ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น

ผู้วิจัย นางสาวจุฑามาศ ทรวงฤดี

ตำแหน่ง ผู้อำานวยการสถานศึกษา

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น ในครั้งนี เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น และ 4) ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี จำนวน 66 คน ได้แก่ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 คน 3) นักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 จำนวน 27 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 จำนวน 27 คน (โดยกำหนดให้นักเรียน 1 คน มีผู้ปกครอง 1 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ( X- ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น พบว่า จากผลการประเมินภายในสถานศึกษาจุดที่ควรพัฒนาที่เป็นสภาพปัญหาคือ โรงเรียนยังขาดบุคลากร บุคลากรไม่ครบชั นเรียนและไม่ครบตามวิชาเอก ครูควรได้รับการพัฒนาตรงตามความสามารถและความถนัด ขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และจากสภาพปัญหาดังกล่าวครูมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานวิชาการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ส าหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ นอีกด้วย

2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ นจากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการที่หลากหลาย มีชื่อว่า "PA-MAT Model"ประกอบด้วยขั นตอน ดังนี P : Planning =ขั้นการวางแผน A : Action =ขั้นการปฏิบัติ M : Management=ขั้นการจัดการ A : Application=ขั้นใช้ประโยชน์ และ T : Test =ขั้นตรวจสอบประเมินผล ในการบริหารงานวิชาการทั้ง 6 ด้าน ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบตามขั้นตอนการวิจัย โดยการจัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการและดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 และผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบ ปรากฏว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D.= 0.54)

3. การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น หลังจากที่ได้มีการนำรูปแบบไปใช้ในการจัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ผลการทดลองใช้หลังการดำเนินการพัฒนารูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34,S.D.= 0.74) และนักเรียน มีผลการทดลองใช้หลังการพัฒนารูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D.= 0.72)

4. การประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนของโรงเรียนบ้านดงเย็น ปรากฏว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจในการใช้รูปแบบดังกล่าว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D.= 0.73)

โพสต์โดย จุฑามาศ : [4 มิ.ย. 2565 เวลา 08:39 น.]
อ่าน [447] ไอพี : 124.122.27.232
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,833 ครั้ง
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย

เปิดอ่าน 9,196 ครั้ง
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020

เปิดอ่าน 8,843 ครั้ง
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด
คนนอนกรนไม่ต้องกลัวเป็นโรคหัวใจไม่เกี่ยวพันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

เปิดอ่าน 27,965 ครั้ง
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

เปิดอ่าน 12,937 ครั้ง
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย

เปิดอ่าน 51,562 ครั้ง
ถอดรหัส SLC แดนปลาดิบ ผ่าน 2 กูรูด้านการศึกษา เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ “โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้” เต็มรูปแบบ
ถอดรหัส SLC แดนปลาดิบ ผ่าน 2 กูรูด้านการศึกษา เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ “โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้” เต็มรูปแบบ

เปิดอ่าน 10,311 ครั้ง
สิทธิบัตร อัจฉริยะ
สิทธิบัตร อัจฉริยะ

เปิดอ่าน 11,128 ครั้ง
กาแฟเย็นทำให้อ้วน ให้แคลอรีมากเท่ากับข้าวมื้อใดมื้อหนึ่ง
กาแฟเย็นทำให้อ้วน ให้แคลอรีมากเท่ากับข้าวมื้อใดมื้อหนึ่ง

เปิดอ่าน 11,406 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 17,689 ครั้ง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง

เปิดอ่าน 11,805 ครั้ง
คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ
คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ

เปิดอ่าน 51,217 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 9,568 ครั้ง
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย
6 วิธีสร้างเครดิตการเงินดี ขอสินเชื่อผ่านง่าย

เปิดอ่าน 8,569 ครั้ง
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร

เปิดอ่าน 14,174 ครั้ง
รักษาอาการไอแบบไม่พึ่งยา ด้วยธรรมชาติบำบัด
รักษาอาการไอแบบไม่พึ่งยา ด้วยธรรมชาติบำบัด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 21,958 ครั้ง
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ

เปิดอ่าน 46,162 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 55,267 ครั้ง
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Interactive
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Interactive

เปิดอ่าน 9,165 ครั้ง
“ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายเท้า”
“ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายเท้า”

เปิดอ่าน 28,820 ครั้ง
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ