ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนบ้านมาบยางพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนโรงเรียนบ้านมาบยางพร สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ใน 8 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการให้บริการนักเรียน ด้านสุขลักษณะและสุขภาพ และด้านสังคมกลุ่มเพื่อน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียนตามความคิดเห็นของคณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำนวน 350 คน ประกอบด้วย คณะครูและบุคลากร 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 136 คน และนักเรียน 202 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 76 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และนักเรียน มีความ พึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ของโรงเรียนบ้านมาบยางพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวม ทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) ด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 2) ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน และ 3) ด้านการบริหาร รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

1.1 คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านการบริหาร ของโรงเรียนบ้านมาบยางพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) การจัดโครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารมีความเหมาะสม และมีความคล่องตัว 2) ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำทางวิชาการ และมีความเป็นประชาธิปไตย และ 3) การจูงใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่คณะครูอยู่เสมอ

1.2 คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านอาคารสถานที่ ของโรงเรียนบ้านมาบยางพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) สถานที่พักผ่อน และที่นั่งเล่นในบริเวณโรงเรียน เหมาะสม และพอเพียง 2) ห้องเรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการต่างๆ เหมาะสม และพอเพียง และ 3) อาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆ ตั้งอยู่ในที่เหมาะสม และพอเพียง

1.3 คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านมาบยางพรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) การกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียนแสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 2) ความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและ 3) การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล

1.4 คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจของต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านมาบยางพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) การจัดมุมความรู้ มุมแสดงผลงานของผู้เรียนในห้องเรียน 2) สื่อการเรียนรู้มีเนื้อหาถูกต้อง น่าสนใจ ทันสมัยสอดคล้องกับวัยและประสบการณ์ของผู้เรียน และ 3) สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีพอเพียงกับจำนวนผู้เรียน

1.5 คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ของโรงเรียนบ้านมาบยางพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ 2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน และ 3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมกลุ่มต่างๆ

1.6 คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านการให้บริการนักเรียน ของโรงเรียนบ้านมาบยางพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) การจัดบริการ และอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่ 2) ความสะดวกของการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน และ 3) ความยุติธรรมในการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน

1.7 คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านสุขลักษณะและสุขภาพ ของโรงเรียนบ้านมาบยางพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) การจัดห้องพยาบาลเป็นสัดส่วน สงบ สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี และมีแสงสว่างพอเพียง มีผู้รับผิดชอบดูแลปฐมพยาบาล ควบคุมการใช้ยาและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 2) การควบคุมคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ให้สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสิ่งเจือปนที่เป็นพิษ และ 3) การจัดห้องน้ำห้องส้วม และที่ปัสสาวะให้พอเพียง สะอาด และตกแต่งบริเวณภายนอกให้สวยงาม

1.8 คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านสังคมกลุ่มเพื่อน ของโรงเรียนบ้านมาบยางพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ 1) ความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เห็นแก่ตัว 2) ความรู้สึกผูกพันระหว่างเพื่อนกับเพื่อน และ 3) ความร่าเริงแจ่มใส มีอารมณ์ขันและสนุกสนานกับการเรียน

2. คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง และนักเรียนมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนบ้านมาบยางพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ที่มีค่าร้อยละมากที่สุดของแต่ละด้านดังนี้

2.1 ด้านการบริหาร เสนอแนะให้มีการควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตามผล ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2.2 ด้านอาคารสถานที่ เสนอแนะให้มีการจัดวางวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในอาคารเรียนเหมาะสม สวยงาม และสะดวกต่อการใช้สอย

2.3 ด้านการเรียนการสอน เสนอแนะให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

2.4 ด้านสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เสนอแนะให้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัด

2.5 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน เสนอแนะให้มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง

2.6 ด้านการให้บริการนักเรียน เสนอแนะให้จัดบริการให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาชีวิต และการเรียน

2.7 ด้านสุขลักษณะและสุขภาพ เสนอแนะให้โรงเรียนจัดโรงอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย

2.8 ด้านสังคมกลุ่มเพื่อน เสนอแนะให้นักเรียนได้มีการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

3. ผลอันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนบ้านมาบยางพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีการศึกษา 2563 และผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านมาบยางพร พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ ประเทศ ระดับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

3.2 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา พบว่า นักเรียนมีสมรรถนะการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ ประเทศ

3.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีคะแนนการประเมินเฉลี่ยความสามารถด้านภาษา และด้านคำนวณสูงกว่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ

3.4 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 93.79

3.5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านมาบยางพรได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

โพสต์โดย รองศุภวิชชัย : [26 เม.ย. 2565 เวลา 05:17 น.]
อ่าน [737] ไอพี : 27.145.170.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,736 ครั้ง
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบคำร้องขอย้ายครู ตามหนังสือ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 9,951 ครั้ง
ซุปเปอร์บอร์ดจะเป็นอัศวินม้าขาว ทางการศึกษาไทยได้หรือ
ซุปเปอร์บอร์ดจะเป็นอัศวินม้าขาว ทางการศึกษาไทยได้หรือ

เปิดอ่าน 10,484 ครั้ง
คลิปลูกสาวจัดวิวาห์ที่ รพ. เพื่อให้ได้เต้นรำกับพ่อก่อนตาย
คลิปลูกสาวจัดวิวาห์ที่ รพ. เพื่อให้ได้เต้นรำกับพ่อก่อนตาย

เปิดอ่าน 10,496 ครั้ง
9 เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้า
9 เรื่องเล็ก ๆ ที่จะทำให้คุณก้าวหน้า

เปิดอ่าน 12,028 ครั้ง
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!

เปิดอ่าน 9,623 ครั้ง
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก

เปิดอ่าน 145,703 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก

เปิดอ่าน 58,085 ครั้ง
ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ
ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ

เปิดอ่าน 16,382 ครั้ง
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551

เปิดอ่าน 10,090 ครั้ง
คลิปสะเทือนวงการข่าว! "เตเต้-ปันปัน" นร.ศรีสะเกษ สวมบทผู้ประกาศ เป๊ะ ปังมาก
คลิปสะเทือนวงการข่าว! "เตเต้-ปันปัน" นร.ศรีสะเกษ สวมบทผู้ประกาศ เป๊ะ ปังมาก

เปิดอ่าน 9,558 ครั้ง
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"
คลิปนี้ต้องดูคนเดียว "พนักงานร้านอาหารก็มีแม่"

เปิดอ่าน 7,431 ครั้ง
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?

เปิดอ่าน 15,553 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่

เปิดอ่าน 119,740 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

เปิดอ่าน 17,806 ครั้ง
การกัวซาบำบัดโรค
การกัวซาบำบัดโรค

เปิดอ่าน 14,184 ครั้ง
ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ
ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ
เปิดอ่าน 9,360 ครั้ง
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ
เปิดอ่าน 19,120 ครั้ง
อวสาน อ.ก.ค.ศ. โดย อดิศร เนาวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อวสาน อ.ก.ค.ศ. โดย อดิศร เนาวนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปิดอ่าน 11,217 ครั้ง
สาวยูเครน 19 คลั่งอนิเมะ แปลงตัวเองเป็นการ์ตูนญี่ปุ่น
สาวยูเครน 19 คลั่งอนิเมะ แปลงตัวเองเป็นการ์ตูนญี่ปุ่น
เปิดอ่าน 121,277 ครั้ง
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ