ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อผลงาน SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี

ชื่อผลงาน SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี

เอกสารเผยแพร่ผลงาน

ด้านบริหารและจัดการสถานศึกษา

“SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี”

แบบนำเสนอผลงาน

ข้อมูลการนำเสนอผลงาน นวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงาน SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี

ข้อมูลทั่วไป

๑.ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดโสมนัส ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) เลขที่ 646/2

ตำบล : วัดโสมนัส : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด : กรุงเทพมหานคร สพป. กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10300 โทร 094- 4916491 E mail Indyweboss 1 @ gmail .com

๒. ผู้รับผิดชอบ

๒.๑ นายกวี รักษ์พลอริยคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมนัส

โทร 094- 4916491 E mail Indyweboss 1 @ gmail .com

๒. บทสรุป

สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

รากของปัญหาด้านการทุจริต คอรัปชั่นทั้งเชิงนโยบายและ การทุจริตเชิงโครงสร้างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น จนเกิดเป็นพฤติกรรมความเคยชินในสังคม ซึ่งปัจุบันได้ลุกลามสู่เยาวชนจนสามารถพบเห็นและรับรู้ได้ทางสื่อโซเชียลต่างๆ ได้ แม้แต่ในสถานศึกษา เช่นการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน การทุจริตสนามกีฬา หรือพฤติกรรมที่นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาก่ออาชญากรรมปล้นร้านทอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๕ คั้งแก๊งโจรกรรมที่คอยตระเวนขึ้นบ้านต่างๆ เพื่อขโมยทรัพย์สิน เงินทอง พระเครื่อง แม้กระทั่งอาหารเครื่องดื่มของสหกรณ์โรงเรียน ไม่เว้นแต่ละวัน สิ่งเหล่านี้บั่นทอนและย้อนแย้งต่อการปลูกฝังคุณธรรมความดีงามอันเป็นแก่นแท้หลักของระบบการศึกษา อย่างไรก้ดีโรงเรียนเป็นสถานที่บ่มเพาะปลูกฝังสร้างเสริม หล่อหลอมให้ผู้เรียนทุกระดับเกิดการเรียนรู้ ชี้ถูกชี้ผิดสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทางปัญญาติดตัวไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม ช่องว่างรอยโหว่ของระบบการศึกษาคือการสร้างตัวแบบและปลูกฝัง ต่อยอดระบบการคิดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบนความเชื่อมั่นที่ถูกที่ควร ในผลของการเป็นผู้มีคุณธรรมความดีงานในการดำเนินชีวิต

การปลูกฝังทักษะความคิดเชิงระบบที่มีขั้นตอนเป็นเหตุเป็นผลรองรับนี้ จึงเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เติบโตไปเป็นพลเมืองคุณภาพออกสู่สังคมเพื่อไปพัฒนาประเทศเพื่อแก้ปัญหา และตอบโจทย์ สร้างสิ่งที่สะท้อนผลของการมีค่านิยมที่ยึดมั่นในความมีคุณธรรมความซื่อสัตย์ให้เป็นคุณสมบัติที่ดีติดตัว อันเป็นความสำเร็จในการผลิตคนดีมีคุณธรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้าจึงนำแนวคิดในการต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนวัดโสมนัสโดยการนำวัตกรรมการบริหารงานสถานศึกษา “SPIRIT SCHOOL โรงเรียนสร้างคนดี” นวัตกรรมการบริหารงานในโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ที่ข้าพเจ้าได้ริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาขึ้น โดยสร้างความร่วมมือกับคณะครูและบุคลากรดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารงานสถานศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมลงสู่ตัวผู้เรียนอย่างเป็นระบบจนประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เหรียญทองแดง ระดับภูมิภาค จากคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔

ทั้งนี้เมื่อข้าพเจ้าได้ย้ายสถานศึกษามายังโรงเรียนวัดโสมนัส สังกัดสพป. กรุงเทพมหานคร จีงเห็นความสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษาเชิงระบบและได้นำ “SPIRIT SCHOOL โรงเรียนสร้างคนดี” โดยได้รับการยินยอมเป็นลายลักษร์อักษรจากคณะครูผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรม โรงรียนวัดเนกขัมมาราม ในการให้สามารถมาพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมได้เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ขึ้นมา จึงได้นำมาสร้างเสริมให้ตรงกับสถานศึกษาในบริบทใหม่ ในชื่อ SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี” ให้เป็น Best Practice ในด้านการบริหารงาน โรงเรียนวัดโสมนัส โดยปรับบริบทบางส่วนของนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมของโรงเรียนวัดโสมนัส และยังคงยึดแนวทางในการน้อมนำพระบรมราโชบายในรัชกาลที่ ๖ ที่ทรงต้องการ “เยาวชนที่มีอุปนิสัยใจคอดี มีความซื่อสัตย์สุจริต” อีกทั้งพระบรมราโขวาทในรัชการที่ ๙ ที่ทรงให้ยึดหลัก”มุ่งส่งเสริมคนดี” และในพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงเน้นด้านความเป็น “คนดีมีระเบียบวินัย การมีน้ำใจจิตอาสา” มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ เช่นดังเดิม

SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี” ที่โรงเรียนวัดโสมนัส จึงเป็นผลงานการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาซึ่งเป็น Best Practice ที่พัฒนาปรับบางส่วนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนวัดโสมนัส และเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่สามารถนำไปเป็นตัวแบบหรือโมเดลต้นแบบให้แก่สถาบันการศึกษาแห่งอื่นได้นำไปปรับใช้และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยง รูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาลงสู่การเสริมสร้างมีส่วนร่วมด้วยการวางระบบการปลูกฝังคุณธรรม เน้นศักยภาพความสำเร็จลงสู่ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน ได้อย่างยั่งยืน

๓. ความเป็นมาและความสำคัญ สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา

ด้วยสภาพสังคมในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดคุณธรรมของเยาวชนในวัยเรียน มีความรุนแรงและถี่บ่อยขึ้นโดยมีแนวโน้มที่เกิดกับเยาวชนในวัยเรียนที่มีอายุน้อยลงมาเรื่อยๆ และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอยู่บ่อยครั้ง ปัญหาด้านการขาดคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ปรากฏให้เห็นทางสื่อต่างๆอันเป็นแบบอย่างในด้านลบต่อเยาวชนเช่นปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น การยึดติดในวัตถุนิยมความฟุ่มเฟือย ความขาดคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและปัญหาการขาดทักษะความคิดเชิงระบบเหตุผลที่เป็นขั้นตอนทำให้เกิดเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนวัยเรียนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบเกิดการเสพติดในค่านิยมที่หลงผิดในทางพฤติกรรมเชิงลบ การศึกษาไม่ตอบโจทย์และไม่สะท้อนผลความสำเร็จ ในการผลิตคนดีมีคุณธรรมสู่สังคม

ข้าพเจ้าจึงมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการบริหารมี่ส่งผลเชิงระบบคลอบคลุมหารพัฒนาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการแก้ปัญหาสะท้อนวิธีคิดให้เกิดเป็น ( Best Pracetice ) ที่ใช้พัฒนาโรงเรียนวัดโสมนัส และโรงเรียนอื่นๆในสังกัด สพป. กรุงเทพมหานคร. ได้โดยกำหนดตัวแบบ หรือโมเดลการบริหารงานใน ชื่อ SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารงาน ที่มีการพัฒนาและปรับวิธีการให้สอดคล้องตามบริบทสถานศึกษาได้ โดยพัฒนามาจากSPIRIT SCHOOL โรงเรียนวร้างคนดี นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ในขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สังกัดสพป. ปทมธานี เขต ๑ (๒๕๖๓) จนประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เหรียญทองแดง ระดับภูมิภาค จากคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔

และได้นำมาพัฒนาต่อยอดปรับบริบทตัวแบบดังกล่าวสร้างเป็นวัฒนธรรมการบริหารงานในโรงเรียน วัดโสมนัส สังกัด สพป. กรุงเทพมหานคร .ในชื่อ “SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี ขับเคลื่อนลงสู่การจัดการเรียนการสอน โดยน้อมนำพระบรมราโชบายในรัชกาลที่๙ และรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงเน้นด้านความเป็นคนดีมีระเบียบวินัย การมีน้ำใจจิตอาสา ยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการสร้างคนดีมีระเบียบวินัย การมีน้ำใจจิตอาสา ควบคู่กับการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษาะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เป็นขั้นตอน สามารถพัฒนาตนเอง ให้เกิดเป็น Best Practice ที่สร้างผู้รียนให้มีคุณลักษณะที่ดีสอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองต้นแบบที่ดีมีทักษะที่ตอบโจทย์บริบทสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพคนตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ และนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

๔. วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงระบบด้วย SPIRIT (S) SOMMANAS ให้เป็น( Best Practice ) ให้เกิดประสิทธิผลส่งผลสู่ครูในการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรม ความสุจริตลงสู่ตัวผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

(๒) เพื่อสร้างเป้าหมายในการพัฒนาการบริหารด้านจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

(๓) เพื่อชับเคลื่อน SPIRIT (S) SOMMANAS ให้เป็น ( Best Practice ) ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเชิงระบบสร้างเสริมและสามารถใช้แก้ปัญหาการส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม ความสุจริต

(๔) เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบด้วยนวัตกรรม SPIRIT (S) SOMMANAS ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต ต้นแบบความร่วมมือ การร่วมเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

๕. กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

กระบวนการพัฒนาเกิดจากแนวคิดในการต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนวัดโสมนัสโดยการนำนวัตกรรมการบริหารงานสถานศึกษา “SPIRIT SCHOOL โรงเรียนสร้างคนดี” นวัตกรรมการบริหารงานในโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ที่ข้าพเจ้าได้ริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาขึ้น และเห็นความสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษาเชิงระบบและได้นำ “SPIRIT SCHOOL โรงเรียนสร้างคนดี” โดยได้รับการยินยอมเป็นลายลักษร์อักษรจากคณะครูผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรม โรงรียนวัดเนกขัมมาราม ในการให้สามารถมาพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมได้เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ขึ้นมา จึงได้นำมาสร้างเสริมให้ตรงกับสถานศึกษาในบริบทใหม่ ในชื่อ SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี” ให้เป็น Best Practice โดยใช้กระบวนการ PDCA & PLC เป็นการขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วย

P การวางแผนiร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน สร้างค่าเป้าหมายในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารที่เป็นตัวแบบ คือ SPIRIT (S) SOMMANAS โสมนัสสร้างคนดี

D การขับเคลื่อนนำลงสู่การปฏิบัติโดย การออกแบบจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การจัดกิจกรรม การสร้างสรรค์ สื่อต่างๆสู่ผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ด้วยรูปแบบ PLC

C การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินการ แนะนำ ผลการดำเนินการโดยมีการถอดบทเรียนติดตามเป็นระยะ

A การประเมินผลสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ผ่านการรายงานผลกิจกรรมและผลสำเร็จด้วยวิธีการที่หลากหลาย

การใช้กระบวนการ PLC

ใช้กระบวนการ PLC โดยสร้างกระบวนการกลุ่ม โดยสร้างการข้อตกลงในความต้องการร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน หรือปัญหาต่างๆที่ส่งผลต่อพัฒนาการ โดยรวมของนักเรียนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น โดยสามารถเกิดการค้นพบองค์ความความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมาย โดยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอน

๑) สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา

- สภาพบริบทของโรงเรียนวัดโสมนัส

ขาดการเชื่อมโยงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

๒) การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

๓ ) ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนา มี ๖ กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 SMART Sommanas เด็กดีศรีโสมนัส

๑. เน้นการสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีสมรรถนะหลัก ๕ ประการ ได้แก่ การมีคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักความพอเพียว และการมีจิตสาธารณะ จิตอาสา ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ ยึดมั่นในจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นพลเมืองแบบอย่างที่ดีของสังคม

๒. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทแวดล้อม และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน และชุมชน

๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะ (Active Skill) เพิ่มและขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ทักษะชีวิต และทักษะทางอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนเตรียมพร้อม สาหรับการวางแผนงานในอนาคต

๔. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตั้งเป้าหมายตามความถนัดตนเองสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ที่ประเทศ และนานาชาติต้องการ

กลยุทธ์ที่ ๒ PLC Teach ส่งเสริมพัฒนา ยกระดับความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑) สร้างทัศนคติที่ดี ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้เรียนส่งเสริมปลูกฝังทัศนคติด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และการยึดมั่นในการเป็นข้าราชการที่ดี ให้มีความตระหนักในจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และเกียรติศักดิ์ทางวิชาชีพครู

๒) พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน Active Learning แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับผู้เรียน เป็นภาวะผู้นำทางวิชาการ สามารถพัฒนาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมมาใช้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผล การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

๓) ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถสร้างการยอมรับด้วยผลสำเร็จของงาน มีการทำงานเป็นทีมและมีจิตอาสา

๔) สนับสนุนให้มีการสร้างภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนและขยายผลความรู้ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) อย่างเป็นระบบ มีศูนย์การจัดการความรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 Individual Focus มุ่งพัฒนาเน้นทักษะสมรรถนะผู้เรียนรายบุคคล

๑) สร้างจุดเน้น อัตลักษณ์ให้ผู้เรียนมีความคลอบคลุมเชื่อมโยง บูรณาการเข้ากับระบบการบริหารงานอย่าง รวดเร็วมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๒) สร้างค่านิยมที่มีเป้าหมายการมุ่งส่งเสริมการทำความดีให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบเชิงบวกโดยส่งเสริม ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานครอบคลุม เป็นปัจจุบัน

๓) มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตอาสา ความพอเพียง รู้จักประมาณ และประเมินตนเอง

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นความสามารถและสร้างเครือข่ายสหวิทยากรระหว่างผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าทันเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ ๔ Research To Share ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสู่การเผยแพร่

๑) มีระบบการวิจัยในชั้นเรียนที่ คลอบคลุม ตรงตามบริบทของสถานศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีการพัฒนาให้ยืดหยุ่นคล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหมายและทิศทางของนโยบายต้นสังกัด

๒) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีของสถานศึกษาเพื่อความคุ้มค่า และสร้างความพร้อมต่อการประเมินภายนอกให้ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

๓) ให้มีการใช้และพัฒนาระบบดิจิทัล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและคุ้มค่าสามารถเชื่อมโยงกับภารกิจด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพทั้งในและนอกสถานศึกษา

๔) พัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล โดยถือประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ และปฎิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ถูกต้องเพื่อสร้างระบบการการบริหารงานที่มีมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ ๕ Implementation Skill ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

๑) เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบ ให้มีจิตสำนึกติดตัวด้านคุณธรรม สุจริต จิตอาสา ความพอเพียง

๒) พัฒนาผลิตผล ( Out Put )จากหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ด้วยศักยภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่สังคมต้องการในการมีคุณธรรมประจำตัว

๓) สร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีแก่ผู้เรียนทุกคนให้เกิดให้มีความต่อเนื่องและถ่ายทอดเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่ภาคภูมิใจประจำสถาบันการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๖ Team Cooparate พัฒนาความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมจัดการศึกษา

๑) สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมให้นักเรียนและบุคลากรมีจิตอาสา เสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเป็นต้นแบบประสานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น สมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูผู้ปกครอง ฯ

๒) เปิดโอกาสโดยชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างสังคมเครือข่ายการเสียสละ ความมีน้ำใจจิตอาสา

๓) สร้างเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา และการสร้างทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน ให้มีความต่อเนื่องและถ่ายทอดเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่ภาคภูมิใจประจำสถาบันการศึกษา

๔.ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

(๑) ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ศักยภาพสูง มีจิตอาสาภูมิใจในอัตลักษณ์ตนเอง และมีวิถีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีนวัตกรรม( Best Practice ) ที่มีคุณภาพสามารถพัฒนางานบริหารสถานศึกษาให้เป็น SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี ที่มีวัฒนธรรมการเสริมสร้างคุณลักษณะความสุจริตให้ แก่ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชนอย่างยั่งยืน

(๒) โรงเรียนมีนวัตกรรม SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี เป็น Best Practice ที่สามารถพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้เกิดเป็น Best School ที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งในการเสริมสร้างคุณะรรมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

(๓) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีค่านิยม ( value) ในการเป็นข้าราชการที่ดี และตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีหลักคิดต่อความซื่อสัตย์ร่วมกัน

๔.๑ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใช้ SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี

๑) สร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเป็นต้นแบบประสานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น สมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูผู้ปกครอง ฯ

๒) พัฒนาผลิตผล ( Out Put ) ศักยภาพของนักเรียน และครูด้านคุณธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด พอเพียง จิตอาสา

๓) ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการเพื่อสร้างองค์ความรู้ และงานอาชีพที่เป็นผลผลิตผู้เรียนที่สร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน และสามารถสร้างเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา

๔) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางความคิด มีความต่อเนื่องและถ่ายทอดเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่ภาคภูมิใจประจำสถาบันการศึกษา

แนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ/ กิจกรรม

๑. SMART SOMMANAS เด็กดีศรีโสมนัส ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนด้านการมีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่สุจริตมี จิตอาสา และจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันหลัก พัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องความต้องการบริบทของชุมชน มีสมรรถนะCoding มีทักษะภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา ขับเคลื่อนระบบ มาตรฐานการเรียนรู้ที่เน้นการมีทักษะสู่การมีอาชีพ ๑. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ การประเมิน และมีพฤติกรรมเชิงบวก ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยสูง

๒.มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและทักษะที่สามารถต่อยอดสู่อาชีพได้

๓. ผู้เรียนมีจิตสำนึกเคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตอาสาส่วนรวม รู้รับผิดชอบ

๔. ร้อยละ๘๐ ผู้เรียนมีความ สามารถในวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้บูรณาการ

มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ๑ .นักเรียนได้ทำโครงงานคุณธรรมสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน. ๒.นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมเชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน๓. กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย กิจกรรมออมวันละนิด ๔. ส่งเสริมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษให้เป็นเลิศ.เพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต O-net / NT๕. กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ๖.เปิดโลกสมรรถนะ/ Open Hourse

๒. PLC Teach ส่งเสริมพัฒนา ยกระดับความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษา

สร้างทัศนคติที่ดี ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้เรียนส่งเสริมปลูกฝังทัศนคติด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และการยึดมั่นในการเป็นข้าราชการที่ดี ๑. ร้อยละ ๘๐ ครูมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด และตระหนักในจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

๒.ครูมีกระบวนการเรียนรู้ แบบ (PLC - Learning)

๓. มีนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลงานในระดับต่างๆ ๑. โครงการพัฒนาการสอน (Active Learning)

๒. โครงการอบรม PA สู่การพัฒนา

๓. โครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอน

๔. กิจกรรมเครือข่าย (PLC)

๕. PLC สู่ครูมืออาชีพ

๓. Individual Focus สร้างจุดด่น เน้น ให้ผู้เรียน สมรรถนะ และทักษะรายบุคคล สร้างเป้าหมายสู่การต่อยอดการเรียนรู้ระหว่าง นักเรียน , ครู , โรงเรียน , ชุมชน ๑. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนผ่านกิจกรรมเชิงบวกด้านการมีมารยาท คุณธรรม จิตอาสา ความพอเพียงในสื่งที่ตนมี

๒.ผู้เรียนมีคุณธรรมประจำตัว และสามารถแสดงออกผ่านทางพฤติกรรมเชิงบวก ๑. กิจกรรมจิตอาสา

๒. กิจกรรม STEM – SMART

๓. กิจกรรมไหว้ครู

๔. กิจกรรมธรรม To School

๕. กิจกรรมคุณธรรมประจำศุกร์

๖. บันทึกความดี

๗. กิจกรรมเด็กดีศรีโสมนัส

๔ Research To Share ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสู่การเผยแพร่

มีระบบการวิจัยในชั้นเรียนที่ คลอบคลุม ตรงตามบริบทของสถานศึกษา ตอบโจทย์ความ ๑. มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ชัดเจนจากการ PLC

๒. ผลงานวิขัยสามารถใช้พัฒนาความสำเร็จเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา ๑. พัฒนาสงานวิจัยในชั้นเรียนสู่ความเป็นเลิศ

๒. ร่วมเผยแพร่งานวิจัยในและนอกโรงเรียน

๓. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในประจำปี

กลยุทธ์ที่ ๕ Implementation Skill ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบ ให้มีจิตสำนึกติดตัวด้านคุณธรรม สุจริต จิตอาสา ความพอเพียง

๑. ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการคิด อ่าน เขียน และสมรรถนะหลักที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

๒.ผู้เรียน.มีทักษะในการดำเนินขีวิตและมีคุณลักษณะที่ดีต่อการเป็นพลเมืองต้นแบบ ๑. โครงการเด็กดีศรีโสมนัส

๒. กิจกรรมทักษะภาษาจีน

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทางภาษา

๔ กิจกรรมสภานักเรียน

๕. .กิจกรรม SMART STEM

กลยุทธ์ที่ ๖ Team Cooparate พัฒนาความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมจัดการศึกษา สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมให้นักเรียนและบุคลากรมีจิตอาสา เสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเป็ ๑. โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานจิตอาสา

๒.มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้านการสนับสนุนจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๑. โครงการภาคีร่วมพัฒนาสถานศึกษา

๒. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์

๓. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อผู้เรียนโดยชุมชน

๔.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

๕. สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น

การนำผลงานมาพัฒนาปรับปรุง ต่อยอดในบริบทใหม่ด้วยวิธีการร่วมแบ่งปัน การสร้างทีมงานคุณภาพ การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและกระบวนการสร้างผลงาน และการยกย่อง ชมเชยเมื่อมีผู้ปฏิบัติได้ดีเป็นแบบอย่าง มีการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน ตลอดจนการกำกับติดตามของบุคลากรในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามกระบวนการ PDCA

๖. ข้อเสนอแนะ

โรงเรียนวัดโสมนัสมีต้นแบบ SPIRIT SOMMANAS (S) โสมนัสสร้างคนดี เป็น Best Practice สู่การเป็น Best School นวัตกรรมที่สามารถสร้างและปลูกจิตสำนึก วิถีความมีคุณธรรมประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน และบุคลากรให้มี ความสามัคคี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสา ดำรงชีวิตโดยรู้จักความพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน สังคม

๗. จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรมได้รับการยอมรับการเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ

(๑) รางวัลดีเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ ๒ Best Practice ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมา ภิบาลในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

(๒) รางวัลดีเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ ๑ Best Practice ครูโรงเรียนสุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมา ภิบาลในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

โพสต์โดย วี : [6 ก.พ. 2565 เวลา 10:03 น.]
อ่าน [630] ไอพี : 1.47.146.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,658 ครั้ง
เฉลยข้อสอบอัตนัยด้วย FACEBOOKLIVE
เฉลยข้อสอบอัตนัยด้วย FACEBOOKLIVE

เปิดอ่าน 12,300 ครั้ง
นาฬิกาชีวิต องค์รวมสุขภาพแบบ A.M./P.M.
นาฬิกาชีวิต องค์รวมสุขภาพแบบ A.M./P.M.

เปิดอ่าน 16,339 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://

เปิดอ่าน 20,155 ครั้ง
กองทัพเรือไทย
กองทัพเรือไทย

เปิดอ่าน 57,042 ครั้ง
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์
แค่ถ่ายภาพเอกสารให้ตรง แล้วส่งเข้าไลน์ ก็ถอดออกมาเป็นตัวหนังสือได้ ไม่ต้องพิมพ์

เปิดอ่าน 43,484 ครั้ง
ลมบกและลมทะเล
ลมบกและลมทะเล

เปิดอ่าน 196,787 ครั้ง
รูปแบบจำลอง S M C R Model
รูปแบบจำลอง S M C R Model

เปิดอ่าน 179,181 ครั้ง
บทบาทของครู
บทบาทของครู

เปิดอ่าน 11,497 ครั้ง
"ไดเอ็ตแบบไม่โยโย่" แนะกฎเหล็กลดน้ำหนัก
"ไดเอ็ตแบบไม่โยโย่" แนะกฎเหล็กลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 11,485 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”

เปิดอ่าน 123,675 ครั้ง
เตือนข้าราชการ นอกใจ มีชู้ มีกิ๊ก โดนโทษวินัย โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก
เตือนข้าราชการ นอกใจ มีชู้ มีกิ๊ก โดนโทษวินัย โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก

เปิดอ่าน 61,626 ครั้ง
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏

เปิดอ่าน 22,241 ครั้ง
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก

เปิดอ่าน 9,972 ครั้ง
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009
ออกกำลังกาย สู้หวัด 2009

เปิดอ่าน 2,805 ครั้ง
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA

เปิดอ่าน 2,805 ครั้ง
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
เปิดอ่าน 3,372 ครั้ง
ประวัตินาฏศิลป์ไทย
ประวัตินาฏศิลป์ไทย
เปิดอ่าน 14,599 ครั้ง
กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมดำ 11 หลุมในอวกาศ
กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมดำ 11 หลุมในอวกาศ
เปิดอ่าน 24,821 ครั้ง
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
เปิดอ่าน 13,769 ครั้ง
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา
15 วิธีกับ 15 นาที ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ