ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยกระบวนการ 5A Step to S ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ด้วยกระบวนการ 5A Step to S ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ผู้รำยงาน : ประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ปี พ.ศ. : 2564

รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ด้วยกระบวนการ 5A Step to S ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อการขับเคลื่อน

ด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยกระบวนการ 5A Step to S และ

3) เพื่อศึกษาแนวทางการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุโขทัย เขต 2 แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 การศึกษาผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ด้วย

กระบวนการ 5A Step to S ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

1) กิจกรรมโครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 152 คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 152 คน 2) กิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด 152 โรงเรียน 3) กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 4) กิจกรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ได้แก่ บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 68 คน

เครื่องมือที่ใช้ 1) ขั้นสร้างความตระหนักรู้

(Awareness) 2) ขั้นท าMOU ร่วมกัน (Agreement) เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชุมปฏิบัติการ(Workshop) 3) ขั้นมุ่งสู่ความส าเร็จตามฝัน(Action) เครื่องมือที่ใช้ กิจกรรมการด าเนินงานโครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง ได้แก่ แบบรายงานการจัดกิจกรรมการอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ ได้แก่ แบบการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 2 ดาว การเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ ได้แก่ แบบรายงานการจัดกิจกรรม คุรุชน คนคุณธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ ได้แก่ แบบรายงานการจัดกิจกรรม 4) ขั้นพัฒนาร่วมกันด้วยการนิเทศ (Advice) เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) และน ามาเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียน

คุณธรรมสพฐ. และวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนที่เป็นแบบคิดค่าระดับคะแนน 4 ระดับ โดยหาค่าเฉลี่ย( X-bar )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอน ที่มีต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยกระบวนการ 5A Step to S ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสุโขทัย เขต 2 ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 152 คน ครูผู้สอนที่รับ

รับผิดชอบโครงการ จ านวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 25 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X-bar ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ตอนที่ 3 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 2)ผู้อ านวยการโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3) ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3-4 ดาว 4) ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5) ครูผู้สอนที่ได้รับรางวัล การพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและการ

วิเคราะห์ข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมชนิดกึ่งโครงสร้างวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปจากเนื้อหา(Content Analysis) จากนั้นน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อทบทวนผลและใช้เป็นแนวทางในการก ากับและขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป

ผลการด าเนินงาน พบว่า

1. การศึกษาผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ด้วยกระบวนการ 5AStep to S ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีการด าเนินงานทุกขั้นตอน ดังนี้

1.1 ขั้นสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) โดยใช้”กิจกรรม ผู้บริหารพบเพื่อนครู สุโขทัย เขต

2“มุ่งสู่งานสัมฤทธิ์ผล คนสุโข” ซึ่งสามารถสร้างความรู้เข้าใจกับผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รวม 1,728 คน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.และจัดท าแผนงานขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด

1.2 ขั้นท าMOU ร่วมกัน (Agreement) โดยมีการจัดประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อสร้างการรับรู้และข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบกิจกรรมที่ สพฐ. ก าหนด ประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่องค์กรคุณธรรม ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงประกาศนโยบายการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้ทุกโรงเรียนรับทราบ และก าหนดเป้าหมายทุกโรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ดาว

1.3 ขั้นมุ่งสู่ความส าเร็จตามฝัน (Action) มีการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการโรงเรียน

คุณธรรมสพฐ. ได้แก่ 1) กิจกรรมโครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้บริหาร ครูของโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการปฏิบัติในการร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อน โครงงานพัฒนาจริยคุณอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และร่วมกันลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรม ร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันปรับปรุงแผน ตามแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและประเมินผลอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลส าเร็จและการจัด 2) กิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนมีการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว และได้รับการประกาศรับรองผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 1 ดาว ซึ่งโรงเรียน ทั้ง 139 โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และผ่านเกณฑ์ตรวจสอบการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 3) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พิจารณาคัดเลือกรางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร จ านวน 5 คน ประเภทครูผู้สอน 15 และคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการและระดับประเทศ ครบทุกกิจกรรม 4) กิจกรรมโครงการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ได้ด าเนินการตามกรอบการด าเนินงานขององค์กรคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องภายใต้คุณธรรมหลัก “รับผิดชอบ สามัคคี

มีวินัย” แปลงคุณธรรมหลักเป็นแนวปฏิบัติ เป็นลักษณะกิจกรรมส่งเสริมความดี และการถอดบทเรียนการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ให้คงโครงการเอาไว้เช่นเดิม และให้คงคุณธรรมเป้าหมายตัวเดิมไว้ แต่ให้เพิ่มในเรื่องของการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินกิจกรรมของแต่ละอย่าง ให้บรรลุผลส าเร็จเกินร้อยละ 80 ขึ้นไป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เพิ่มเรื่องของการอบรมคุณธรรมให้กับคณะครู เพื่อส่งเสริมเรื่องการน้อมน าหลักธรรมมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน 1.4 ขั้นพัฒนาร่วมกันด้วยการนิเทศ (Advice) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสุโขทัย

เขต 2 ด าเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนที่เข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 139 โรงเรียน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้ง 4 ด้าน ส าหรับการประเมินการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ าแนกรายโรง 139 โรงเรียน พบว่า การด าเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกโรงเรียน

1.5 ขั้นประสบความส าเร็จมอบรางวัล (Award) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ จึงไม่ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนผลการปฏิบัติเป็นเลิศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ขับเคลื่อนงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด แต่ทั้งนี้ ได้จัดท าเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ทุกโรงเรียน

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูผู้สอนที่มีต่อขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ด้วยกระบวนการ 5A Step to S ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด าเนินการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 152 คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 152 คน ที่มีต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยกระบวนการ 5A Step to S ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ผลการประเมิน พบว่า โดยรวมผู้บริหาร ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในระดับมาก สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร

ครูผู้สอนที่มีต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ด้วยกระบวนการ 5A Step to Sของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก3. ผลการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

3.1 ด้านโรงเรียน ต้องมีการประชุมเพื่อร่วมกันวางแผน ก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มีกิจกรรมที่พัฒนาบุคลากรและนักเรียน ให้มีความรู้ เข้าใจในการด าเนินงานส่งเสริมให้มีประสบการณ์ที่มากขึ้นด้วยการร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆต้องพัฒนาสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา รับรู้อย่าง

ต่อเนื่อง และต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมในกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

3.2 ด้านผู้บริหาร ต้องมีผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม มีกระบวนการ

บริหารงานที่เป็นระบบบริหารด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีระบบการบริหารจัดการที่ดีให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบริหารโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC มาประยุกต์ใช้ในด าเนินงานให้มีระบบที่ดีมากยิ่งขึ้น ต้องร่วมมือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจังในการก าหนดเป้าหมาย รวมถึง

อธิบายหลักและวิธีการด าเนินงานด้านคุณธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องใช้กระบวนการนิเทศก ากับ ติดตาม มีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาและน าผลในการด าเนินงานมาวางแผนในการ

พัฒนาในปีต่อไปให้ดีขึ้น

3.3 ด้านครู ครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม ศึกษากระบวนการด าเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรม ให้เกิดความรู้และเข้าใจ เพื่อน ามาประยุกต์ให้เข้ากับการด าเนินงานของตนเองต้องออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้เรียนโดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นที่โรงเรียนก าหนดไว้ในการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ต้องมีวิธีการประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล และแจ้งผลการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ต้องใช้กระบวนการชุมชน

แห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจมากขึ้นในการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม ฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากรอยู่เสมอ

3.4 ด้านนักเรียน ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้าง

เครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนน า ต้องร่วมมือกันสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ก าลังใจในการปฏิบัติตน ต้องตั้งกลุ่มท าโครงงานคุณธรรมด้วยความสนใจเรื่องที่อยากจะท าร่วมกันและสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ก าหนดต้องแบ่งภาระหน้าที่

ขอบข่ายการปฏิบัติงาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานช่วยเหลือกัน มีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบและมีอุดมการณ์ด้านคุณธรรม ผู้บริหารและครูต้องส่งเสริมกลุ่มนักเรียนให้ กล้าแสดงออกโดยการประกวดโครงงานคุณธรรม จากการแก้ไขหรือพัฒนาจากห้องเรียนหรือโรงเรียน จนน าไปสู่การขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมจากการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ด้วยกระบวนการ 5A Step to Sของส านกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ทั้งการด าเนินงานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเห็นได้ว่า สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ คือ ผู้บริหาร ครู

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความรู้ เข้าใจ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุผลส าเร็จและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและตรวจสอบกระบวนการด าเนินงานและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีน าไปใช้ ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน และสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการโรงเรียนคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรมมีกลไกและเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความรับผิดชอบในโรงเรียนจากทุกภาคส่วน มีองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ด้าน ก าหนดกิจกรรมของโครงการเพื่อ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิคุณภาพ โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ด้าน ได้แก่ พอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และมีอุดมการณ์คุณธรรม ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น

ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี ภูมิใจในการท าความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีองค์ความรู้ นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนาคุณธรรมและขยายผลการด าเนิน งานด้านคุณธรรมไปยังส านักงานเขตพื้นที่เครือข่ายอื่น อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นเพราะส านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ที่มีขั้นตอนการด าเนินการอย่างเป็นระบบมี ตามรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการ 5A Stepto Success : (5A Step to S) ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความตระหนักรู้ : A1 Awareness 2) ขั้นท าMOU ร่วมกัน :A2 Agreement 3) ขั้นมุ่งสู่ความ ส าเร็จตามฝัน : A3 Action 4) ขั้นพัฒนาร่วมกันด้วยการนิเทศ : A4 Advice5) ขั้นประสบความส าเร็จมอบรางวัล : A5 Award ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีการก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.เป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้ มีการนิเทศกับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนผลการปฏิบัติเป็นเลิศ และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ขับเคลื่อนงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามนโยบายและเป้าหมายส่งผลประโยชน์โดยรวมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักในหน้าที่ให้ความส าคัญการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อเป้าหมายการสร้างคนดี สู่สังคม บุคลากรของส านักงาเขตพื้นที่การศึกษามีคุณธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้บุคคลเป็นคนดีสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขเพิ่มขึ้น และส านักงานเขตพื้นที่ มีบุคลากรที่มีคุณธรรม จะท าให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม เป็นต้นทุนหรือคุณค่าเพิ่มในการด าเนินงาน คุณภาพการท างานของบุคลากรดีขึ้น ท าให้ประสิทธิผลขององค์กรเพิ่มขึ้น.

โพสต์โดย นายประเสริฐ จั่นแก้ว : [17 ม.ค. 2565 เวลา 06:13 น.]
อ่าน [606] ไอพี : 171.100.191.122
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 170,920 ครั้ง
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 9,000 ครั้ง
"โตเกียว" ค่าครองชีพแพงสุดในเอเชีย
"โตเกียว" ค่าครองชีพแพงสุดในเอเชีย

เปิดอ่าน 11,751 ครั้ง
กรุงเทพฯ กับ บางกอก
กรุงเทพฯ กับ บางกอก

เปิดอ่าน 12,504 ครั้ง
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"

เปิดอ่าน 15,185 ครั้ง
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม

เปิดอ่าน 27,368 ครั้ง
การศึกษาไทย เราโง่อย่างมีหลักการ
การศึกษาไทย เราโง่อย่างมีหลักการ

เปิดอ่าน 15,835 ครั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562

เปิดอ่าน 11,403 ครั้ง
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.

เปิดอ่าน 8,620 ครั้ง
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine

เปิดอ่าน 7,187 ครั้ง
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก
วิธีลดหน้าท้องแบบเร่งด่วน เห็นผลเร็วจนใคร ๆ ก็ต้องทัก

เปิดอ่าน 25,252 ครั้ง
เปิดคู่มือ สามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี หักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง
เปิดคู่มือ สามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี หักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง

เปิดอ่าน 17,406 ครั้ง
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก?
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก?

เปิดอ่าน 8,224 ครั้ง
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์

เปิดอ่าน 12,229 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !

เปิดอ่าน 17,602 ครั้ง
เกมส์แข่งรถ
เกมส์แข่งรถ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 30,706 ครั้ง
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย

เปิดอ่าน 12,205 ครั้ง
10 ข้อดีของฟองน้ำ ที่มากกว่าแค่ใช้ล้างจาน
10 ข้อดีของฟองน้ำ ที่มากกว่าแค่ใช้ล้างจาน

เปิดอ่าน 9,324 ครั้ง
วิวาห์ใต้สมุทรตรัง 2010
วิวาห์ใต้สมุทรตรัง 2010

เปิดอ่าน 12,754 ครั้ง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง
วิธีแก้อาการอ่อนเพลีย หลังเดินทาง

เปิดอ่าน 12,852 ครั้ง
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ