ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการบริหารด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

บทสรุปของผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) ๒) ศึกษาความพร้อมของปัจจัยนำเข้า (Input) ๓) ศึกษาความเหมาะสมของกระบวนการ (Process) และ ๔) ศึกษาผลผลิต (Product) ของการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และครูผู้สอนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน ๗๒๒ คน จำแนกเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๓๑๓ คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๓๐๖ คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๓ คน และผู้บริหาร ครูผู้สอน จำนวน ๙๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา

๑. ศึกษาสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) ของโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และในรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด โดยความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียน และความจำเป็นในการดำเนินโครงการตามลำดับ

๒. การศึกษาความพร้อมของปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และในรายตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด โดยความเหมาะสมด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือความเหมาะสมด้านทรัพยากร และความเหมาะสมด้านงบประมาณตามลำดับ

๓. การศึกษาความเหมาะสมของกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และในรายตัวชี้วัดตามองค์ประกอบในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด

๔. การศึกษาผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และในรายมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมทุกมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐาน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๕. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learning)

๕.๑ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

จากการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ประกอบไปด้วย ๔ ปัจจัยหลักที่สำคัญ ได้แก่ ๑) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ๒) ด้านบุคลากร ๓) ด้านวัฒนธรรมองค์การ และ ๔) ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน โดยมีข้อค้นพบว่า โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานและสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผลที่ดีต่อการทำงานเป็นอย่างมาก และด้วยการมีวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี มีการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรึกษาหารือกันในการทำงาน เป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี มีการสืบทอดกันจนก่อให้เกิดความยั่งยืน และผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมจากครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น ที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานต่าง ๆ การให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงาน การจัดทำโครงการกิจกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๒ นวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา

จากการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พบว่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ มีการวางแผนและใช้นวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เอื้อต่อการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๒) การบริหารจัดการสถานศึกษาภายในต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 โดยใช้ ST2 Model ส.ธ.๒ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

โพสต์โดย ก้อย : [28 มิ.ย. 2565 เวลา 17:52 น.]
อ่าน [1873] ไอพี : 49.237.4.99
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,486 ครั้ง
หลังออกกำลังกาย กินอะไรให้ร่างกายฟื้นตัวดี
หลังออกกำลังกาย กินอะไรให้ร่างกายฟื้นตัวดี

เปิดอ่าน 74,367 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552

เปิดอ่าน 33,362 ครั้ง
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ

เปิดอ่าน 446,127 ครั้ง
บางคนเกษียณแล้วร้องไห้หนักมาก เพราะไม่รู้สิบข้อนี้
บางคนเกษียณแล้วร้องไห้หนักมาก เพราะไม่รู้สิบข้อนี้

เปิดอ่าน 12,450 ครั้ง
ภัยร้ายจากควันบุหรี่
ภัยร้ายจากควันบุหรี่

เปิดอ่าน 11,999 ครั้ง
การถ่ายภาพอาหารด้วยสมาร์ทโฟนช่วยลดน้ำหนักได้
การถ่ายภาพอาหารด้วยสมาร์ทโฟนช่วยลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 15,147 ครั้ง
13-15 มี.ค อย่าพลาดชมปรากฏการณ์ "ดาวล้อมเดือน" ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี
13-15 มี.ค อย่าพลาดชมปรากฏการณ์ "ดาวล้อมเดือน" ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี

เปิดอ่าน 16,616 ครั้ง
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564

เปิดอ่าน 10,032 ครั้ง
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม

เปิดอ่าน 17,467 ครั้ง
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน
คำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" มาจากไหน

เปิดอ่าน 21,544 ครั้ง
16 ของมงคล แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย!!
16 ของมงคล แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย!!

เปิดอ่าน 15,338 ครั้ง
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30

เปิดอ่าน 16,558 ครั้ง
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

เปิดอ่าน 9,562 ครั้ง
"มิเชล โอบามา" สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา มีวันนี้ได้เพราะความเสียสละของแม่
"มิเชล โอบามา" สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา มีวันนี้ได้เพราะความเสียสละของแม่

เปิดอ่าน 15,368 ครั้ง
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา

เปิดอ่าน 15,489 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
เปิดอ่าน 9,841 ครั้ง
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เปิดอ่าน 28,145 ครั้ง
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย
วิธียืดเส้นก่อนออกกำลังกาย
เปิดอ่าน 11,402 ครั้ง
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
เปิดอ่าน 19,311 ครั้ง
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ
แนวปฏิบัติการขอและการอนุมัติให้ ขรก.ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่างลาศึกษาต่อฯ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ