ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาความสามารถในการการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้าน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่และความต้องการของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 2) เพื่อความสามารถในการการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 3) เพื่อศึกษาผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ในด้านความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของครู ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการวิจัยและพัฒนา การวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ซึ่งเป็นการผสมผสานระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ในการพัฒนา ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research :R1) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและเตรียมความพร้อม ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการพัฒนา (Development)รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในโรงเรียน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ 1) ผู้วิจัยร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนสร้างรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนโดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1 และ 2) นำรูปแบบที่ร่วมกันพัฒนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อขอความเห็นต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ขั้นตอนที่ 4พัฒนาการ (Development : D2) เป็นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัด การเรียนรู้ ประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ 1) ร่วมกันกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังและวิธีการประเมิน 2) ร่วมกันประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามรูปแบบ และ 3) สะท้อนผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับต่อคณะครู กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู โรงเรียนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 14 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

ผลการวิจัยพบว่า

1.ผลของการศึกษาสภาพปัญหาที่และความต้องการของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน พบว่า

1.1 สภาพปัจจุบันในการพัฒนารูปแบบสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พบว่าผู้บริหารและคณะครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ด้านการร่วมมือกับเพื่อนครูเพื่อการเรียนรู้ ด้านการแนะนำการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน และด้านการสนทนาเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงาน

1.2 ความต้องการในการพัฒนารูปแบบสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พบว่า ผู้บริหารและคณะครูมีความต้องการโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านการสนทนาเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ด้านการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ด้านการร่วมมือกับเพื่อนครูเพื่อการเรียนรู้ และด้านการแนะนำการปฏิบัติงาน

2.รูปแบบการพัฒนาทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ พัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีชื่อว่า 3PDIE มีองค์ประกอบโดยยึด หลักการที่อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนวิชาชีพและครูผู้สอน วัตถุประสงค์รูปแบบเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ประกอบด้วย

2.1.การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตัดสินใจ (Participation in decision making: PD) ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย คือ การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เพื่อหาข้อสรุปที่จะนํามาปฏิบัติร่วมกัน โดยข้อสรุปที่ได้กําหนดเป็นปฏิทินการมีส่วนร่วมของชุมชนและครูผู้สอน

2.2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม (Participation in implementation: PI) เป็นการปฏิบัติงานตามปฏิทินการมีส่วนร่วมที่กําหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยคณะครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามปฏิทินและ ร่วมกันกำหนดเป้าหมายของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2 เป้าหมายคือ เป้าหมายเชิงวิชาชีพครู (Professional Development Goals)และเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน (Student Learning Goals) โดยเน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

2.3.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation: PE) ประกอบด้วยกิจกรรมการประเมินผลการศึกษาชั้นเรียนตามแบบประเมิน PLC 01 – PLC 03 เพื่อประเมิน ความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และสรุปผลการพัฒนานักเรียนหลังการศึกษาชั้นเรียนและสรุปประเด็นในขั้นตอน AAR : After Action Review

3.ผลการประเมินการพัฒนาตามรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สรุปผลการประเมินในด้าน ความรู้ความเข้าใจการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พฤติกรรมการสอน ผลงานการพัฒนา

การเรียนการสอน ความพึงพอใจต่อรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถ และความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของครู

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

เพื่อเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา พบว่า ครูผู้สอนมีความพึงพอใจโดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์ : [31 ส.ค. 2564 เวลา 20:41 น.]
อ่าน [1104] ไอพี : 184.22.92.247
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,131 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร

เปิดอ่าน 30,644 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้

เปิดอ่าน 13,002 ครั้ง
กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ
กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ

เปิดอ่าน 14,841 ครั้ง
10 โรคเรื้อรังของคนวัย 40 อัพ
10 โรคเรื้อรังของคนวัย 40 อัพ

เปิดอ่าน 7,037 ครั้ง
คนคือความท้าทาย
คนคือความท้าทาย

เปิดอ่าน 31,805 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน วิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552

เปิดอ่าน 18,721 ครั้ง
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation

เปิดอ่าน 19,508 ครั้ง
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ

เปิดอ่าน 88,522 ครั้ง
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เปิดอ่าน 12,204 ครั้ง
บารัค โอบามา (Barack Obama)
บารัค โอบามา (Barack Obama)

เปิดอ่าน 14,276 ครั้ง
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด

เปิดอ่าน 14,409 ครั้ง
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก

เปิดอ่าน 19,357 ครั้ง
ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ไขอย่างไรดี
ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ไขอย่างไรดี

เปิดอ่าน 17,853 ครั้ง
ผมขอร้องนะ..ครู
ผมขอร้องนะ..ครู

เปิดอ่าน 13,212 ครั้ง
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก

เปิดอ่าน 10,254 ครั้ง
สมุนไพรที่ช่วยบรรเทา ไข้หวัดใหญ่‏
สมุนไพรที่ช่วยบรรเทา ไข้หวัดใหญ่‏
เปิดอ่าน 210,875 ครั้ง
รูปแบบจำลอง S M C R Model
รูปแบบจำลอง S M C R Model
เปิดอ่าน 79,745 ครั้ง
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น
เปิดอ่าน 19,097 ครั้ง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย
เปิดอ่าน 68,465 ครั้ง
รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบเป็นทางการ
รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบเป็นทางการ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ