ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) และการประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ รวมทั้งหมด 994 คน ประกอบด้วย 1) ครูผู้สอน (ข้าราชการและพนักราชการ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2563 จำนวน 58 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2563 จำนวน 14 คน (ไม่นับรวมตัวแทนครู) และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 922 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินมีจำนวน 10 ฉบับ ประกอบด้วยเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามจำนวน 6 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านผลกระทบของโครงการ (ความพึงพอใจ) มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.53, σ =0.25 )รองลงมาได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (μ = 4.49, σ = 0.37) ด้านกระบวนการ (μ = 4.47, σ =0.25 ) ด้านผลผลิต (Product) ด้านครูมีความรู้ทักษะการจัดกิจกรรมส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน (μ = 4.44, σ = 0.21 ) ด้านสภาพแวดล้อม (μ = 4.44, σ = 0.37) และด้านผลผลิต ((Product)ด้านโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (μ = 4.43, σ = 0.27) ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.44, σ =0.37)

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.49, σ =0.37)

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.47, σ =0.25)

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ มีดังนี้

5.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ด้านโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.43, σ =0.27)

5.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ด้านครูมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.44, σ =0.21)

5.3 ผลการประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนจำนวนทั้งหมด 922 คน ผ่าน การประเมินการมีนิสัยรักการอ่าน จำนวน 857 คน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ยเท่ากับ 92.75 ผ่านเกณฑ์ ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 80

6. ผลการประเมินทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนจำนวนทั้งหมด 922 คน ผ่านการประเมินทักษะการอ่านการเขียนโดยครูประจำชั้น จำนวน 753 คน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ยเท่ากับ 81.86 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 75

7. ผลการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ของโครงการ มีดังนี้

7.1 ผลการประเมินด้านผลกระทบของโครงการ ด้านการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (μ = 4.53, σ =0.25)

7.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า ความสามารถการอ่านออกเสียง มีระดับคุณภาพดี ความสามารถการอ่านรู้เรื่อง มีระดับคุณภาพดีมาก และมีคะแนนรวมความสามารถทุกด้านมีระดับคุณภาพดีมาก

7.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ การประเมินการทดสอบความสามารถ ขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับ โรงเรียน สังกัดประเทศ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ด้านคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับระดับประเทศแต่ต่ำกว่าระดับสังกัด และเมื่อพิจารณาผลรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน ระดับโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ

7.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 3 ระดับมีผลการทดสอบสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562

7.5 รางวัลที่นักเรียนได้รับครูผู้สอน ผู้บริหารและโรงเรียนได้รับที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมมามาจากการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 รางวัล แยกเป็นรางวัลที่นักเรียนได้รับ 2 รางวัล รางวัล ที่ครูผู้สอนได้รับ 4 รางวัลและรางวัลที่ผู้บริหารและโรงเรียนได้รับ 4 รางวัล

โพสต์โดย ไทรโยค : [11 ธ.ค. 2564 เวลา 08:05 น.]
อ่าน [529] ไอพี : 171.100.236.197
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,822 ครั้ง
ชาอู่หลง ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ
ชาอู่หลง ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือ

เปิดอ่าน 30,805 ครั้ง
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 9,055 ครั้ง
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข

เปิดอ่าน 7,729 ครั้ง
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?

เปิดอ่าน 9,710 ครั้ง
พ่อ-แม่เลี้ยงลูกให้เก่งแบบนี้ได้อย่างไร? รายการ ดูให้รู้  ตอน "เจ้าหนูยอดมนุษย์"
พ่อ-แม่เลี้ยงลูกให้เก่งแบบนี้ได้อย่างไร? รายการ ดูให้รู้ ตอน "เจ้าหนูยอดมนุษย์"

เปิดอ่าน 11,622 ครั้ง
"อาชีพโดน-ทักษะเยี่ยม" ครึ่งปีหลังรุ่ง
"อาชีพโดน-ทักษะเยี่ยม" ครึ่งปีหลังรุ่ง

เปิดอ่าน 151,145 ครั้ง
ความหมายของระบบ
ความหมายของระบบ

เปิดอ่าน 19,457 ครั้ง
สุนัขพันธ์บางแก้ว
สุนัขพันธ์บางแก้ว

เปิดอ่าน 11,116 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552

เปิดอ่าน 9,942 ครั้ง
วิธีลดความมันบริเวณรอบจมูก
วิธีลดความมันบริเวณรอบจมูก

เปิดอ่าน 17,209 ครั้ง
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กปัญหาคุณภาพคนรากหญ้า...สู่ปัญหาชาติ
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กปัญหาคุณภาพคนรากหญ้า...สู่ปัญหาชาติ

เปิดอ่าน 10,417 ครั้ง
บูชาแล้วรวย
บูชาแล้วรวย

เปิดอ่าน 11,831 ครั้ง
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 19,670 ครั้ง
วิธีรับมือกับแก๊สน้ำตา และสารเคมี
วิธีรับมือกับแก๊สน้ำตา และสารเคมี

เปิดอ่าน 12,328 ครั้ง
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 62,624 ครั้ง
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี

เปิดอ่าน 6,919 ครั้ง
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้
พ่อแม่สามารถส่งความรู้สึกให้ลูกก่อนเกิดได้

เปิดอ่าน 8,784 ครั้ง
เพนต์หน้าพิลึก! กระแสฮิตโจ๋ยุ่น
เพนต์หน้าพิลึก! กระแสฮิตโจ๋ยุ่น

เปิดอ่าน 19,660 ครั้ง
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ

เปิดอ่าน 14,201 ครั้ง
ปะการัง
ปะการัง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ