ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในจังหวัดสงขลา

บทสรุป

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. ประเมินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา และ2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา ระยะเวลาในการวิจัย ปีการศึกษา 2562– 2563 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 30 คน ครูจำนวน 314 คน และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 30 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สำหรับเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย

1. ผลการประเมินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นสามอันดับแรกคือ ด้านกระบวนการ(X ̅ bar= 4.90) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ(X ̅ bar= 4.89) และด้านปัจจัยนำเข้า(X ̅ bar= 4.86) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านบริบท(X ̅bar = 4.69) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน และครู จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 9 คน ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสรุปผลการสนทนาได้ดังนี้ เกี่ยวกับด้านบริบท ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพบว่า วัตถุประสงค์มีความเหมาะสม ชัดเจน การเตรียมการภายในของโครงการมีความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า พบว่ายุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเหมาะสม ด้านการดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมีความเหมาะสมมากด้านกระบวนการพบว่าการวางแผนการดำเนินงานการใช้ยุทธศาสตร์สำหรับสถานศึกษามีความเหมาะสม ชัดเจน ด้านเกณฑ์ระดับคุณภาพสำหรับการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม ด้านผลผลิตพบว่า หลังจากใช้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ ครูผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านผลกระทบพบว่า ครูผู้สอนสามารถบูรณาการการสอนให้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในบางประเด็นได้ และสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายในแต่ละยุทธศาสตร์ ด้านประสิทธิผลพบว่าโครงการสามารถบรรลุตอบสนองความต้องการของผู้รับประโยชน์อย่างครอบคลุมได้ ด้านความยั่งยืนพบว่าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำโครงการไปดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนคือ การมีนโยบายที่ชัดเจนจากต้นสังกัด ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ สามัคคี และด้านการถ่ายทอดส่งต่อพบว่าโครงการสามารถขยายผลให้กับหน่วยงานสังกัดอื่นได้ ผลการสัมภาษณ์ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 2 คน พบว่าโครงการมีความพร้อมในด้านวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ในด้านครูผู้สอนการนิเทศที่ไม่ต่อเนื่อง จำนวนครั้งในการนิเทศน้อยเกินไป ด้านความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับครูผู้สอนทำให้ครูผู้สอนมีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน ด้านตัวผู้เรียนเองจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจว่าคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับสมรรถนะในยุคศตวรรษที่ 21 ผลกระทบพบว่าจะทำให้ครูมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพราะมีการนิเทศ กำกับ สร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ โครงการสามารถตอบสนองความต้องการของครูผู้สอนทำให้ครูสามารถจัดกิจกรรมได้ตามยุทธศาสตร์และผู้เรียนมีคุณภาพได้เป็นส่วนใหญ่ โครงการควรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการต่อไป โครงการสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานสังกัดอื่นได้ ผู้ปกครองสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผู้เรียนที่บ้าน

2. ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา

1. ปัญหาเกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา สรุปได้ดังนี้ งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอ สถานศึกษาขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอและต่อเนื่อง งบประมาณมีน้อยในโรงเรียนขนาดเล็ก ความไม่พอเพียงด้านวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณและบุคลากร ครูยังขาดความรู้ ความตระหนักรู้ในเนื้อหาของยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา สถานศึกษายังขาดแคลนบุคลากรที่จะมาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถ และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ด้านบุคลากรครู บุคลากรน้อย ไม่ตรงตามความถนัด ภาระงานเยอะ โครงการบางโครงการกระจายไม่ทั่วถึงทุกโรงเรียน กิจกรรมมีเยอะเกินไป บางกิจกรรมไม่ได้ปฏิบัติ จะเลือกปฏิบัติตามที่จำเป็นเป็นอันดับแรก การจัดทำโครงการ ควรลดส่วนที่ไม่จำเป็นออก โครงการมีหลายบทมากเกินความจำเป็น เวลาในการจัดกิจกรรมมีจำกัด โครงการบางอย่างอาจจะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 100% เนื่องจากปัจจัยอะไรหลายอย่างไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการสภาวการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิดไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ การนำไปใช้ในสถานการณ์โควิด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ในจังหวัดสงขลา มีดังต่อไปนี้ ควรให้การสนับสนุนอย่างรัดกุมและเท่าเทียม ต้องจัดหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมาช่วยสนับสนุน ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆได้อย่างเหมาะสม ให้มีครูตามเกณฑ์ที่กำหนดเชิงประจักษ์ อบรมให้ความรู้ จัดอบรมด้านเทคโนโลยี จัดบุคลากรให้ตรงกับตำแหน่งและความต้องการของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมโครงการเป็นไปตามสภาพบริบทของสถานศึกษา ปรับแผนและโครงการให้เป็นไปตามสถานการณ์ ช่วยกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง กำหนดแนวทางที่แตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน จัดทำปฏิทินการปฏิบัติอย่างละเอียดชัดเจน มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

โพสต์โดย หนู : [9 ธ.ค. 2564 เวลา 17:39 น.]
อ่าน [418] ไอพี : 124.122.40.97
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,113 ครั้ง
สธ. เตือนดื่มน้ำมากเกินไม่ดี เสี่ยงสมองบวม เสียชีวิตได้
สธ. เตือนดื่มน้ำมากเกินไม่ดี เสี่ยงสมองบวม เสียชีวิตได้

เปิดอ่าน 20,498 ครั้ง
ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด?
ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด?

เปิดอ่าน 18,603 ครั้ง
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน

เปิดอ่าน 9,738 ครั้ง
ซึ้งมาก! บัณฑิตจุฬาฯ ก้มกราบพ่อพนง.ขับรถเก็บขยะทั้งชุดครุย พร้อมเล่าเรื่องประทับใจ
ซึ้งมาก! บัณฑิตจุฬาฯ ก้มกราบพ่อพนง.ขับรถเก็บขยะทั้งชุดครุย พร้อมเล่าเรื่องประทับใจ

เปิดอ่าน 71,806 ครั้ง
กริยา กับ กิริยา
กริยา กับ กิริยา

เปิดอ่าน 14,786 ครั้ง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง
วิธีขจัด "สิวผด" ให้หายเกลี้ยง

เปิดอ่าน 12,114 ครั้ง
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน

เปิดอ่าน 33,388 ครั้ง
ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ
ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ

เปิดอ่าน 297,735 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย

เปิดอ่าน 10,854 ครั้ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง

เปิดอ่าน 28,778 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)

เปิดอ่าน 14,706 ครั้ง
อีกมุมของ "น้ำมันปลา"
อีกมุมของ "น้ำมันปลา"

เปิดอ่าน 76,514 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลคนเป็นลม
วิธีปฐมพยาบาลคนเป็นลม

เปิดอ่าน 29,266 ครั้ง
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ

เปิดอ่าน 16,340 ครั้ง
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,166 ครั้ง
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน

เปิดอ่าน 15,257 ครั้ง
ประโยชน์ของทุเรียน
ประโยชน์ของทุเรียน

เปิดอ่าน 11,583 ครั้ง
เชิญชวนสังเกตุปรากฏการณ์ธรรมชาติ สุริยุปราคา 26 มกราคม 2552
เชิญชวนสังเกตุปรากฏการณ์ธรรมชาติ สุริยุปราคา 26 มกราคม 2552

เปิดอ่าน 52,403 ครั้ง
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม

เปิดอ่าน 52,864 ครั้ง
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ