ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ของโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ของ

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ผู้รายงาน นางวิชุดา เนตรสูงเนิน

ปีที่รายงาน 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ของโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ของโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบ CIPPIEST Model โดยประเมินโครงการใน 8 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าร่วมโครงการ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ปีการศึกษา 2564 จำนวน 336 คน โดยการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และประเด็นสนทนากลุ่ม ประเมินเชิงระบบและวิเคราะห์ประเมินพฤติกรรมนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังการดำเนินกิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

การประเมินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ของโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST Model ทั้ง 8 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินถือว่า ผ่าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน โดยมีระดับมากที่สุดทั้ง 8 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการถ่ายโยงความรู้ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านผลกระทบ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านปัจจัยนำเข้า และลำดับน้อยที่สุดคือด้านบริบท ดังผลการประเมินต่อไปนี้

1. ด้านบริบท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินถือว่าผ่าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน โดยโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนสถานการณ์ปัจจุบัน โครงการสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ สามารถส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมิน ถือว่า ผ่าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน โดยโรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาจิตสำนึกเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เข้าใจหลักการและวิธีการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

3. ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินถือว่า ผ่าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน โดยมีกิจกรรมการเลือกซื้อ เลือกใช้อุปกรณ์ ฉลากเบอร์ 5 และ SMART learning และกิจกรรม คิด คิด คิด พิชิต CO2

4. ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินถือว่าผ่าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การประเมิน โดยนักเรียนมีทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่า และนักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

5. ด้านผลกระทบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมิน

ถือว่า ผ่าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การประเมิน โดยโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่ลดลง และเกียรติบัตรที่ได้รับเป็นหลักประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

6. ด้านประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินถือว่า ผ่าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่าน การเกณฑ์การประเมิน โดยนักเรียนนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกลับไปปฏิบัติที่บ้าน และครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้ากับสาระการเรียนรู้

7. ด้านความยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินถือว่า ผ่าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การประเมิน โดยนักเรียนนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กลับได้ และโครงการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

8. ด้านถ่ายโยงความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมินถือว่า ผ่าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การประเมิน โดยโครงการสามารถเป็นแบบอย่างขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นได้ และนักเรียนนำความรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้

ข้อเสนอแนะ ควรจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการ รู้จักการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ได้แก่ โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ

สู่ชุมชน

โพสต์โดย วิชุดา เนตรสูงเนิน : [5 ก.พ. 2565 เวลา 06:45 น.]
อ่าน [878] ไอพี : 49.230.121.46
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,218 ครั้ง
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ

เปิดอ่าน 77,972 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)

เปิดอ่าน 17,740 ครั้ง
"ว่านธรณีสาร" คืออะไร มีประโยชน์ตามความเชื่ออย่างไร?
"ว่านธรณีสาร" คืออะไร มีประโยชน์ตามความเชื่ออย่างไร?

เปิดอ่าน 14,602 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

เปิดอ่าน 14,879 ครั้ง
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
ระเบียบรักษาความปลอดภัย

เปิดอ่าน 15,542 ครั้ง
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 13,636 ครั้ง
มังคุดคัด
มังคุดคัด

เปิดอ่าน 18,001 ครั้ง
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค
ดอกไม้ 5 ชนิด พิชิตโรค

เปิดอ่าน 11,939 ครั้ง
บุตรี เผือดผ่อง
บุตรี เผือดผ่อง

เปิดอ่าน 27,932 ครั้ง
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน

เปิดอ่าน 13,911 ครั้ง
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด

เปิดอ่าน 174,214 ครั้ง
สาระดีๆ สำหรับครูที่ต้องการจัดทำผลงาน(คศ.3)
สาระดีๆ สำหรับครูที่ต้องการจัดทำผลงาน(คศ.3)

เปิดอ่าน 10,782 ครั้ง
สมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป
สมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป

เปิดอ่าน 66,737 ครั้ง
มหัศจรรย์ เลข 11
มหัศจรรย์ เลข 11

เปิดอ่าน 34,140 ครั้ง
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 7,024 ครั้ง
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
เปิดอ่าน 17,964 ครั้ง
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint
สอนออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรม ClassPoint บน PowerPoint
เปิดอ่าน 13,139 ครั้ง
ปลูกฝังทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
ปลูกฝังทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
เปิดอ่าน 17,617 ครั้ง
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย
เปิดอ่าน 13,008 ครั้ง
"ทองหลาง" ไม้ตระกูลถั่วที่สำคัญกับดิน
"ทองหลาง" ไม้ตระกูลถั่วที่สำคัญกับดิน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ