ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านโคกม้า ปีการศึกษา 2563

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนบ้านโคกม้า ปีการศึกษา 2563

ผู้รายงาน : นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศิริ

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

ปีที่ประเมิน : 2563

บทสรุป

การประเมินโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านโคกม้า

ปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิต ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562-2563 และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ

ประชากร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน นักเรียน จำนวน 36 คน ครู จำนวน 11 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถาม 5 ฉบับและแบบบันทึก 1 ฉบับ

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 6 ฉบับ มีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาหาความเที่ยงของแบบสอบถาม ซึ่งมีผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกตัวชี้วัด

4.1 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ด้านกายภาพ พบว่า ผ่านเกณฑ์

การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด และด้านจิตวิทยา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด

4.2 การประเมินประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 –

2563 มีค่าพัฒนาเพิ่มขึ้น 3.80 ในปีการศึกษา 2563 ด้วยค่าเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง

4.3 ระดับการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของนักเรียน ครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับ มากที่สุด

5. ผลการประเมินโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน

บ้านโคกม้า ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม พบว่า ผลการประเมินโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

รายงานการประเมินโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน

บ้านโคกม้า ปีการศึกษา 2563 ต้องอาศัยความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาจากทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากรายงานผลการประเมินโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL ปีการศึกษา 2563 จะเห็นได้ว่า ควรดำเนินงานโครงการนี้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.จากผลการประเมินประเด็นบริบทของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ

มากที่สุด ทั้ง 4 ตัวชี้วัด แต่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเป็นไปได้ของโครงการ อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ผู้บริหารจึงควรชี้แจงทำความเข้าใจกับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ต้องกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริบทของโครงการเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการการดำเนินโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการจะเป็นเข็มทิศชี้นำการปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จ จึงควรมีการพิจารณาถึงความต้องการจำเป็นของสภาพแวดล้อม คือ ความต้องการของนักเรียน ครู และกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและสภาพปัญหาของนักเรียนอันเป็นการตอบสนองนักเรียนอย่างแท้จริง

2.จากผลการประเมินประเด็นปัจจัยนำเข้าโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ

มากที่สุด ทั้ง 5 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของบุคลากรที่รับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ผู้บริหารจึงควรสร้างความตระหนักและเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสม รับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพแลเกิดะประสิทธิผลสูงสุด

3.จากผลการประเมินประเด็นกระบวนการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ

มากที่สุด ทั้ง 4 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณา พบว่า การวางแผนการดำเนินงานควรวางแผนโดยมีเป้าหมายการปฏิบัติและชี้แจงอย่างชัดเจน สามารถดำเนินการและปฏิบัติได้ทันที ควรติดตามและประเมินผลในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

4.จากผลการประเมินประเด็นผลผลิต พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ปานกลาง

ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ และมากที่สุด ของการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการประเมินความพึงพอใจ ทั้งนี้ ผู้บริหารควรหาข้อมูลหรือทำวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

5.จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคำถาม นักเรียน ครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับสูงจึงควรจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะกับความต้องการและสภาพบริบทของนักเรียน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้มากยิ่งขึ้นไป

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรทำการวิจัยหรือประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมต่อการดำเนินการโครงการ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามขนาดโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในแง่มุมอื่นที่ใช้พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

3. ควรประเมินเชิงสาเหตุเพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อโครงการเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาโครงการได้ตรงตามสาเหตุและปัญหาของการประเมินต่อไป

โพสต์โดย นายอิง : [18 พ.ย. 2564 เวลา 17:16 น.]
อ่าน [1081] ไอพี : 182.52.114.181
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,010 ครั้ง
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!

เปิดอ่าน 1,767 ครั้ง
11 ผลไม้บำรุงผิว ช่วยให้ผิวที่เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี
11 ผลไม้บำรุงผิว ช่วยให้ผิวที่เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี

เปิดอ่าน 12,372 ครั้ง
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน

เปิดอ่าน 9,960 ครั้ง
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ

เปิดอ่าน 8,604 ครั้ง
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้

เปิดอ่าน 17,971 ครั้ง
แกัวมังกร สุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพ
แกัวมังกร สุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 23,818 ครั้ง
ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด?
ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด?

เปิดอ่าน 12,464 ครั้ง
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ
สับปะรดมีเอ็นไซม์ช่วยย่อยจากธรรมชาติ

เปิดอ่าน 17,670 ครั้ง
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ

เปิดอ่าน 15,842 ครั้ง
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก

เปิดอ่าน 7,050 ครั้ง
เล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้!
เล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้!

เปิดอ่าน 8,680 ครั้ง
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ

เปิดอ่าน 15,143 ครั้ง
“เก้าอี้เปลี่ยนโลก” ฝีมือเยาวชน PTTEP Teenergy ช่วยลดปัญหาโลกร้อนง่ายๆ ด้วยตัวเอง
“เก้าอี้เปลี่ยนโลก” ฝีมือเยาวชน PTTEP Teenergy ช่วยลดปัญหาโลกร้อนง่ายๆ ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 12,418 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย

เปิดอ่าน 29,511 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

เปิดอ่าน 8,991 ครั้ง
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป
เปิดอ่าน 34,304 ครั้ง
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ
เปิดอ่าน 1,629 ครั้ง
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
"กระชายขาว" สมุนไพรไทยยอดนิยม สรรพคุณเด่น "เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย"
เปิดอ่าน 17,805 ครั้ง
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส
เปิดอ่าน 8,167 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 45 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ