ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพ บทเรียนสำเร็จรูป อัตราส่วนชวนคิด นางสาวรุจิรา อินทร์มณี โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป.สบ.2

๑. ความสำคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา

จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ส่วนใหญ่ครูยังใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นสําคัญส่วนใหญ่ใช้วิธีการบรรยายหน้าชั้นเรียนอธิบายนําเสนอตัวอย่าง และให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนักเรียนจึงไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นทําให้นักเรียนไม่เห็นความสําคัญ ของการเรียนส่งผลให้นักเรียนเบื่อการเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนขาดทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ครูควรปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนจากการบรรยายหน้าชั้นเรียนโดยใช้เวลานานมากเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมผู้เรียนให้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้แสวงหาคําตอบด้วยตนเองโดยเน้นกระบวนการกลุ่มเป็นสําคัญ นอกจากนี้ยังมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการนําคณิตศาสตร์ไปใช้ในการดํารงชีวิต วิธีการหนึ่งที่จะช่วยนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในเรื่องความสามารถในการเรียนและเพื่อช่วยให้ นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ “การสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป”ความสําคัญของบทเรียนสำเร็จรูปเป็นวิธีสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่ง คือ การให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกทำแบบฝึกต่างๆด้วยตนเอง โดยที่ครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำ นักเรียนมีโอกาสนําความรู้ที่เรียนมาแล้วฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางขึ้น บทเรียนสำเร็จรูปมีประโยชน์ต่อ การเรียนทักษะมาก เป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะเป็นอุปกรณ์การสอนที่ ลดภาระของครูได้มาก แต่จะต้องอาศัยการส่งเสริมและความดูแลเอาใจใส่ จากครูผู้สอนด้วย ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถทางภาษาแตกต่างกัน การให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด ใฝ่รู้ใฝ่เรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะช่วยให้นักเรียนประสบผลสําเร็จในด้านจิตใจมากขึ้น และการสอนนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะนักเรียนจะได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง สร้างความคิดได้ด้วยตนเอง หาคําตอบด้วยตนเอง เพื่อค้นคว้าหลักทั่วไปอันเป็นแนวทางไปสู่ความคิดรวบยอด ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เนื้อหาที่เป็นพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนในระดับสูงต่อไปดังนั้น การจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะต้องคํานึงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะความสนใจและความถนัดของผู้เรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และแก้ปัญหากิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องผสมผสานทั้งด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น การทําบทเรียนสำเร็จรูปจึงช่วยในการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่สําคัญ ๒ ประการ คือ การเพิ่มทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาได้

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้รายงานจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง โดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพ เรื่อง บทเรียนสำเร็จรูป อัตราส่วนชวนคิด

1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา

ผู้รายงานได้จัดทำนวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพ เรื่อง บทเรียนสำเร็จรูป อัตราส่วนชวนคิด เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูให้เหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ครูผู้สอนได้จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้ Project-Based Learning และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นกระตุ้นความสนใจ

ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ

ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นแสวงหาความรู้

ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้

ขั้นตอนที่ ๖ ขั้นนำเสนอผลงาน

และมีการใช้สื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Powerpoint , Youtube , Dltv ๗ และเกมคณิตศาสตร์ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

2.1 การกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมาย

๑. นักเรียนเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองปริมาณได้

๒. นักเรียนเขียนอัตราส่วนที่เท่ากันโดยใช้หลักการคูณและหลักการหารได้

๓. นักเรียนตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไขว้ของอัตราส่วนใดๆได้

๔. นักเรียนเขียนอัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน แทนการเปรียบเทียบปริมาณหลายปริมาณ

ที่กำหนดให้ได้

๒.๒ เป้าหมายกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน

๒.๒.๑ เชิงปริมาณ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จำนวน ๘๐ คน ได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน โดยมีคะแนนทดสอบหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

๒.๒.๒ เชิงคุณภาพ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง ได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน ตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง

โพสต์โดย katekas : [22 มี.ค. 2565 เวลา 14:23 น.]
อ่าน [273] ไอพี : 49.230.104.64
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,970 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง

เปิดอ่าน 15,474 ครั้ง
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ

เปิดอ่าน 9,134 ครั้ง
เปิดเว็บ"ยากับคุณ" ช่วยคนไทยห่างไกลโรค
เปิดเว็บ"ยากับคุณ" ช่วยคนไทยห่างไกลโรค

เปิดอ่าน 19,317 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 18,390 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

เปิดอ่าน 5,974 ครั้ง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง

เปิดอ่าน 62,505 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
การเรียนการสอนแบบ e-Learning

เปิดอ่าน 11,246 ครั้ง
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก

เปิดอ่าน 15,236 ครั้ง
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ

เปิดอ่าน 17,104 ครั้ง
อย่างเทพ! มาดูคลิปที่ใครดูต้องอมยิ้ม เมื่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเตรียมตัวไปโรงเรียนให้ลูกตอนเช้า
อย่างเทพ! มาดูคลิปที่ใครดูต้องอมยิ้ม เมื่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเตรียมตัวไปโรงเรียนให้ลูกตอนเช้า

เปิดอ่าน 17,478 ครั้ง
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน
สมุนไพร"บัวบก"คุณค่าที่มากกว่าแก้ช้ำใน

เปิดอ่าน 15,394 ครั้ง
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

เปิดอ่าน 12,113 ครั้ง
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย

เปิดอ่าน 95,301 ครั้ง
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 24,969 ครั้ง
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,779 ครั้ง
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 6,266 ครั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ (จบ)
ความคิดสร้างสรรค์ (จบ)

เปิดอ่าน 17,164 ครั้ง
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?

เปิดอ่าน 13,185 ครั้ง
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก

เปิดอ่าน 26,647 ครั้ง
ตำนานนางสงกรานต์
ตำนานนางสงกรานต์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ