ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดดอน ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

โรงเรียนวัดดอน ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้รายงาน นายทนงศักดิ์ พอดี

ปีที่รายงาน 2564

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดดอน ปีการศึกษา 2564 ในการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง จำนวน 76 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่า ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.64, S.D. = 0.46) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.42, S.D. = 0.56) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.51, S.D. = 0.53) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า

4.1 ผลการประเมินพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดดอน ปีการศึกษา 2564 พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.41, S.D. = 0.73) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอน ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม ร้อยละ 79.03 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัย รักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดดอน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.25, S.D. = 0.71) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดดอน ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.61, S.D. = 0.52) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. การประมวลข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดดอน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ควรจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการอ่าน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรเพิ่มหนังสือนิทานที่มีภาพสวย ๆ ไว้ในห้องสมุดให้มากขึ้น เพื่อจูงใจให้นักเรียนสนใจการอ่าน ด้านกระบวนการ ควรเพิ่มการรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางออนไลน์ และด้านผลผลิต ควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้าประกวด แข่งขัน ในด้านการอ่าน ที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1. จากผลการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ที่พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการหรือองค์การ ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์การและหน่วยงานได้ดีที่สุด

2. จากผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น ที่พบว่า อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์

การประเมิน ดังนั้น โรงเรียนควรมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากงบประมาณเพียงพอจะส่งผลให้การบริหารจัดการโครงการมีความคล่องตัว สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ที่ใช้ในการดำเนินโครงการและปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ อีกทั้งโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. จากผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ ที่พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น โรงเรียนควรศึกษาสภาพปัญหาความต้องการการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลาย สนองความต้องการของนักเรียน โดยจัดการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมกัน วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม ตรงตามความรู้ความสามารถของบุคลากร และควรดำเนินโครงการเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด นำกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการเชิงระบบ ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) มาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการ ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ตลอดจนกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และร่วมกันกำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. จากผลการประเมินด้านผลผลิต ที่พบว่า พฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินโครงการให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมมีรายละเอียดการปฏิบัติที่เหมาะสมกับวัย สร้างความน่าสนใจ และสร้างบรรยากาศบริเวณโรงเรียนและห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่าน สำรวจความต้องการหนังสือที่นักเรียนต้องการอ่าน และจัดซื้อหนังสือตามความต้องการในปริมาณที่เพียงพอกับการอ่าน ทำให้นักเรียนมีความสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม

5. จากผลการประเมินด้านผลผลิต ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น โรงเรียนควรให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มีความหลากหลาย ทำให้นักเรียน มีความสนใจในการทำกิจกรรม มีการพัฒนาห้องสมุด IT และหนังสือให้ทันสมัย สอดคล้องกับความสนใจและวัยของนักเรียน การอ่านนอกจากทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และรักการเรียนรู้แล้ว การอ่านยังส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย

6. จากผลการประเมินด้านผลผลิต ที่พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นความอยากรู้ในสิ่งที่จะอ่าน โดยมีครูเป็นตัวอย่างในการอ่าน เปิดโอกาสให้ได้อ่านในสิ่งที่สามารถพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนในเรื่องเดียวกันได้ มีเป้าหมายในการอ่านร่วมกัน และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำสาระที่ได้จากการอ่านไปสร้างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง และมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน

7. จากผลการประเมินด้านผลผลิต ที่พบว่า ความพึงพอใจของครู และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น โรงเรียนควรจัดการประชุมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินงาน และร่วมรับผิดชอบผลของการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย และโรงเรียนต้องรายงานผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเจตคติที่ดีต่อโครงการ

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรศึกษารูปแบบการประเมินอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โพสต์โดย โน่ : [16 มิ.ย. 2565 เวลา 11:12 น.]
อ่าน [464] ไอพี : 101.109.246.95
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,032 ครั้ง
"หมอช้าง" แนะวิธีไหว้เจ้าให้เฮงๆ พร้อมข้อห้ามในวันตรุษจีน
"หมอช้าง" แนะวิธีไหว้เจ้าให้เฮงๆ พร้อมข้อห้ามในวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 265,831 ครั้ง
อาณาเขตประเทศไทย
อาณาเขตประเทศไทย

เปิดอ่าน 46,455 ครั้ง
ทฤษฎีบทขิองปิทาโกรัส
ทฤษฎีบทขิองปิทาโกรัส

เปิดอ่าน 13,471 ครั้ง
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด
เตือนภัยยาเสียสาวแพร่ระบาด

เปิดอ่าน 17,000 ครั้ง
รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน
รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน

เปิดอ่าน 61,015 ครั้ง
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์
สมุนไพรช่วยลดไตรกลีเซอไรด์

เปิดอ่าน 16,990 ครั้ง
กระเจี๊ยบเขียว
กระเจี๊ยบเขียว

เปิดอ่าน 17,776 ครั้ง
โรคฉี่หนู...เชื้อร้ายที่มาพร้อมหน้าฝน
โรคฉี่หนู...เชื้อร้ายที่มาพร้อมหน้าฝน

เปิดอ่าน 11,740 ครั้ง
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 383 ครั้ง
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!

เปิดอ่าน 36,555 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 8,374 ครั้ง
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์

เปิดอ่าน 49,574 ครั้ง
การศึกษาไทย…ไปถึงไหนแล้ว?? ผู้เขียน สหัส แก้วยัง
การศึกษาไทย…ไปถึงไหนแล้ว?? ผู้เขียน สหัส แก้วยัง

เปิดอ่าน 12,988 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2553

เปิดอ่าน 8,468 ครั้ง
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว
ขนาดเด็กน้อยยังต้องฟัง กังนัม สไตล์ กินข้าว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,039 ครั้ง
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ

เปิดอ่าน 19,712 ครั้ง
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม

เปิดอ่าน 11,355 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"

เปิดอ่าน 20,246 ครั้ง
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 3,692 ครั้ง
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ