ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดทำใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดทำใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

มีวัตถุประสงค์ เพื่อการประเมินโครงการ 4 ด้าน ตามรูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า

การประเมินด้านกระบวนการ และการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 54 คน และนักเรียน จำนวน 54 คน รวมทั้งหมดจำนวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นฉบับที่ 1 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .902 ฉบับที่ 2 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .878 ฉบับที่ 3 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .934 ฉบับที่ 4 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .915 ฉบับที่ 5 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .915 และฉบับที่ 6 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .900 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1.ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดทำใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ รองลงมา คือ ความเป็นไปได้ของโครงการความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดส่วนด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ ความต้องการจำเป็น มีระดับ ความคิดเห็นในระดับมาก ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดทำใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ รองลงมา คือ การบริหารจัดการ ความเพียงพอของงบประมาณ ความพร้อมของบุคลากร ส่วนด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ สื่อ และเครื่องมือในการดำเนินงานโครงการ ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน วัดทำใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 7 ด้าน และมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก 1 ด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจำแนกคัดกรองนักเรียน รองลงมา คือ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการวางระบบบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว ด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผล และรายงานผล ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียนหลากหลาย ส่วนด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามลำดับ มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่vการดำเนินงานของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดทำใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 หลังเสร็จสิ้นโครงการ ดังนี้

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของนักเรียน จากการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดทำใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 หลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนสามารถป้องกัน ดูแลสุขภาพกายเบื้องต้นได้ รองลงมา คือ นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร รับรู้ สร้างความเข้าใจถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด การทักทาย และการปฏิเสธอย่างเหมาะสม และนักเรียนสามารถชักชวนหรือส่งเสริมให้เพื่อนประพฤติตนตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลำดับ

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดทำใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 หลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่

ผู้บริหารสถานศึกษากับและบุคลากรทางการศึกษา ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด โรงเรียนติดตามพฤติกรรมจากการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนติดต่อประสานงาน กับผู้ปกครอง เพื่อช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศจำเป็นนักเรียนเป็นรายบุคคล และการจัดเก็บข้อมูล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมชั้นเรียนผู้ปกครองนักเรียน มีการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด และโรงเรียนจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทั้งกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ส่วนรายการที่มีระดับความคิดเห็นต่ำสุด คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด ตามลำดับ

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดทำใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยเรียงจากมาก ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ครูประจำชั้นให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้การช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ รองลงมา คือ ครูประจำชั้นมีการติดต่อ/ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน และครูประจำชั้นมีการส่งต่อนักเรียน ที่แก้ปัญหาไม่ได้ให้ไปยังครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง ส่วนรายการที่มีระดับความพึงพอใจต่ำสุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมกับครูประจำชั้น

โพสต์โดย อุทัยรัตน์ : [20 เม.ย. 2565 เวลา 18:40 น.]
อ่าน [1995] ไอพี : 171.98.228.195
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,329 ครั้ง
สุนัขพันธ์บางแก้ว
สุนัขพันธ์บางแก้ว

เปิดอ่าน 17,316 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague

เปิดอ่าน 12,188 ครั้ง
คลิปข่าว ผลสอบ o-net ป.6 พบคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ต่ำกว่าครึ่งถึง 6 วิชา
คลิปข่าว ผลสอบ o-net ป.6 พบคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ต่ำกว่าครึ่งถึง 6 วิชา

เปิดอ่าน 1,192 ครั้ง
ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า
ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า

เปิดอ่าน 111,566 ครั้ง
LMS คืออะไร
LMS คืออะไร

เปิดอ่าน 33,994 ครั้ง
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดอ่าน 18,419 ครั้ง
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ

เปิดอ่าน 18,357 ครั้ง
"ดอกอัญชัน" สมุนไพรบำรุงสายตา ดูแลเส้นผมให้เงางาม
"ดอกอัญชัน" สมุนไพรบำรุงสายตา ดูแลเส้นผมให้เงางาม

เปิดอ่าน 11,633 ครั้ง
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี
กลิ่นหอมทำให้นอนหลับฝันดี

เปิดอ่าน 12,466 ครั้ง
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด

เปิดอ่าน 108,601 ครั้ง
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แบบจำลองการคำนวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน

เปิดอ่าน 58,311 ครั้ง
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?
ที่ราชพัสดุ คืออะไร?

เปิดอ่าน 27,556 ครั้ง
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น

เปิดอ่าน 15,159 ครั้ง
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 15,806 ครั้ง
ดูกันหรือยัง? เกือบจะ 40 ล้านวิวแล้ว โฆษณาน้ำแร่ดังยี่ห้อหนึ่ง
ดูกันหรือยัง? เกือบจะ 40 ล้านวิวแล้ว โฆษณาน้ำแร่ดังยี่ห้อหนึ่ง

เปิดอ่าน 15,327 ครั้ง
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
เปิดอ่าน 11,525 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2552
เปิดอ่าน 11,168 ครั้ง
สำคัญที่ผู้สอน (ครู, อาจารย์)
สำคัญที่ผู้สอน (ครู, อาจารย์)
เปิดอ่าน 16,290 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับผลไม้
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับผลไม้
เปิดอ่าน 15,461 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ