ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2563

การพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2563

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สร้างแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2

ในปีการศึกษา 2562 2) ศึกษาผลการนำมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สู่การปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2563 3)

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในปีการศึกษา 2563 4) ศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้มาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2562 โดยผู้วิจัยได้จัดทำร่างแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ความตรงเชิงเนื้อหา และให้ครูผู้ใช้ประเมินความเหมาะสม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นจึงมอบให้ครูนำไปใช้และเมื่อสิ้นภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนผลการทดสอบ NT, O-NET วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ

ขั้นตอนที่2 การศึกษาผลการนำมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แหล่งข้อมูล ได้แก่ หัวหน้าครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดในปีการศึกษา 2563 จำนวน 135 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่

แบบประเมินการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดทำหนังสือราชการแจ้งโรงเรียนระบบราชการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในปีการศึกษา 2563 แหล่งข้อมูลได้แก่ เอกสารการรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับชั้นเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ เก็บรวม

รวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชั้นเรียน และระดับชาติวิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 แหล่งข้อมูลได้แก่ หัวหน้าครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดในปีการศึกษา 2563 จำนวน 135 คน

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดทำหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Arithmetic

Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการสร้างแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 พบว่า

1.1 ความเหมาะสมของแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

1.2 การใช้มาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสะเมิง มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากทุกระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแนวดำเนินการทดสอบระดับชาติ

1.3 การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสะเมิง ในภาพรวมโรงเรียนดำเนินการอยู่ในระดับมาก

1.4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสะเมิง พบว่า

ในภาพรวมมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 32.52 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเมื่อ

เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.12

1.5 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

2562 ของนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสะเมิง สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่า ในภาพรวม มีผลการทดสอบระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 32.07 ซึ่งต่ำกว่าใน ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับสังกัด ระดับจังหวัด

และระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า ในภาพรวมมีคะแนน

เฉลี่ยลดลง ร้อยละ 3.78

1.6 ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสะเมิง ในภาพรวมมีคะแนนรวมทั้ง

2 ด้าน ร้อยละ 40.96 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยลดลง ร้อยละ

4.81 และทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกด้าน

2. ผลการนำมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สู่การปฏิบัติในปีการศึกษา 2563

มาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นเรียน มาตรการระดับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และมาตรการการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดมีการดำเนินการ

อยู่ในระดับมากทุกระดับ

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นเรียนของนักเรียน ในปีการศึกษา 2563

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน พบว่า ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ

50 ทุกกลุ่มสาระฯ โดยแยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือรายวิชา ได้ดังนี้

3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562

จำนวน 5 ชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนชั้นเรียนอื่น ๆ

คะแนนลดลง แต่คะแนนยังสูง โดยอยู่ระหว่างร้อยละ 60- ร้อยละ 70

3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562

ทุกชั้นเรียน แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 3

3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี

การศึกษา 2562 จำนวน 8 ชั้นเรียน ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง แต่คะแนนยัง

สูง โดยอยู่ระหว่างร้อยละ 60- ร้อยละ 70

3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 ชั้นเรียน ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี

คะแนนเฉลี่ยลดลง แต่คะแนนยังคงสูง โดยอยู่ระหว่างร้อยละ 60- ร้อยละ 70

3.5 รายวิชาประวัติศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562

จำนวน 8 ชั้น ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง แต่คะแนนยังคงสูงโดยอยู่ระหว่าง

ร้อยละ 60- ร้อยละ 70

3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562

ทุกชั้นเรียน และทุกชั้นเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ 70

3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา

2562 จำนวน 6 ชั้นเรียน ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย

ลดลง แต่ก็ยังมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 70

3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา

2562 จำนวน 8 ชั้นเรียน ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง แต่ก็มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า

ร้อยละ 70

3.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562

จำนวน 8 ชั้นเรียน ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ6 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง แต่คะแนนยังคงสูง โดย

อยู่ระหว่างร้อยละ 60- ร้อยละ 70

4.ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

4.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวม

มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับสังกัด และระดับจังหวัด และผลการ

เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 1.06

4.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด สพฐ. ร้อยละ 3.94 แต่ต่ำกว่าระดับจังหวัด ร้อยละ

6.73 และระดับประเทศ ร้อยละ 5.19 และผลการเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่า มี

คะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.40

4.3 ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน ร้อยละ 43.49 และเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่ามี

ค่าเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 4.02

4.4 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ร้อยละ 68.44 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา

2562 พบว่า ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.06

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้มาตรการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย กันตวิชญ์ มะโนคำ : [12 มิ.ย. 2565 เวลา 12:54 น.]
อ่าน [752] ไอพี : 49.228.238.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,399 ครั้ง
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 95,694 ครั้ง
ประเภทของลูกเสือ
ประเภทของลูกเสือ

เปิดอ่าน 21,082 ครั้ง
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย

เปิดอ่าน 19,206 ครั้ง
"รกฟ้า" คืออะไร?
"รกฟ้า" คืออะไร?

เปิดอ่าน 10,558 ครั้ง
ตัดวงจรเครียด...ก่อนระเบิด
ตัดวงจรเครียด...ก่อนระเบิด

เปิดอ่าน 13,893 ครั้ง
การออกกำลังกายยามเช้า ลดน้ำหนักได้มากกว่า
การออกกำลังกายยามเช้า ลดน้ำหนักได้มากกว่า

เปิดอ่าน 30,942 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"

เปิดอ่าน 16,407 ครั้ง
กินแตงโม...ลดความดันเลือด
กินแตงโม...ลดความดันเลือด

เปิดอ่าน 19,237 ครั้ง
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก

เปิดอ่าน 404 ครั้ง
การตลาดออนไลน์ 2024 มีอะไรบ้างที่ต้องอัปเดต
การตลาดออนไลน์ 2024 มีอะไรบ้างที่ต้องอัปเดต

เปิดอ่าน 10,384 ครั้ง
"ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป)
"ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป)

เปิดอ่าน 22,073 ครั้ง
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี

เปิดอ่าน 21,140 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 17,743 ครั้ง
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี

เปิดอ่าน 9,282 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

เปิดอ่าน 16,907 ครั้ง
ผลมะเฟือง กินดี ควบคุมน้ำหนัก
ผลมะเฟือง กินดี ควบคุมน้ำหนัก
เปิดอ่าน 16,070 ครั้ง
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
เปิดอ่าน 40,095 ครั้ง
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน
เปิดอ่าน 13,097 ครั้ง
ลูกบาศก์ของรูบิค
ลูกบาศก์ของรูบิค
เปิดอ่าน 36,563 ครั้ง
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ