ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ

การวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข 2) เพื่อสร้างและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research : MMR) ดำเนินการวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข ระยะที่ 2 การสร้างและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข และระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข ประชากรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งหมด จำนวน 261 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจ ประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข พบว่า 1) สภาพปัจจุบัน การบริหารจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ( = 3.23, = 0.62) และ 2) ความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการนำองค์กร 2) ด้านระบบนิเวศการศึกษา 3) ด้านการจัดการเรียนรู้แบบเผชิญสถานการณ์จริง 4) ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และพัฒนา และ 5) ด้านธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76, = 0.44)

2. ผลการสร้างและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข พบว่า 1) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข มี 8 องค์ประกอบได้แก่ (1) ชื่อ (2) หลักการ (3) วัตถุประสงค์ (4) กระบวนการ (5) ผลผลิต (6) ผลลัพธ์ (7) ผลกระทบ และ(8) ข้อมูลย้อนกลับ และ 2) ผลการประเมิน ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.84, = 0.14)

3. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 โดยปรับเพิ่มปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor : KFS) พบว่า

3.1 ผลผลิต (Outputs)

1) ผลการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านยิ้มง่าย และไหว้สวย นักเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับดี-ดีมาก ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 62.22 และปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 84.84

2) ผลการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 พบว่า

(1) ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 93.10 คะแนน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ (คะแนนเฉลี่ย 87.50 คะแนน) และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ (คะแนนเฉลี่ย 86.75 คะแนน) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี(คะแนนเฉลี่ย 75.01 คะแนน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ (คะแนนเฉลี่ย 86.95 คะแนน) และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 73.60 คะแนน)

(2) ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 90.75 คะแนน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 94.33 คะแนน) และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 94.83 คะแนน) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 92.60 คะแนน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 94.50 คะแนน) และมาตราที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 92.20 คะแนน)

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ระดับความพึงพอใจการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข ปีการศึกษา 2563 ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.39, = 0.38) และ ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.55 , = 0.64) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.60 จากปีการศึกษา 2563

3.3 ผลกระทบ (Impact) จากการสำเร็จการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข สร้างการยอมรับ ความภาคภูมิใจ และการเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการเรียนรู้ของทุกภาคส่วนในรูปพันธมิตรการศึกษา (Educational Partnership)

คำสำคัญ : รูปแบบ, การบริหารจัดการเรียนรู้ ,ความสุข

Abstract

Model of happiness learning management in the 21st century of BanChambon School Chiang Rai Province. The purposes of this research were to 1) study the current conditions and the need to develop a model 2) create and evaluate a model of happiness learning management in the 21st century, and 3) study the effects of using the happiness learning management model in the 21st century. This research was used Mixed Methods Research (MMR) with 3 phases. The first was a study of current conditions and the need to develop a model. The second was creating and evaluating a model. The third was a study of the effects of using the model. The population consists of experts in basic education, school board, teachers, parents, and students, a total of 261 people. An interview form, survey, group discussion, and evaluation form were used for collecting data. The statistics were used percentage, mean and standard deviation.

The results of this research were as follows:

1. The results of a study of the present conditions and the need to develop a model of happiness learning management in the 21st century found that 1) the current conditions of learning management. The overall was at a moderate level in all aspects ( = 3.23, = 0.62) and 2) the need to develop a model, consisting of 5 aspects: (1) organizational leadership (2) educational ecosystem, (3) face-to-face learning management, (4) learning innovation and development, and (5) good governance. There were at the highest level ( = 4.76, = 0.44).

2. The results of creating and evaluating a model found that 1) The model of happiness learning management in the 21st century has 8 components: (1) Name (2) Principles (3) Objectives (4) Processes (5) Output (6) Results (7) Impacts and (8) Feedback and 2) The evaluation for accuracy, suitability, possibility, and benefits of the model by experts, the overall was at the highest level ( = 4.84, = 0.14).

3. The results of a study on implementing the model in the academic year 2020 and 2021 by increasing the Key Success Factor (KFS) found that:

3.1 Outputs

1) The results of the development of student identity in terms of smiling easily and paying respect, passing the criteria at a good-very good level, in the academic year 2020 was 62.22% and in the academic year 2021 was 84.84%.

2) The results of the Internal Quality Assurance for the academic year 2020 and the academic year 2021 found that:

(1) The academic year 2020, Early Childhood Level, Standard 1, child quality was at an excellent level (average score 93.10). Standard 2, administrative and management processes were at an excellent level (average score of 87.50). and Standard 3, child-centered experiences were at an excellent level (average score 86.75 points). Regarding the level of basic education, Standard 1, the quality of learners was at a good level (average score 75.01). Standard 2, administrative and management processes were at an excellent level (average score of 86.95 points), and Standard 3, the teaching and learning process that focuses on the learner is important was at a good level (average score 73.60 points).

(2) The academic year 2021, Early Childhood Level, Standard 1, child quality was at an excellent level (average score 90.75). Standard 2, administrative and management processes were at an excellent level (average score of 94.33), and Standard 3, child-centered experiences. were at an excellent level (average score of 94.83). Regarding the level of basic education, Standard 1, the quality of learners was at an excellent level (average score 92.60). Standard 2, administrative and management processes were at an excellent level (average score of 94.50). and standard 3, the teaching and learning process that focuses on the learner is important were at an excellent level (average score 92.20).

3.2 Outcomes, the level of satisfaction of implementing model, in the academic year 2020, the overall was at the highest level ( = 4.39, = 0.38) and the academic year 2021, the overall was at the highest level ( = 4.55 , = 0.64) with an average satisfaction was an increase of 4.60% from the 2020 academic year.

3.3 Impact from the successful implementation of the model build acceptance pride and participation in learning management of all sectors in the form of education partnerships.

Keywords: model development, learning management, happiness

โพสต์โดย Aom warakamol : [1 มิ.ย. 2565 เวลา 09:13 น.]
อ่าน [499] ไอพี : 171.4.224.196
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,204 ครั้ง
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา

เปิดอ่าน 15,679 ครั้ง
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

เปิดอ่าน 97,901 ครั้ง
วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก

เปิดอ่าน 12,344 ครั้ง
แชร์กระจาย ฝีมือการแต่งนิทานของเด็ก 7 ขวบ ครีเอทได้น่ารักมาก
แชร์กระจาย ฝีมือการแต่งนิทานของเด็ก 7 ขวบ ครีเอทได้น่ารักมาก

เปิดอ่าน 20,585 ครั้ง
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในจังหวัดนค

เปิดอ่าน 9,828 ครั้ง
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน
ชำแหละ "แชร์ลูกโซ่" ธุรกิจหลอกฟันเงิน

เปิดอ่าน 17,855 ครั้ง
เกมส์แต่งตัว
เกมส์แต่งตัว

เปิดอ่าน 63,132 ครั้ง
"นายกรัฐมนตรี" อธิบาย "ไทยแลนด์ 4.0" และ "คนไทย 4.0" ให้เข้าใจง่าย
"นายกรัฐมนตรี" อธิบาย "ไทยแลนด์ 4.0" และ "คนไทย 4.0" ให้เข้าใจง่าย

เปิดอ่าน 12,907 ครั้ง
เซอร์บาเดน เพาเวล
เซอร์บาเดน เพาเวล

เปิดอ่าน 406,604 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้

เปิดอ่าน 10,084 ครั้ง
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข

เปิดอ่าน 13,710 ครั้ง
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ
เตือนภัย : ฝนตก ยุงลายชุกชุม ระวังไข้เลือดออกคุกคามเด็กๆ

เปิดอ่าน 11,117 ครั้ง
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานส์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530
เกิดทันไหม ประกาศผลเอ็นทรานส์ ยุคเริ่มแรกและ ยุคปี 2530

เปิดอ่าน 9,689 ครั้ง
ทำไมเราถึงหาว รู้ไหม?
ทำไมเราถึงหาว รู้ไหม?

เปิดอ่าน 40,493 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,022 ครั้ง
ประวัติไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดบนโลก
ประวัติไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดบนโลก

เปิดอ่าน 4,190 ครั้ง
ร้อนตับแตก มีที่มาอย่างไร
ร้อนตับแตก มีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 13,109 ครั้ง
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี

เปิดอ่าน 19,406 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)

เปิดอ่าน 9,139 ครั้ง
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ