ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
วิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน

ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ผู้วิจัย นางสุดสวาท บุญขจร

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕

ปีที่ศึกษา ๒๕๖๓

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒) เพื่อสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๓) เพื่อทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ รูปแบบการวิจัยที่ใช้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ซึ่งแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๕๕ คน และครูผู้สอนดีเด่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๔ คน ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้ (5E) และบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๓ การนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ไปใช้จริง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔ คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ขั้นตอนที่ ๔ การศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

๑. ผลการศึกษาความคิดเห็นสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากการสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีค่าความเชื่อมั่น (Alpha) = 0.9656

ส่วนความต้องการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีค่าความเชื่อมั่น (Blphb) = 0.9689 และผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้จะเน้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้ลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนได้เรียนอย่างกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียน แนวทางหรือรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ เริ่มจากขั้นกระตุ้นความสนใจ โดยการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดคำตอบ และตั้งประเด็นที่จะศึกษา โดยนักเรียนร่วมกันสำรวจตรวจสอบ ศึกษา และค้นหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากนั้นร่วมกันอธิบายข้อมูลความรู้ใหม่ตามที่ได้ร่วมกันศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มและร่วมกันอภิปรายจนได้ข้อสรุป แล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความรู้ใหม่ที่ได้อย่างเข้าใจ และสุดท้ายเป็นการประเมินผลของการนำความรู้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและจากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๕ ขั้น ได้แก่ ๑) ขั้นกระตุ้นความสนใจ ๒) ขั้นสำรวจค้นหา ๓) ขั้นอธิบายความรู้ ๔) ขั้นขยายความเข้าใจ ๕) ขั้นตรวจสอบผล

๒. ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่สร้างขึ้น

๒.๑ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยรวมมีคุณภาพมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่นำไปใช้จริง มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๐.1๖/๘๒.๗๘ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ ๗๕/๗๕

๒.๒ บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยรวมมีคุณภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓ และบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่นำไปใช้จริง มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๐.๑๔/๘๐.๕๖ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ ๗๕/๗๕

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และนักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๑

๔. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔

โพสต์โดย ครูสุด : [31 ส.ค. 2564 เวลา 09:29 น.]
อ่าน [1165] ไอพี : 122.155.35.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 118,386 ครั้ง
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)

เปิดอ่าน 21,572 ครั้ง
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)

เปิดอ่าน 18,189 ครั้ง
การแก้ปัญหาการศึกษาไทย คันที่หลัง อย่าไปเกาที่ขา
การแก้ปัญหาการศึกษาไทย คันที่หลัง อย่าไปเกาที่ขา

เปิดอ่าน 37,661 ครั้ง
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา
เรียบร้อยโรงเรียนจีน วลีนี้มีที่มา

เปิดอ่าน 29,869 ครั้ง
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

เปิดอ่าน 30,208 ครั้ง
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)

เปิดอ่าน 17,678 ครั้ง
โคขุน..."ไทยแบล็ค" ลูกผสมพันธุ์ใหม่ให้เนื้อมาก
โคขุน..."ไทยแบล็ค" ลูกผสมพันธุ์ใหม่ให้เนื้อมาก

เปิดอ่าน 54,699 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 13,069 ครั้ง
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)

เปิดอ่าน 20,686 ครั้ง
วิธีจำแบบใหม่ ใน 1 นาที
วิธีจำแบบใหม่ ใน 1 นาที

เปิดอ่าน 12,581 ครั้ง
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 129,428 ครั้ง
แบบคำขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1-ก.ค.ศ.1/1) และแบบรายงานฯ(ก.ค.ศ.2-ก.ค.ศ.3)
แบบคำขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1-ก.ค.ศ.1/1) และแบบรายงานฯ(ก.ค.ศ.2-ก.ค.ศ.3)

เปิดอ่าน 25,544 ครั้ง
สำนักวิชาการฯ สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด "แบบฝึกคิดเลขในใจ"
สำนักวิชาการฯ สพฐ. เปิดให้ดาวน์โหลด "แบบฝึกคิดเลขในใจ"

เปิดอ่าน 15,344 ครั้ง
ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 21,015 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก

เปิดอ่าน 91,290 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของ "ขิง" ที่คุณอาจคาดไม่ถึง
ประโยชน์และโทษของ "ขิง" ที่คุณอาจคาดไม่ถึง
เปิดอ่าน 18,615 ครั้ง
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
เปิดอ่าน 11,508 ครั้ง
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน
เปิดอ่าน 13,907 ครั้ง
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
รู้จัก รู้ใช้ ถุงลมนิรภัย
เปิดอ่าน 33,410 ครั้ง
"ผู้บ่าวขาเรียน" เพลงแก้ "ผู้สาวขาเลาะ"
"ผู้บ่าวขาเรียน" เพลงแก้ "ผู้สาวขาเลาะ"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ