ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างมนัส

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนวัดสว่างมนัส ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน นายณฤพัฒโภคิณ อัครโสภิพัฒนากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างมนัส

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างมนัส โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับ ความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมายของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความพร้อม

ของสถานศึกษา ความเหมาะสมพอเพียงของงบประมาณ และความเหมาะสมของกิจกรรมโครงการ 3) ประเมินกระบวนการเกี่ยวกับ การวางแผน การดำเนินงาน กระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผล และการนำผลไปพัฒนาปรับปรุง 4) ประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับ 4.1) พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 8 ด้าน ของนักเรียน 4.2) ความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีทั้งสิ้น 424 คน ประกอบด้วย นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 196 คน ครูผู้สอน จำนวน 23 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 191 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 14 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.60, S.D. = 0.45)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุด อยู่ระหว่าง (x̄ = 4.26 - x̄ = 4.94) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 6 นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม

8 ด้าน อยู่ในระดับ (x̄ =4.94, S.D.= 0.23) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน มีความสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับ (x̄ = 4.26, S.D. = 0.44)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.63, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุด อยู่ระหว่าง (x̄ = 4.48 - x̄ = 4.85) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 10 มีการบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ( x̄ =4.85, S.D.= 0.36) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือ ข้อ 8 มีการวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับ (x̄= 4.48, S.D. = 0.51)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.59, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุด อยู่ระหว่าง (x̄ = 4.06 - x̄= 4.91) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 9 กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปตามแผน ขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในโครงการ (x̄ =4.91, S.D.= 0.28) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 7 ประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับ (x̄ = 4.06, S.D. = 0.24)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 8 ด้าน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.71, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุด อยู่ระหว่าง (x̄ = 4.39 - x̄= 4.96) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 8 ส่งงานและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ครบทุกวิชาในการเรียนรูปแบบออนไลน์ (x̄ =4.96, S.D.= 0.21) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 18 จัดเก็บของใช้ส่วนตัวไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย (x̄ = 4.39, S.D. = 0.50)

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.63,S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุด อยู่ระหว่าง (x̄ = 3.91 - x̄ = 4.94) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 8 นักเรียนมีความประพฤติที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมตามพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 8 ด้าน (x̄ =4.94, S.D.= 0.24) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 3 ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด (x̄ = 3.91, S.D. = 0.69)

6. ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.62, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากถึงมากที่สุด อยู่ระหว่าง (x̄ = 4.09 - = 4.91) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น (x̄ =4.91, S.D.= 0.28) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 2 ระยะเวลาในการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมีความเหมาะสม (x̄ = 4.09, S.D. = 0.37)

ผลการประเมินการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนวัดสว่างมนัส เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด

โดยในภาพรวมรายด้านตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ที่มีผลการประเมินสูงที่สุดคือ ความจำเป็น อยู่ในด้านบริบท (x̄ = 4.77, S.D. = 0.37) ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินรองลงมาคือ พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 8 ด้าน อยู่ในด้านผลผลิต (x̄ = 4.72, S.D. = 0.44) ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือ ความต้องการ อยู่ในด้านผลผลิต (x̄ = 4.46, S.D.

= 0.48)

โพสต์โดย ณฤพัฒโภคิณ อัครโสภิพัฒนากุล : [4 พ.ค. 2565 เวลา 07:52 น.]
อ่าน [467] ไอพี : 49.230.128.84
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,162 ครั้ง
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ

เปิดอ่าน 14,252 ครั้ง
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 9,929 ครั้ง
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ

เปิดอ่าน 372,281 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

เปิดอ่าน 8,438 ครั้ง
"พันธุกรรม"ทำให้ คนลดน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
"พันธุกรรม"ทำให้ คนลดน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน

เปิดอ่าน 25,533 ครั้ง
กำเนิด 4 อาชีพใหม่ไอที
กำเนิด 4 อาชีพใหม่ไอที

เปิดอ่าน 7,884 ครั้ง
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?

เปิดอ่าน 11,296 ครั้ง
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้

เปิดอ่าน 9,839 ครั้ง
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"

เปิดอ่าน 18,954 ครั้ง
ประโยชน์จากฟักเขียว
ประโยชน์จากฟักเขียว

เปิดอ่าน 8,700 ครั้ง
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด

เปิดอ่าน 3,747 ครั้ง
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี
Quiet Quitting คืออะไร? เหตุใดคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อว่าทุ่มเทแล้วจะได้ดี

เปิดอ่าน 19,405 ครั้ง
พบดาวฤกษ์ดวงใหม่ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 10 ล้านเท่า
พบดาวฤกษ์ดวงใหม่ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 10 ล้านเท่า

เปิดอ่าน 16,261 ครั้ง
สร้าง logo Icon ใส่ใน Favorite
สร้าง logo Icon ใส่ใน Favorite

เปิดอ่าน 16,056 ครั้ง
ไม้มงคลประจำวันเกิด ปลูกเสริมโชคลาภ
ไม้มงคลประจำวันเกิด ปลูกเสริมโชคลาภ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,138 ครั้ง
เปิดประตูบ้านทิศใด เจรจาความจะสำเร็จ
เปิดประตูบ้านทิศใด เจรจาความจะสำเร็จ

เปิดอ่าน 8,150 ครั้ง
การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว
การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว

เปิดอ่าน 167,286 ครั้ง
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)

เปิดอ่าน 17,368 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาทักษะการค้นคว้า และศึกษาด้วยตนเองเพื่อรองรับ AEC : 2558
แนวทางการพัฒนาทักษะการค้นคว้า และศึกษาด้วยตนเองเพื่อรองรับ AEC : 2558

เปิดอ่าน 10,579 ครั้ง
วิธีปิดการแจ้งเตือนและข้อความเชิญชวนเกม "ไลน์ คุกกี้ รัน"
วิธีปิดการแจ้งเตือนและข้อความเชิญชวนเกม "ไลน์ คุกกี้ รัน" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ