ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง ปีการศึกษา 2563

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

ผู้รายงาน : นายสันติ สิงหา

ปีการศึกษา : 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง อำเภอร่อนพิบูลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในครั้งนี้ ใช้ รูปแบบจําลองซิปป์ CIPP (Context Input Process Product Evaluation MModel : CIPP) โดย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ การประเมิน ด้านปัจจัยนําเข้าของโครงการ การประเมินด้านกระบวนการดําเนินงานของโครงการ และการ ประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะก่อนเริ่มโครงการ ระยะประเมินระหว่าง ดำเนินโครงการ และระยะประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของกลุ่มประชากรซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือแบบสอบถามความ คิดเห็นและแบบประเมินความพึงพอใจ โดยได้กําหนดค่าน้ำหนักคะแนน เป็น 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท

ผลรายงานการประเมินโครงการการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง พบดังนี้

ผลการประเมินโครงการประกันคุณภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินทั้งหมดทั้ง 4 ด้านของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ= 4.08,σ= 0.14)

1.1 ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ) = 3.87, (σ) = 0.35)

1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( μ = 3.98, σ = 0.49)

1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการดําเนินงาน ของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( μ = 4.30, σ = 0.15)

1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( μ = 4.58, σ = 0.23)

อภิปรายผลการประเมิน

จากผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีประเด็นที่น่าสนใจ สมควรแก่การนํามาอภิปรายผล ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ตามความคิดเห็นของ ข้าราชการครู และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโครงการของ รุ่งทิวา ธราวรรณ (2556 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ ประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP จากผู้เกี่ยวข้องกับ โครงการจำนวน 55 คน พบว่า ด้านบริบทหรือด้านสภาพแวดล้อมมีสภาพการดําเนินงานอยู่ ในระดับมาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยินดีสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โรงเรียน กำหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี และกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่าง ชัดเจน และสอดคล้องกับการประเมินโครงการของวิจิตรา กิตติราช (2559) ซึ่งทำการประเมิน โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโยธินประดิษฐ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ ประเมินจำนวน 415 คน พบว่า ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม มีสภาพการดําเนินงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายด้าน

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่าโรงเรียน ได้จัดทำโครงการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในได้ตรวจสอบความ เป็นไปได้ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ในงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพเป็นอย่างดี นอกจากนี้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ สอดคล้องกับสภาพความต้องการของสภาพชุมชน สังคมและเป็นเป้าหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ โรงเรียนเป็นอย่างมาก ผู้บริหารโรงเรียนได้ประชุมชี้แจงให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการประเมินด้าน สภาวะแวดล้อมของโครงการโดยมีคู่มือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นแนวทาง จึง เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยนําเข้าของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามความคิดเห็นของ ข้าราชการครู โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า ความเหมาะสมของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ใน ระดับมาก และความเหมาะสมด้านวัสดุอุปกรณ์และเอกสารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโครงการของ รุ่งทิวา ธราวรรณ (2556 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ ประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP จากผู้เกี่ยวข้องกับ โครงการจำนวน 55 คน พบว่า ด้านปัจจัยนําเข้ามีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก โรงเรียน กําหนดการประกันคุณภาพภายในเป็นนโยบายหลัก การประชุมทุกครั้งจะมีการติดตามผล การ ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร ครู ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และสอดคล้องกับการประเมินโครงการของวิจิตรา กิตติราช (2559-บทคัดย่อ) ซึ่งทำการประเมินโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินจำนวน 415 คน พบว่า ด้านปัจจัยนําเข้า มีสภาพการ ดําเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากร งบประมาณ และวิธี ดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากทุกข้อทั้งภาพรวมและรายด้าน

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มี คณะทำงานเตรียมการ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนกำหนดแนว ทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำเอกสาร จึงทำให้ปัจจัยตัวชี้วัดวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ และความชัดเจนของงบประมาณอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ มีการวางแผนการใช้จ่ายเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุ้มค่าเป็นสำคัญ

3. ด้านกระบวนการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ตามความ คิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผู้ดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แก่ การกำหนด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดระบบบริหารและ สารสนเทศและการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น รายงานประเมินคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมมีระดับ ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรพิมล สุขะวัธนกุล (2553 :บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่พระฟาติมา โรงเรียนสังกัดอัคร สังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยศึกษาจาก ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองเครือข่าย จำนาน 128 คน ตามมาตรฐานคุณภาพภายในทั้ง 8 ด้าน ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนแม่พระฟาติมา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ก็พบว่าทุกด้านมีการ ปฏิบัติในระดับมาก ด้านการวางแผนมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศทางการศึกษาครบทุก ด้าน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ - และการประเมินผล

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนได้วางแผนการดําเนินงานของโครงการอย่าง เป็นระบบตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 รวมทั้งรายละเอียดการดำเนินการจากแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดย ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโดยเฉพาะคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพ ภายใน ได้แต่งตั้งตามขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร โรงเรียน ตัวแทนครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น ผู้นําหน่วยราชการใน ท้องถิ่นและผู้นําองค์กรเอกชน เมื่อบุคคลเหล่านี้รวมเป็นคณะกรรมการจะช่วยชี้แนะโอกาสและแนว ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชน นอกจากนี้ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ และมีความจริงจังสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นไปตามขั้นตอน การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติงานไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียนแต่ละปี โดยกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และขั้นตอนการ ดําเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบแต่ละขั้นตอนให้ตรงตามทักษะและประสบการณ์ของแต่ละคน

4. ด้านผลผลิตของของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตามความคิดเห็นของครู ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบ แบบสอบถามก็มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ วิจิตรา กิตติ ราช (2559ะบทคัดย่อ) ซึ่งทำการประเมินโครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน 415 คน พบว่า ด้านผลผลิต มีสภาพการดําเนินงาน โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ หลักการและเหตุผล ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้าน ปัจจัย ความเหมาะสมและความเพียงพอของโครงการอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้าน กระบวนการ ในขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาการ จัดการศึกษาของสถานศึกษามุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำ รายงานการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ นิรชา ชัยศิริรัตน ดำรง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของ โรงเรียนในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่า 1) การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 2) ผลการ เปรียบเทียบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ในอำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม จําแนกประเภทของโรงเรียนและขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะทั่วไป

จากผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ทั้ง 4 ด้าน ผล การประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงมี ข้อเสนอแนะดังนี้

1. จากการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบประเมินให้ความสำคัญในเรื่องของความเหมาะสมของ โครงการกับสภาพปัจจุบันและบริบทของสถานศึกษาดังนั้นโรงเรียนควรมีการวิเคราะห์บริบทของ โรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

2. จากการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบประเมินให้ความสำคัญในเรื่องเป้าหมายของโครงการ ที่เกิดประโยชน์กับนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนควรมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง หลากหลายเพื่อให้เป้าหมายการดําเนินงานเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

3. จากการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมและ โครงสร้างที่เหมาะสมโดยเน้นระบบคุณภาพดังนั้นโรงเรียนควรมีการวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดโครงสร้าง องค์กรนําไปสู่การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ดีขึ้น

4. จากการประเมินพบว่าการสนับสนุนให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขโดยจัดสิ่งอํานวย ความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ดังนั้นสถานศึกษาควร จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบการพัฒนา การศึกษาต่อไป

5. จากการประเมินพบว่าการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ ปานกลางเท่านั้น ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ในงานระบบประกันคุณภาพ ดังนั้นสถานศึกษาควร พัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยครูและบุคลากรกรต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป

จากการศึกษาการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในครั้งนี้ ผู้ประเมินมี ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไปดังนี้

1. ควรจัดทำการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในที่เน้นกระบวนการดําเนินงาน ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

2. ควรมีการจัดประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโดยให้บุคคลจากภายนอกพื้นที่บริการขององค์กรมีส่วนร่วมในการประเมิน

3. ควรมีการประเมินประกันคุณภาพภายในที่มุ่งผลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการประกันคุณภาพ ภายในตามขนาดของโรงเรียน

5. พัฒนาระบบประกันให้เป็นระบบมากขึ้นครูและบุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจใน ระบบงานประกันมากขึ้น

โพสต์โดย สันติ : [27 ส.ค. 2564 เวลา 16:50 น.]
อ่าน [1716] ไอพี : 1.47.158.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,683 ครั้ง
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย

เปิดอ่าน 72,657 ครั้ง
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 10,085 ครั้ง
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !

เปิดอ่าน 16,360 ครั้ง
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’

เปิดอ่าน 30,749 ครั้ง
พระวิษณุ(พระนารายณ์)
พระวิษณุ(พระนารายณ์)

เปิดอ่าน 11,494 ครั้ง
ทำไม ห้ามดื่มเหล้าแกล้มทุเรียน ???
ทำไม ห้ามดื่มเหล้าแกล้มทุเรียน ???

เปิดอ่าน 21,137 ครั้ง
ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ
ความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติ

เปิดอ่าน 28,418 ครั้ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง

เปิดอ่าน 33,827 ครั้ง
ฝนดาวตกเจมินิดส์
ฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 33,273 ครั้ง
Plasma TV คืออะไร
Plasma TV คืออะไร

เปิดอ่าน 8,503 ครั้ง
ตาดีดี ลองดูซิ "กูเกิ้ล" ปรับโลโก้ใหม่ตรงไหน เขาบอกว่ามีการเขยื้อนองศา เพื่อให้สมดุลย์ ?
ตาดีดี ลองดูซิ "กูเกิ้ล" ปรับโลโก้ใหม่ตรงไหน เขาบอกว่ามีการเขยื้อนองศา เพื่อให้สมดุลย์ ?

เปิดอ่าน 16,191 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด

เปิดอ่าน 19,697 ครั้ง
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน

เปิดอ่าน 10,320 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 57 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จุดเด่นการใช้มาตรา 44
จดหมายฉบับที่ 57 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จุดเด่นการใช้มาตรา 44

เปิดอ่าน 13,708 ครั้ง
เฮ ! ปรับลดค่าไฟลงอีก 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มพฤศจิกายนนี้
เฮ ! ปรับลดค่าไฟลงอีก 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มพฤศจิกายนนี้

เปิดอ่าน 12,893 ครั้ง
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"
เปิดอ่าน 25,726 ครั้ง
สำนักวิชาการฯ สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด "แบบฝึกคิดเลขในใจ"
สำนักวิชาการฯ สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด "แบบฝึกคิดเลขในใจ"
เปิดอ่าน 19,299 ครั้ง
เรียนรู้จากนิราศ
เรียนรู้จากนิราศ
เปิดอ่าน 49,316 ครั้ง
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร
เปิดอ่าน 17,194 ครั้ง
เปิดตัวแสตมป์ ในหลวงฉลองพระองค์สูทสีชมพู 12 ธ.ค.
เปิดตัวแสตมป์ ในหลวงฉลองพระองค์สูทสีชมพู 12 ธ.ค.

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ