ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง COSESS EDUCATION : การศึกษาสร้างอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

งานวิจัยการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง COSESS EDUCATION :การศึกษาสร้างอาชีพ ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์มี1)เพื่อพัฒนาและทดลองใช้หลักสูตร เรื่อง COSESS EDUCATION : การศึกษาสร้างอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา2)เพื่อประเมินผลทักษะของผู้เรียนที่จำเป็นตามทศวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาอาชีพและ3)ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังการใช้หลักสูตร เรื่อง COSESS EDUCATION:การศึกษาสร้างอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 84 คน โดยผู้ศึกษาได้จัดลำดับขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร2) การทดลองใช้หลักสูตร3) การประเมินผลการใช้ ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6 โรงเรียนบ้านเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) หลักสูตร เรื่อง COSESS EDUCATION:การศึกษาสร้างอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 6s]ydl^9i 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบหลักสูตร เรื่อง COSESS EDUCATION:การศึกษาสร้างอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 แผน 3) การประเมินทักษะของผู้เรียนตามทศวรรษที่ 21 (3R8C) เป็นรายบุคคล 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร COSESS EDUCATION : การศึกษาสร้างอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า

1. หลักสูตรประกอบด้วย หลักการ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ จุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสำคัญในการจัดกระบวนการรเรียนรู้ โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ “Cosess Education การศึกษาสร้างอาชีพ” แหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน ชิ้นงานรวบยอด / ผลิตภัณฑ์ การวัดและประเมินผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของว่างของหนู หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รอบรู้การขาย หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 น้ำพริกคั่วทราย หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปลายดอยใบหม่อน หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอนเรื่องสบู่ หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก้าวสู่ตลาดชุมชน ซึ่งหลักสูตรมีความสอดคล้องเท่ากับ 0.902. ผลการทดลองใช้หลักสูตร เรื่อง COSESS EDUCATION :การศึกษาสร้างอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ผู้ศึกษาได้นำร่างหลักสูตรที่พัฒนาแล้วไปไทดลองครั้งที่ 1 ใช้แบบ 1:1 และแบบ 1:10 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563บ้านเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า หลักสูตรสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามสมมติฐาน ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะอาชีพ และแนวคิดตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้ ให้ความร่วมมือในทุกิจกรรมเป็นอย่างดี นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิด มีการวางแผน แบ่งงานผู้รับผิดชอบตามความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ แต่ก็มีสมาชิกบางคนยังขาดความสนใจ นักเรียนสามารถแสดงออกได้ถึงความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง เคารพการตัดสินใจของผู้อื่น สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการสื่อสารและบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้ศึกษาตั้งเป้าหมายในการศึกษาจากการพัฒนาหลักสูตรเรื่อง COSESS EDUCATION :การศึกษาสร้างอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา3. ผลการประเมินการใช้หลักสูตรเรื่อง COSESS EDUCATION :การศึกษาสร้างอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินระหว่างการเรียนรู้ด้านความรู้ กระบวนการและคุลักษณะอันพึงประสงค์ (KPA) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.45 ส่วนเบี่ยงเบน 0.27 ผลการประเมินทักษะผู้เรียนที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R8C) หลังการจัดกิจกรรมการเรียน ด้วยหลักสูตรหลักสูตรเรื่อง COSESS EDUCATION :การศึกษาสร้างอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.23 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหลักสูตรเรื่อง COSESS EDUCATION :การศึกษาสร้างอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการวัดและประเมินผลการเรียน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.60,S.D.=0.50) ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (x̄=4.50,S.D.=0.55) ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (x̄=4.32,S.D.=0.64) ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (x̄=4.30,S.D.=0.70)จะเห็นได้ว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หลังจากการเรียนรู้ ส่งผลให้หลักสูตรเรื่อง COSESS EDUCATION :การศึกษาสร้างอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสามารถนำไปใช้ได้

โพสต์โดย wan cyn : [21 ก.ค. 2564 เวลา 06:35 น.]
อ่าน [967] ไอพี : 110.171.135.106
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,008 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน

เปิดอ่าน 15,207 ครั้ง
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

เปิดอ่าน 29,791 ครั้ง
ปีอธิกสุรทิน
ปีอธิกสุรทิน

เปิดอ่าน 10,325 ครั้ง
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา
5 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา

เปิดอ่าน 9,592 ครั้ง
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้

เปิดอ่าน 7,952 ครั้ง
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน

เปิดอ่าน 10,943 ครั้ง
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”

เปิดอ่าน 14,357 ครั้ง
การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ
การกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ

เปิดอ่าน 10,769 ครั้ง
แนะปรับกระจก-ท่านั่งเหมาะสม ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
แนะปรับกระจก-ท่านั่งเหมาะสม ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

เปิดอ่าน 12,687 ครั้ง
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551
แนวปฎิบัติการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาสำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ2551

เปิดอ่าน 10,233 ครั้ง
7 ตัวช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวอีกครั้ง
7 ตัวช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวอีกครั้ง

เปิดอ่าน 10,891 ครั้ง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการ ป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง

เปิดอ่าน 15,083 ครั้ง
กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)
กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)

เปิดอ่าน 12,219 ครั้ง
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
ไม่กินข้าวเช้า เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

เปิดอ่าน 15,179 ครั้ง
7-11 สาขาแรกอยู่ที่ไหน
7-11 สาขาแรกอยู่ที่ไหน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 54,701 ครั้ง
ความหมายของเลขบัตรประชาชนทั้ง 13 หลัก
ความหมายของเลขบัตรประชาชนทั้ง 13 หลัก

เปิดอ่าน 15,424 ครั้ง
วิธีการพับเสื้อยืดอย่างรวดเร็ว
วิธีการพับเสื้อยืดอย่างรวดเร็ว

เปิดอ่าน 8,628 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย

เปิดอ่าน 886 ครั้ง
"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?
"ยาเสียสาว" คืออะไร? ต้องป้องกันตัวอย่างไร?

เปิดอ่าน 8,468 ครั้ง
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น
หลากหลายวิธี ช่วยให้อารมณ์ดี ทันตาเห็น เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ