ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์

ปีการศึกษา 2563

สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

บทคัดย่อ

การวจัยครั้งนี้เป็นการพฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมชย มงคลรังงาม สงกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดชยภมิ มีวตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพอศึกษาความต้องการ ในการพฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมชยมงคลรังงาม สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภมิ 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนมัธยมชยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดชยภมิ 3) เพอทดลองใชรูปแบบการ นิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมชยมงคลรังงาม สังกดองค์การบริหารส่วนจังหวดชยภ มิ

4) เพอประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมชยมงคลรังงาม สงกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองใชรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนมัธยมชยมงคลรังงาม สงกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชยภมิ ได้แก่ ผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ 1 คน ผู้ชวยผู้อำนวยการ 2 คน และครูผู้สอน จำนวน 16 คน รวมทั้งหมด 19 คน ปีการศึกษา 2563 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการในการพฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 2) แบบประเมิน ความ สอดคล้องเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายใน 3) แบบสอบถามการดำเนินงานตามรูปแบบ การนิเทศภายใน และ 4) แบบประเมินรูปแบบการนิเทศภายใน การวเคราะห์ข้อมูลโดยการวเคราะห์ เชงเนื้อหา การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาความต้องการในการพฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยดังนี้

1.1 ด้านการให้ความช่วยเหลือแกครูโดยตรง ได้แก การจัดทำเป็นแผนงานหรือโครงการ

รองรับการปรับปรุงและพัฒนาร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและจัดลำดับความต้องการและความจำเป็นที่จะต้องพฒนาปรับปรุง ประชมร่วมกันเพอ

วางแผนก่อนการนิเทศ โดยการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศของ

บุคลากรในสถานศึกษา ทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะนิเทศ ระหวางผู้นิเทศและผู้รับการ

นิเทศปฏิบัติการนิเทศตามแผนการนิเทศทกำหนด จดทำเป็นแบบสรปหรือคู่มือการปฏบัติงานผู้นิเทศ

ให้ความรู้ ความชวยเหลือและเป็นที่ปรึกษาได้ในทุกขั้นตอน และสรุปผลการวเคราะห์กระบวนการ

ชวยเหลือครูให้รับทราบ ทั้งที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อย กำหนดปฏทิน วธการนิเทศร่วมกัน ขณะนิเทศ

ให้การชวยเหลือโดยแนะนำชแจง ดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ประชม สัมมนาเพอร่วมกัน วเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย เพอให้ผู้รับการนิเทศทราบสภาพที่แท้จริง และร่วมกั นเลือกวธการที่ดีที่สุด นำประเด็นที่เป็นจุดเด่น จุดด้อยมาวเคราะห์หาแนวทางในการพฒนาปรับปรุงร่วมกัน และร่วมกัน อภิปรายและสรุปผลการดำเนินการโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือเกณฑ์ที่กำหนด

1.2 ด้านการพฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ได้แก่ การกำหนดปัญหาและเป้าหมายของการ

แกปัญหาร่วมกันของทีมงาน การสร้างแรงจูงใจ การเสริมแรงและการสร้างขวัญกำลังใจ การวางแผน

และดำเนินงานตามแผนแก้ปัญหาของทีมงาน และการพฒนาครูให้มีศักยภาพในการแสวงหาความรู้และ

ประสบการณ์ทางวิชาการ

1.3 ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวชาชพ ได้แก่ การจัดกิจกรรมแบบสัมมนาผล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ทั้ง 7 แบบ) การพฒนาความสามารถในการสอนโดยใชเทคนิควธการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การพฒนาความสามารถในการสอนโดยใชเทคนิควธการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชพครู ตามลำดับ

1.4 ด้านการพัฒนาหลกสูตร ได้แก การจัดทำหลกสูตรสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะอน

พึงประสงค์ของผู้เรียน การจัดทำหลกสูตรสถานศึกษาด้านการกำหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึ กษา

แต่ละระดับชนและสัดส่วนเวลาเรียน การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาด้านข้อมูลสารสนเทศ

การจัดทำหลักสูตรสถานศกษาด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาด้านการกำหนดตัวชี้วดและสาระการเรียนรู้รายปีหรือราย

ภาค การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดทำคำอธบายรายวชา การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ด้านการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดทำแผน การเรียนรู้ และ

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาด้านการกำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.5 ด้านการวจัยเชงปฏบัติการในชนเรียน ได้แก่ การกำหนดปัญหาหรือเป้าหมายการ

วิจัยเชิงปฏบัติการในชั้นเรียน การรวบรวมข้อมูลตามวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และการสรุปผล

และเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

2. ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยม

ชัยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

2.1 ผลการสร้างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมชยมงคลรังงาม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดชยภมิ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบคือ 1) หลักการ คือ การ

การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการร่วมมือของผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา โดยการใชกิจกรรมที่หลากหลาย ในการพฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมเสริมอน ๆ ให้มีคุณภาพ 2) วตถุประสงค์ คือ เพอพฒนาครูโดยการให้ความชวยเหลือแก่ครู

โดยตรง พฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม เสริมสร้างประสบการณ์ทางวชาชพ พฒนาหลักสูตร และการ

วิจัยเชงปฏบัติการในชั้นเรียน 3) กระบวนการนิเทศภายใน ได้แก่ ร่วมคิด (T – Think) ร่วมวางแผน

(P – Planning) ร่วมทำ (D – Doing) ร่วมกำกับติดตาม นิเทศประเมินผล รายงาน (F – Follow

Up) ร่วมรับ ผลที่เกิดขึ้น (E – Effects) เงื่อนไขการนำรูป แบบ ไปใช คือ ผู้บ ริห ารตระหนั กถึง

ความสำคัญของการนิเทศให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สอ อปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและ

สร้างขวญและกำลังใจให้ กับครู และผลการดำเนินการนิเทศภายในตามรูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมชยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดชยภมิ ได้แก่ การให้ ความชวยเหลือแก่ครูโดยตรง การพฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม การเสริมสร้างประสบการณ์ทาง วิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยม ชยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดชยภมิ โดยพจารณาความสอดคล้องเหมาะสม ด้านจุดประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านการใชภาษา ด้านการพมพและรูปเล่ม ด้านความสะดวกในการ

นำไปใช้ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกด้าน

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมชยมงคลรังงาม

สังกดองค์การบริหารสวนจังหวดชยภมิ พบวา การดำเนินการนิเทศภายใน ตามรูปแบบการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมชยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดชยภมิ โดยภาพรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.82,  = 0.58) เมื่อพจารณาเป็นรายด้าน พบวา

ทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปน้อยสามลำดับแรก คือ ก ารพ ฒ น าห ลั ก สู ต ร ( = 4.09,  = 0.43 ) ก ารพ ฒ น าทั ก ษ ะก ารท ำงาน ก ลุ่ ม ( = 3.92,

 = 0.62) และการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ( = 3.80,  = 0.59) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมชยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดชยภมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.09,  = 0.65) และ

ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีอยในระดับมาก และผ่าน เกณฑ์การประเมินที่กำหนดทุกด้าน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปน้อยสามลำดับแรก คือ มาตรฐานด้านความเหมาะสม ( = 4.11,  = 0.67) มาตรฐานด้านความถูกต้อง ( = 4.10,

 = 0.65) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ ( = 4.10,  = 0.65) และมาตรฐานด้านความเป็น

ประโยชน์ ( = 4.05,  = 0.66) ตามลำดับ

คำสำคัญ : รูปแบบการนิเทศ, การนิเทศภายในสถานศึกษา

โพสต์โดย ดุล : [16 ก.ย. 2564 เวลา 07:57 น.]
อ่าน [806] ไอพี : 110.49.29.125
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,752 ครั้ง
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว

เปิดอ่าน 22,520 ครั้ง
อันตรายจากการกินของดอง
อันตรายจากการกินของดอง

เปิดอ่าน 19,110 ครั้ง
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ

เปิดอ่าน 20,999 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 8,419 ครั้ง
10 ความเข้าใจผิดๆ กับเรื่องอาหาร
10 ความเข้าใจผิดๆ กับเรื่องอาหาร

เปิดอ่าน 37,316 ครั้ง
ทีวีดิจิทัล หรือ ทีวีดิจิตอล (Digital television)
ทีวีดิจิทัล หรือ ทีวีดิจิตอล (Digital television)

เปิดอ่าน 49,732 ครั้ง
แจก code นำวิดีโอความรู้ จาก "ทรูปลูกปัญญา" ไปติดในเว็บท่าน
แจก code นำวิดีโอความรู้ จาก "ทรูปลูกปัญญา" ไปติดในเว็บท่าน

เปิดอ่าน 14,816 ครั้ง
กราฟิก (Graphic)
กราฟิก (Graphic)

เปิดอ่าน 25,211 ครั้ง
ทิศหก
ทิศหก

เปิดอ่าน 10,764 ครั้ง
อึ้ง! คลิปเด็กรัสเซียเตะครู
อึ้ง! คลิปเด็กรัสเซียเตะครู

เปิดอ่าน 10,261 ครั้ง
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ

เปิดอ่าน 15,816 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 11,593 ครั้ง
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ
"พี่เป้า-สายัณห์ สัญญา" สร้างปาฏิหาริย์ช่วยหญิงเป็นมะเร็งฟื้นคืนชีพ

เปิดอ่าน 39,919 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

เปิดอ่าน 18,341 ครั้ง
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,984 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

เปิดอ่าน 64,935 ครั้ง
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"

เปิดอ่าน 32,560 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

เปิดอ่าน 9,146 ครั้ง
“ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายเท้า”
“ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายเท้า”

เปิดอ่าน 9,448 ครั้ง
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย
กระหึ่มยูทูบ! เพลงต้นกล้าของพ่อ ร้องโดย นักกีฬาทีมชาติไทย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ