ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต

ผู้รายงาน นางสาวจาริณี ประยูรศักดิ์

สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต

ปีการศึกษา 2564

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) ประมินด้านบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความต้องการ ความสอดคล้องกับนโยบาย ความเหมาะสม ของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมายโครงการ 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมความเหมาะสมของบุคลากร ความเหมาะสมของงบประมาณ และความพร้อมความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน การนิเทศติดตาม และการประเมินผลของโครงการ 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม 8 ประการ ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยครู จำนวน 44 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 291 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 291 คน รวมทั้งสิ้น 639 คน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.22,S.D.=.78) ข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ข้อ 7 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.60,S.D.=.69) ข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด อยู่ในระดับ มาก คือ ข้อ 9 เป้าหมายเชิงปริมาณมีความชัดเจน เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (x̄ =3.90,S.D.=.87)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ( x̄= 4.34,S.D.=.60) ข้อที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ข้อ 3 ความพร้อมของผู้รับผิดชอบโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.80,S.D.=.63) ข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือ ข้อ 1 โรงเรียนมีความพร้อมด้านครู บุคลากร และวิทยากรเพียงพอเพื่อดำเนินโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.00,S.D.=.94)

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.28,S.D.=.79) ข้อที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ ข้อ 14 การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.70,S.D.=.48) ข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือข้อ 8 การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 3.80,S.D.=.51)

4. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x̄= 4.42,S.D.=.64) ข้อที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ ข้อ 30 นักเรียนช่วยคุณครูและเพื่อนทำงานด้วยความเต็มใจ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.57,S.D.=.60) ข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือ ข้อ 1 นักเรียนตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอ ข้อ 20 นักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส ไหว้ทักทายผู้มีอาวุโสกว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.28,S.D.=.71)

5. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.23,S.D.=.83) ข้อที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ ข้อ 13 การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.60,S.D.=.69) ข้อที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ข้อ 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน มีผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 3.80,S.D.=1.13)

6. ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย(x̄ = 4.41,S.D.=.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุดคือ ข้อ 15 นักเรียนมีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาสามารถนำไปใช้และบูรณาการเรียนรู้ได้ทุกวิชา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.63,S.D.=.59) ประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำสุดคือ ข้อ 12 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.26,S.D.=.87)

7.การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับ มาก (x̄ = 4.36,S.D.=.71) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.34,S.D.=.60) ด้านที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ด้านบริบท อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย

( x̄= 4.22,S.D.=.78) เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากทุกตัวชี้วัด

โพสต์โดย นางสาวจาริณี ประยูรศักดิ์ : [4 พ.ค. 2565 เวลา 17:57 น.]
อ่าน [1399] ไอพี : 118.172.244.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,942 ครั้ง
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 11,213 ครั้ง
 วางมินวู (Hwang Min Woo) หนูน้อยกังนัม ที่ชาวเน็ตต่างพากันหลงรัก และกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้
วางมินวู (Hwang Min Woo) หนูน้อยกังนัม ที่ชาวเน็ตต่างพากันหลงรัก และกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้

เปิดอ่าน 232,283 ครั้ง
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔

เปิดอ่าน 15,650 ครั้ง
Microsoft Office สำหรับไอแพด
Microsoft Office สำหรับไอแพด

เปิดอ่าน 43,557 ครั้ง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก

เปิดอ่าน 17,366 ครั้ง
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักร ในลักษณะเหมาจ่าย
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักร ในลักษณะเหมาจ่าย

เปิดอ่าน 116,345 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

เปิดอ่าน 11,668 ครั้ง
คุณประโยชน์ต่างๆของผักโดยเฉพาะ
คุณประโยชน์ต่างๆของผักโดยเฉพาะ

เปิดอ่าน 13,810 ครั้ง
เทคนิคการแต่งหน้าเสริมจุดเด่น-กลบจุดด้อย ให้เข้ากับรูปหน้า
เทคนิคการแต่งหน้าเสริมจุดเด่น-กลบจุดด้อย ให้เข้ากับรูปหน้า

เปิดอ่าน 11,773 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2552

เปิดอ่าน 16,532 ครั้ง
เรื่องของ "ชะอม"
เรื่องของ "ชะอม"

เปิดอ่าน 16,873 ครั้ง
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย

เปิดอ่าน 82,756 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

เปิดอ่าน 7,644 ครั้ง
ฟีฟ่า จับมือ กูเกิล เปิดเว็บเอาใจคอบอล
ฟีฟ่า จับมือ กูเกิล เปิดเว็บเอาใจคอบอล

เปิดอ่าน 20,830 ครั้ง
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,367 ครั้ง
เข้าใจผิดทั่วโลก! นางแบบไต้หวันจ่อฟ้องคนปล่อยข่าวมั่วทำชีวิตพัง
เข้าใจผิดทั่วโลก! นางแบบไต้หวันจ่อฟ้องคนปล่อยข่าวมั่วทำชีวิตพัง

เปิดอ่าน 29,392 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 20,739 ครั้ง
ถอนผมหงอก...ดีไหม
ถอนผมหงอก...ดีไหม

เปิดอ่าน 9,137 ครั้ง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง

เปิดอ่าน 5,802 ครั้ง
เล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้!
เล่นหมากล้อม สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ได้! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ