ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม

ผู้รายงาน : ณัฐธยาน์ ชมภูน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม

ปีที่ดำเนินการ : พ.ศ. 2562 – 2563

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน

บ้านท่างาม ปีการศึกษา 2562 - 2563 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ

(Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3) เพื่อ ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) 4) เพื่อประเมินผลผลิตของ โครงการ (Product Evaluation) กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 119 คน และ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 129 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Window ปรากฏผล ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน

บ้านท่างาม ด้านบริบท ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68, SD = 0.42)

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ และปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.67, SD = 0.43) ผ่านเกณฑ์

การประเมินตามที่กำหนดไว้ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชุมชน

บ้านท่างาม ด้านปัจจัยนำเข้า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.42, SD = 0.15)

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกกิจกรรม และปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.47, SD = 0.20) ผ่านเกณฑ์

การประเมินตามที่กำหนดไว้ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกกิจกรรม

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ

3.1 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.52, SD = 0.34) และปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62, SD = 0.35) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ทั้งสองปีการศึกษา

3.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.42, SD = 0.31) และปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.49, SD = 0.27) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ทั้งสองปีการศึกษา

3.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44, SD = 0.48) ส่วนปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.57, SD = 0.48) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ทั้งสองปีการศึกษา

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต

4.1 ผลการดำเนินโครงการตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.54, SD = 0.15) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน และระดับมาก 1 ด้าน และปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.64, SD = 0.18) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

4.2 ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.55, SD = 0.19) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม และปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(x̄ = 4.65, SD = 0.22) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ พบว่า

ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.55, SD = 0.18) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม และปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.65, SD = 0.19) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ทุกประเด็น เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม

โพสต์โดย Aompokojang : [16 ก.ค. 2564 เวลา 07:29 น.]
อ่าน [788] ไอพี : 125.25.221.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,932 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 44,605 ครั้ง
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร

เปิดอ่าน 16,543 ครั้ง
ต้นกำเนิดของปลา
ต้นกำเนิดของปลา

เปิดอ่าน 12,217 ครั้ง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 18,326 ครั้ง
พระสยามเทวาธิราช
พระสยามเทวาธิราช

เปิดอ่าน 12,810 ครั้ง
กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมดำ 11 หลุมในอวกาศ
กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมดำ 11 หลุมในอวกาศ

เปิดอ่าน 22,559 ครั้ง
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว

เปิดอ่าน 23,275 ครั้ง
ห่วงโซ่อาหาร
ห่วงโซ่อาหาร

เปิดอ่าน 15,742 ครั้ง
ลำดับเสนาบดี รมว.ธรรมการ รมว.ศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๕ -ปัจจุบัน
ลำดับเสนาบดี รมว.ธรรมการ รมว.ศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๕ -ปัจจุบัน

เปิดอ่าน 7,559 ครั้ง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง
ประกันรถยนต์ช่วยคุณประหยัดเงินได้ยังไง

เปิดอ่าน 23,492 ครั้ง
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
วิธีการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 23,135 ครั้ง
E-mail Scams คืออะไร?
E-mail Scams คืออะไร?

เปิดอ่าน 17,660 ครั้ง
8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่…จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่…จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เปิดอ่าน 12,651 ครั้ง
การซักแห้งดีกว่าการซักน้ำอย่างไร
การซักแห้งดีกว่าการซักน้ำอย่างไร

เปิดอ่าน 12,653 ครั้ง
เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ใหม่ แต่ใช้เบอร์เดิมได้ เริ่ม 1 ก.ย.
เปลี่ยนระบบโทรศัพท์ใหม่ แต่ใช้เบอร์เดิมได้ เริ่ม 1 ก.ย.

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,459 ครั้ง
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7
โทรภาพ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 7

เปิดอ่าน 24,141 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333

เปิดอ่าน 14,302 ครั้ง
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"

เปิดอ่าน 6,518 ครั้ง
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่
องค์กรของคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้านไอทีที่เหมาะสมหรือไม่

เปิดอ่าน 18,643 ครั้ง
เหมือนอย่างกับแกะ! หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ตัวล่าสุด (มีคลิป)
เหมือนอย่างกับแกะ! หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ตัวล่าสุด (มีคลิป) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ