ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา ปีการศึกษา 2563

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา ปีการศึกษา 2563 ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 36 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน ของโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97 0.95 0.96 และ 0.95 ตามลำดับ ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า 1) การประเมินบริบทของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานศึกษากำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งเน้นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษามีการกำหนดกิจกรรมที่ดี สามารถส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนและสถานศึกษามีการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการ สามารถวัดและติดตามผลได้ ส่วนสถานศึกษามีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 2) การประเมินปัจจัยนำเข้าของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์หรือปรัชญา พันธกิจ เป้าหมายหรือแผนกลยุทธ์ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ส่วนสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3) การประเมินกระบวนการของการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานศึกษามีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน และสถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม และการนิเทศการดำเนินงานทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษามีแผนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ส่วนสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4) การประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.1) การประเมินผลการดำเนินงานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความขยัน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย และความกตัญญู ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันมีความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมานักเรียนช่วยเหลืองานพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครู อาจารย์อย่างสม่ำเสมอ ส่วนการสนับสนุนให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4.2) การประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาสถานศึกษามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ส่วนสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลในการดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา ปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกด้าน

ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา ปีการศึกษา 2563 ควรดำเนินการต่อไปโดยนำผลการประเมินไปปรับใช้และสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

1. จากผลการประเมิน ด้านบริบท พบว่า สถานศึกษามีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการร่วมกับบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกๆ ด้าน

2. จากผลการประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้น สถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนก่อนการจัดกิจกรรม

3. จากผลการประเมิน ด้านกระบวนการ พบว่า สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรแนะนำข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบข้อมูลหรือผลการดำเนินกิจกรรมว่ามีความก้าวหน้าประการใด ผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมเป็นอย่างไร ให้ชุมชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้น

4. จากผลการประเมิน ด้านผลผลิต การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความขยัน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย และความกตัญญู ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านนา การสนับสนุนให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาควรส่งเสริมในการชักนำ หรือการสร้างขวัญกำลังใจ การให้รางวัลแก่นักเรียนในการประพฤติตนตามลักษณะอันพึงประสงค์ที่วางไว้

5. จากผลการประเมิน ด้านผลผลิต การประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลในการดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาควรส่งเสริมเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

โพสต์โดย หมู : [17 ก.ค. 2564 เวลา 01:59 น.]
อ่าน [1681] ไอพี : 118.173.149.96
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,866 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ

เปิดอ่าน 15,774 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 12,828 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ.Undo" โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ชมคลิปวิดีโอการบรรยายเรื่อง "หลักการ พ.ร.บ.Undo" โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

เปิดอ่าน 23,196 ครั้ง
"เพกา" คืออะไร
"เพกา" คืออะไร

เปิดอ่าน 13,389 ครั้ง
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?

เปิดอ่าน 22,372 ครั้ง
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!

เปิดอ่าน 1,573 ครั้ง
นมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ
นมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ

เปิดอ่าน 10,568 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ วิชั่น-ออฟฟิศ ซินโดรม โรคฮิตของคนเมืองทางแก้เริ่มที่ตัวเอง
คอมพิวเตอร์ วิชั่น-ออฟฟิศ ซินโดรม โรคฮิตของคนเมืองทางแก้เริ่มที่ตัวเอง

เปิดอ่าน 22,644 ครั้ง
รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า
รูปร่างลักษณะของดวงจันทร์บนฟ้า

เปิดอ่าน 16,077 ครั้ง
"อะเจย์ ปุริ" เด็กอัจฉริยะไอทีระดับโลกในเมืองไทย
"อะเจย์ ปุริ" เด็กอัจฉริยะไอทีระดับโลกในเมืองไทย

เปิดอ่าน 8,950 ครั้ง
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!

เปิดอ่าน 35,233 ครั้ง
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน

เปิดอ่าน 135,667 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน

เปิดอ่าน 3,681 ครั้ง
7 กิจกรรมวันหยุด ชาร์จแบตตัวเองก่อนเริ่มทำงาน
7 กิจกรรมวันหยุด ชาร์จแบตตัวเองก่อนเริ่มทำงาน

เปิดอ่าน 10,811 ครั้ง
การจัดการความรู้ในโรงเรียน (ศน.ชัด บุญญา)
การจัดการความรู้ในโรงเรียน (ศน.ชัด บุญญา)

เปิดอ่าน 134,697 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
เปิดอ่าน 10,662 ครั้ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
เปิดอ่าน 13,480 ครั้ง
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน
เปิดอ่าน 14,754 ครั้ง
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 656,455 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย
ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ