ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย : วิภาดา รักเหล็ก

สถานที่วิจัย : โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ปีที่ทำการวิจัย : 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มโดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน 19 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.84 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.81 และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น ( ) 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความเป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา พบว่า

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งพิจารณาได้จากค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระดับชาติ ระดับสถานศึกษา นักเรียนมีปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยมีความเข้าใจในการอ่านอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งนักเรียน ไม่สามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถ้าคำถามนั้นไม่ได้ถามเนื้อหาที่ปรากฏชัดเจนในเรื่องที่อ่าน ไม่รู้ความหมายของคำศัพท์ที่ปรากฏในเรื่องที่อ่าน ไม่ทราบกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ไม่ทราบเทคนิคเพื่อเสริมสร้างการอ่านให้มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถสื่อความหมายกับเนื้อเรื่องที่อ่านได้เมื่ออ่านพบประโยคหรือบทอ่านที่มีลักษณะยาว อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านเรื่องจากเอกสารอื่น ๆ ได้ที่นอกเหนือจากที่ครูได้สอนในชั้นเรียนเพราะขาดความมั่นใจในการอ่านเนื่องจากขาดความรู้พื้นฐานทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์และความชำนาญในการอ่าน

สภาพการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนใช้เนื้อหาในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจไม่หลากหลาย เน้นยึดหนังสือเรียน เป็นสำคัญ ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีขั้นตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ คือ ขั้นก่อนอ่าน ครูผู้สอนจะเกริ่นนำหรือบอกนักเรียนว่าจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรและอธิบายคำศัพท์ยากที่มีอยู่ในเนื้อเรื่อง ขั้นอ่าน ครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนฟังไปจนจบเรื่องและระหว่างอ่านนั้นจะอธิบายประโยคที่ครูเห็นว่ามี โครงสร้าง ที่ยากต่อการเข้าใจพร้อมให้นักเรียนจดบันทึกสิ่งที่ครูอธิบายเรียงไปตามเนื้อเรื่อง และขั้นหลังอ่านครูจะให้ผู้เรียนตอบคำถามท้ายเนื้อเรื่อง แล้วครูจะเฉลยจนครบ แล้วสรุปเป็นคะแนนผู้เรียนรายบุคคล

รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. หลักการ 2. วัตถุประสงค์ 3. เนื้อหาสาระ 4. กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 4.1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ (Motivation : M) 4.2 ขั้นรวบรวมคำศัพท์ (Collection : C) 4.3 ขั้นฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading Practice : R) 4.4 ขั้นสร้างองค์ความรู้ (Construction : C) 4.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) และ 5. การวัดและประเมินผล

รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.44/83.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7427 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.27 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 0.70 ที่กำหนดไว้

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ MCRCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52 S.D=0.39)

โพสต์โดย Nong : [29 ก.ค. 2564 เวลา 16:45 น.]
อ่าน [667] ไอพี : 118.173.152.87
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ