ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
นวัตกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะการพูดด้วยสื่อวิถีใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ชื่อผลงาน นวัตกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะการพูดด้วยสื่อวิถีใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำสำคัญ

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

สื่อการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน

1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

(ระบุ เหตุผลความจำเป็น ปัญหา หรือ ความต้องการ แนวคิดหลักการสำคัญ ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ)

ความสำคัญของภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลกไปแล้ว มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้อินเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ ฯลฯ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกมาในปัจจุบัน ถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนเสริมเข้าไปด้วยอีก โอกาสที่จะหางานก็จะไม่จำกัดแค่ในประเทศไทย เท่านั้น ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ท่านคงจะไม่ปฏิเสธได้ถึงสิทธิพิเศษที่ท่านมีเหนือคนอื่นที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ด้วยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ทำให้โลกของเราแคบลงไปถนัดตา ทุกวันนี้ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร หรือติดต่อกับเพื่อนต่างชาติได้ภายในเสี้ยววินาที ท่านจะไม่เข้าถึงสิทธิพิเศษเหล่านี้เลย ถ้าท่านไม่รู้ภาษาอังกฤษ ระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของไทยหลายท่านอาจจะบอกว่า ประเทศไทยเราก็ให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้ว แต่ทำไมคนไทยถึงพูดภาษาอังกฤษสู้คนฟิลิปปินส์ไม่ได้เลย นั่นก็เพราะว่าหลักสูตรภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการของเรายังไม่ได้เน้นการพูดภาษาอังกฤษ จะเน้นแต่หลักไวยากรณ์ คำแปล และการอ่านเพื่อความเข้าใจและให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่จะต้องปรับปรุงอย่างมากในระบบการเรียนภาษาอังกฤษของไทยเราคือ การเน้นการพูดออกเสียง ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว การเน้นเสียงหนักเบา ซึ่งจะต้องมีสื่อช่วยสอนที่เป็นมัลติมีเดีย คือ มีทั้งภาพ เสียง และตัวหนังสือ ให้ด้วย แทนระบบเก่าที่มีแต่ตัวหนังสือเท่านั้น ทำให้การออกเสียงตามคำอ่านที่เขียนในตำราหรือพจนานุกรมที่ผิดๆ เช่นคำว่า cat ในพจนานุกรมอังกฤษไทยจะเขียนคำอ่านเป็น แค้ท ซึ่งแปลมาจากคำอ่านพจนานุกรมอังกฤษเป็นอังกฤษ ทำให้คนไทยเข้าใจว่า ไม่ต้องออกเสียงตัว t ที่อยู่ตอนท้ายด้วย น่าจะเขียนคำอ่านเป็น แค่ท-ถึ (ออกเสียง ถึ เบาๆ) แต่ถ้าเราจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย เด็กก็จะได้ยินทั้งเสียงที่ถูกต้อง ได้เห็นภาพ และตัวหนังสือด้วย ซึ่งทำได้ไม่ยาก และต้นทุนก็ไม่มาก การเรียนของเด็กก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนนำภาษาไปใช้ในสถานการณ์จริง ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เหมาะสมกับกาลเทศะ และสังคมวัฒนธรรมของการใช้ภาษานั้นๆ นอกจากนั้นยังต้องเน้นความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่เรียนเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ในการเรียนวิชาอื่นๆ และในการศึกษาต่อรวมทั้งการประกอบอาชีพ

จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Travel ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เนื้อหานี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก ผลปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการพูด และไม่สามารถพูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

(ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ หรือความจำเป็น)

1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อ การสอนเรื่อง Travel (Amazing circle pop up)

2. เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. เป้าหมาย

(ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เกิดขึ้นจากผลงานหรือนวัตกรรม)

3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 165 คน

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตัวชี้วัด การพูดเพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวง่ายๆ ได้ถูกต้องตามหลักการพูด รายวิชาภาษาอังกฤษ

- นักเรียนมีทักษะการพูดที่ดีขึ้น

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

(ระบุกระบวนการ หรือ วิธีการในการดำเนินงาน การนำไปใช้โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยให้เห็นถึงกระบวนการ PDCA)

4.1 ขั้นวางแผน (Plan)

1) วางแผนการทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติ

2) ดำเนินการทำกิจกรรมตามที่วางแผนไว้

3) ขยายความรู้

4) ประเมินผลการทำกิจกรรม ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน

5) สรุปผล

6) พัฒนาสื่อการสอน ปรับปรุง/แก้ไข

4.2 ขั้นดำเนินการตามแผน (Do)

1. วางแผนการทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติ

 ครูดึงความสนใจและเตรียมความพร้อมของนักเรียน โดยอาจใช้คำถามต่อไปนี้

- Could you list the places that you’ve been visited in your country?

- What is the most interesting place? Why?

 ครูให้นักเรียนหาภาพเกี่ยวกับ a gondola, a diary entry, an igloo และ a map of the British Isles ว่าอยู่ ในหนังสือเรียนหน้าใด จากนั้นครูถามคำถามเกี่ยวกับแต่ละภาพ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน

2. สำรวจความพร้อมของนักเรียน

 ครูสำรวจความพร้อมของนักเรียนโดยการให้นักเรียนหาภาพเกี่ยวกับ a gondola, a diary entry, an igloo และ a map of the British Isles ว่าอยู่ ในหนังสือเรียนหน้าใด จากนั้นครูถามคำถามเกี่ยวกับแต่ละภาพ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยสื่อการสอน วิธีการและนวัตกรรมที่หลากหลาย

 พื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมีความแตกต่างกัน มีทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และได้ช่วยเหลือกัน ครูจะคอยกระตุ้นโดยการให้เพื่อนที่เก่งคอยกระตุ้นเพื่อนที่เรียนรู้ช้า

3. วางแผนและดำเนินการทำกิจกรรมตามแผน

 นักเรียนสังเกตสื่อการสอน Amazing circle pop up

 นักเรียนอ่านทบทวนคำคุณศัพท์

 นักเรียนพูด

4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)

1.การขยายความรู้

 สร้างสื่อ circle pop up เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนำมาให้นักเรียนศึกษา

 นักเรียนฝึกพูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ครูนำเสนอ

2. ประเมินผลการทำกิจกรรม

 สังเกตจากการทำกิจกรรม การอ่านคำคุณศัพท์ การพูดเปรียบเทียบของนักเรียน

 นวัตกรรมฝึกทักษะการพูดของนักเรียน

3. สรุปผล  สรุปคำคุณศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและโครงสร้างประโยค

 เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย

4.4 ขั้นรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (Action)

 นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น

5. ผลการดำเนินงาน

(ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดจากการนำไปใช้คุณค่าของผลงานหรือนวัตกรรมที่ส่งผล ต่อการพัฒนา สถานศึกษา ชุมชน หรือประสิทธิภาพในทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานหรือนวัตกรรม)

5.1 ผลที่เกิดจากจุดประสงค์

1) จากการใช้สื่อ การสอนเรื่อง Travel นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น

2) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเรื่อง travel

5.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 มีทักษะการพูดดีขึ้นหลังจากการใช้สื่อการสอนแล้ว

2) จากการประเมินการพูด เพื่อทดสอบทักษะการพูดนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม

3) นักเรียนสร้างนวัตกรรมด้วยวีธีที่หลากหลาย

5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ

1) นักเรียนได้รับความรู้เรื่อง Travel เพิ่มขึ้น มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

2) นักเรียนใฝ่เรียนรู้ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

3) นักเรียนมีทักษะการพูดดีขึ้น ตรวจสอบจากการพูดของนักเรียนซึ่งอ่านได้ดีขึ้น

4) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจากเดิม

6. บทเรียนที่ได้รับ

(ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อระมัดระวัง ที่เป็นแนวทางในการนำผลงานไปใช้ การพัฒนาต่อ หรือ การดำเนินการให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป)

1. ดำเนินงานที่เป็นระบบส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ยั่งยืน

2. ดำเนินกิจกรรมต้องอาศัยปัจจัยหลายประการที่สำคัญคือ ปัจจัยด้านบุคลากรในโรงเรียน

3. ดำเนินกิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย

4. ผู้ปกครองนับเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

7. ปัจจัยความสำเร็จ

(ระบุ บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/หรือวิธีการ ที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงานหรือนวัตกรรม)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ของการดำเนินการ ได้แก่

7.1 ปัจจัยภายนอก ได้แก่

1) สถานศึกษาอำนวยความสะดวกในการจัดทำสื่อการเรียนรู้

2) ชุมชนรับรู้ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น

3) ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับการดำเนินงาน

4) การร่วมกิจกรรมของนักเรียนมีความพร้อม

5) ระยะเวลาในการดำเนินงานมีเพียงพอ

7.2 ปัจจัยภายใน ได้แก่

1) นักเรียนรู้จักการการทำงานร่วมกัน แก้ปัญหา จากการทำงาน

2) นักเรียนมีความรัก สามัคคีมุ่งมั่นในการทำงาน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

3) นักเรียนได้รับความรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

4) นักเรียนกล้าซักถามเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน

5) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

โพสต์โดย รอยเท้า ที่ยาวไกล : [3 มี.ค. 2565 เวลา 06:13 น.]
อ่าน [751] ไอพี : 180.180.156.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 66,548 ครั้ง
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

เปิดอ่าน 8,986 ครั้ง
ออกกำลังกายตามอารมณ์
ออกกำลังกายตามอารมณ์

เปิดอ่าน 100,989 ครั้ง
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้

เปิดอ่าน 16,576 ครั้ง
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ

เปิดอ่าน 70,335 ครั้ง
การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด
การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 28,581 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 25,181 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 30,860 ครั้ง
เรื่องของคาราโอเกะ
เรื่องของคาราโอเกะ

เปิดอ่าน 39,701 ครั้ง
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น

เปิดอ่าน 19,880 ครั้ง
ลักษณะของช้างดี
ลักษณะของช้างดี

เปิดอ่าน 15,738 ครั้ง
รักษาอาการไอแบบไม่พึ่งยา ด้วยธรรมชาติบำบัด
รักษาอาการไอแบบไม่พึ่งยา ด้วยธรรมชาติบำบัด

เปิดอ่าน 14,604 ครั้ง
29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ

เปิดอ่าน 9,753 ครั้ง
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ

เปิดอ่าน 10,186 ครั้ง
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่

เปิดอ่าน 16,749 ครั้ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 85,132 ครั้ง
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน
พันธุ์ไม้ในในป่าชายเลน
เปิดอ่าน 13,286 ครั้ง
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน
เปิดอ่าน 14,719 ครั้ง
10 เหตุผลที่ลดเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลงสักที
10 เหตุผลที่ลดเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลงสักที
เปิดอ่าน 43,239 ครั้ง
ADDIE Model timeline
ADDIE Model timeline
เปิดอ่าน 12,047 ครั้ง
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ