ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การนิเทศภายใน แบบ THAPAE MODEL โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล

การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนั้น สามารถดำเนินการได้หลายวิธี โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ได้ปรับใช้ทฤษฎีการนิเทศ คือ การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศแบบสนับสนุน และการนิเทศภายในโรงเรียนในการนิเทศภายใน โดยตะหนักถึงแนวคิดที่ว่า การนิเทศเป็นกระบวนการที่ครูร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน โดยการเรียนรู้วิธีการคิดและการกระทำใหม่ๆ ซึ่งผู้นิเทศจะต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อใจครู ขณะเดียวกันครูก็ต้องเชื่อใจผู้นิเทศในเรื่องที่ว่าผู้นิเทศจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาช่วยครูให้สามารถช่วยปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง แลกเปลี่ยนกันให้ข้อมูล ย้อนกลับจากการสังเกตการสอนกันและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บนพื้นฐานความเป็นมิตรที่ดีต่อกับความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนระหว่างผู้นิเทศและครู ความเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนดีขึ้น และเพื่อปรับปรุงความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง ดำเนินการตาม THAPAE MODEL

วิธีดำเนินการ

การรายงานผลการนิเทศการสอนครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนใน THAPAE MODEL ดังนี้

1. TH = THEME การกำหนดสาระสำคัญของการนิเทศ

2. A = ASSIGNMENT การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

3. P = PLANNING การวางแผนงาน

4. A = ACTION การปฏิบัติตามแผนงาน

5. E = EVALUATION การประเมินผลการนิเทศ

1. TH = THEME การกำหนดสาระสำคัญของการนิเทศ

ในการนิเทศภายในของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ได้กำหนดสาระสำคัญของการนิเทศ โดยดำเนินการเป็นลำดับดังนี้

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยหัวหน้างานหลักสูตรฯได้ดำเนินการให้ครูผู้สอนปรับปรุง

หลักสูตรการสอน คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา โครงสร้าง เป็นต้น ให้สอดคล้องกับแนวทางที่สพฐ.กำหนด

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด ในรายวิชาพื้นฐาน โดยจำแนกเป็น KPA

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยจัดทำ และหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

คำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับผู้เรียนบริบท ของสถานศึกษาและท้องถิ่น มีกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกัน

การจัดทำโครงการสอน โดยครูทุกท่านจัดทำโครงการสอนในรายวิชาที่ตนเองสอนเพื่อ

เป็นแนวทางในการสอนของตนเอง ทุกรายวิชา ซึ่งจะประกอบด้วย ขอบข่ายของเวลา ตัวชี้วัด ภาระงาน/ชิ้นงาน วิธีวัดและประเมินผล โดยจำแนกเป็น คะแนนก่อนวัดผลกลางภาค คะแนนกลางภาค และปลายภาค ตามสัดส่วนคะแนนในหลักสูตรฯ

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ คนละอย่างน้อย 1 รายวิชา ให้เป็นไปตามรูปแบบที่

โรงเรียนกำหนด มีเทคนิค วิธีการสอน กระบวนการสอน ที่หลากหลาย ทั้งนี้ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้ตรวจทานและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

สรุป การนิเทศภายในของ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ปีการศึกษา 2563 สาระสำคัญของการนิเทศ คือ การดำเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้อง ตามแนวทางที่สพฐ.กำหนด ตั้งแต่การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ไปจนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งทำให้ครูผู้สอน สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นและครูจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามตัวชี้วัดมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหา การวัดและประเมินผลไม่ตรงตามตัวชี้วัด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. A = ASSIGNMENT การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ คำสั่งโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ที่ 220/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สั่ง ณ วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข้อ 12 งานนิเทศภายใน วิจัย และนวัตกรรม

นางจารุวดี ขวัญศรีสุทธิ์ หัวหน้างาน

นางนงนาถ มัจฉา ผู้ช่วย

นางอังคณา ศุภพงศกร ผู้ช่วย

นางสาวสาลีนี พรหมมาน ผู้ช่วย

นายวิรัช พิพัฒน์วรสกุล ผู้ช่วย

นายปราโมทย์ มุกดา ผู้ช่วย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครู

จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบ

จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด

กำหนดแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและ

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ดำเนินการพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น

สำคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ

ดำเนินการให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย

ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม รวบรวม เผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณชน และส่งเสริมให้นำผลงาน

การวิจัยไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. P = PLANNING การวางแผนงาน งานนิเทศภายใน โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ มีแผนการดำเนินการ

4. A = ACTION การปฏิบัติตามแผนงาน

4.1 วิธีดำเนินการนิเทศการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเข้านิเทศและให้คำแนะนำในกระบวณการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระฯ โดยเป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ

ต่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนางานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

4.2. การให้คะแนน ผู้นิเทศจะให้คะแนนผู้รับการนิเทศตั้งแต่ 1 – 5 ตามระดับที่มีการปฏิบัติตามความเป็นจริง เกณฑ์การให้คะแนนการนิเทศการเรียนการสอน แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์จากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย

4.51-5.00 ดีมาก

3.51-4.50 ดี

2.51-3.50 พอใช้

1.51-2.50 ควรปรับปรุง

1.00-1.50 ไม่ผ่าน

4.3 ขั้นรวบรวมและรายงานผลการดำเนินการ

4.3.1 รวบรวมผลการนิเทศการสอนจากคณะกรรมการ

4.3.2 นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์ และรายงานผล โดยทำเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

4.4 สถิติที่ใช้ในการรายงานผล

4.4.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คำนวณจากสูตรดังนี้

X ̅ = (∑▒X)/N

เมื่อ X ̅ แทน ค่าเฉลี่ย

∑▒X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม

N แทน จำนวนสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม

4.4.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คำนวณจากสูตรดังนี้

S.D.= √((N∑▒〖X^2-〖(∑▒〖X)〗〗^2 〗)/(N(N-1)))

เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X แทน คะแนนแต่ละตัว

N แทน จำนวนสมาชิกในกลุ่มนั้น

5. E = EVALUATION การประเมินผลการนิเทศ

ในการนิเทศการสอนของครู โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ปีการศึกษา 2563สามารถประเมินและรายงานผลการนิเทศตามลำดับดังนี้

5.1 รายงานผลการนิเทศเป็นรายบุคคล

5.2 รายงานผลการนิเทศเป็นรายด้าน

ผลการนิเทศเป็นรายด้านการสอนของครู โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 14 ด้าน ระดับคุณภาพดี 3 ด้าน ด้านอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก สูงสุด ที่ 4.98 คือ ข้อที่ 1.1 การตรงต่อเวลา 1.2 การควบคุมความเป็นระเบียบในชั้นเรียน และ ด้านอยู่ในระดับคุณภาพดี น้อยสุด ที่ 4.40 คือ ข้อที่ 3.2 การสอดแทรกความรู้ทั่วไปและคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์โดย กิ๊ก : [2 ส.ค. 2564 เวลา 08:17 น.]
อ่าน [820] ไอพี : 1.10.144.216
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,973 ครั้ง
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!

เปิดอ่าน 4,185 ครั้ง
สพฐ.พลิกโฉมโรงเรียน มุ่งเป้า ป.1 อ่านเขียนได้
สพฐ.พลิกโฉมโรงเรียน มุ่งเป้า ป.1 อ่านเขียนได้

เปิดอ่าน 19,874 ครั้ง
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)

เปิดอ่าน 14,081 ครั้ง
คลิปโฆษณาสร้างสรรค์สังคม ชุด "พี่โน๊ตขอออออ... ก่อนลงไปมีเรื่องกับใคร สูดหายใจลึกๆ"
คลิปโฆษณาสร้างสรรค์สังคม ชุด "พี่โน๊ตขอออออ... ก่อนลงไปมีเรื่องกับใคร สูดหายใจลึกๆ"

เปิดอ่าน 8,729 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2552

เปิดอ่าน 10,706 ครั้ง
ลูกหมาเดินวนกินนม แบบกังหัน น่ารักมากครับ
ลูกหมาเดินวนกินนม แบบกังหัน น่ารักมากครับ

เปิดอ่าน 26,499 ครั้ง
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี

เปิดอ่าน 16,555 ครั้ง
ผมขอร้องนะ..ครู
ผมขอร้องนะ..ครู

เปิดอ่าน 12,709 ครั้ง
แก้ไขเฉพาะหน้า"อาการปวดเข่า"
แก้ไขเฉพาะหน้า"อาการปวดเข่า"

เปิดอ่าน 19,923 ครั้ง
ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21
ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 7,902 ครั้ง
ลดความอ้วนด้วยตะเกียบ ช่วยถ่วงให้กินได้ช้าลงและคำเล็กลง
ลดความอ้วนด้วยตะเกียบ ช่วยถ่วงให้กินได้ช้าลงและคำเล็กลง

เปิดอ่าน 9,201 ครั้ง
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย
7 วิธี เอาชนะริ้วรอย

เปิดอ่าน 30,492 ครั้ง
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า

เปิดอ่าน 27,790 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

เปิดอ่าน 72,542 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
รับชมย้อนหลัง รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,268 ครั้ง
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"
ที่มาของคำว่า "อัสสัมชัญ"

เปิดอ่าน 12,442 ครั้ง
น้ำผึ้งจากดอกลำไย
น้ำผึ้งจากดอกลำไย

เปิดอ่าน 11,825 ครั้ง
ถั่วพร้า
ถั่วพร้า

เปิดอ่าน 16,158 ครั้ง
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?

เปิดอ่าน 8,601 ครั้ง
โยคะในรถยามจราจรติดขัด
โยคะในรถยามจราจรติดขัด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ