ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการดำเนินงานการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) เพื่อดำเนินการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานด้านการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชัยบุรีพิทยาก่อนและหลังได้รับการนิเทศการศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ที่มีต่อการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชัยบุรีพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 55 คน ปีการศึกษา 2564 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) กระบวนการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3) แบบประเมินคุณภาพการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test) ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 รองลงมาคือ เพศชาย จำนวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.80 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 78.20 รองลงมาคือ มีวุฒิปริญญาโท จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 49.09 รองลงมา คือ มีประสบการณ์การทำงาน 5 – 10 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45 และน้อยที่สุด คือ มีประสบการณ์การทำงาน 15 – 20 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.54 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.82 รองลงมา คือ ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 และน้อยที่สุด คือ ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวนกลุ่มสาระละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 กลุ่มสาระการเรียนรู้ละเท่า ๆ กัน การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการการดำเนินงานการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่ามีคณะทำงานศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการในการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในกาจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีการจัดลำดับความสำคัญปัญหาเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเป็นแนวทางในการดำเนินการตามแผนการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีการเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือการติดตามการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ครูต้องการได้รับคำปรึกษาแนะนำจากผู้นิเทศเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (การสร้างหลักสูตร การใช้หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร) ครูต้องการได้รับคำปรึกษาแนะนำ เรื่อง การจัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ครูต้องการได้รับคำปรึกษาแนะนำ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนเพิ่มเติม และครูต้องการได้รับคำปรึกษา แนะนำ เรื่อง การเลือกใช้สื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 8 ด้าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีค่าเท่ากัน คือ μ = 4.71 σ = 0.46 รองลงมาได้แก่ จัดให้มีเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหา และข้อจำกัดของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนและจัดทำโครงการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ครูต้องการความรู้ เรื่อง การทำโครงสร้างการสอน และแผนการสอนสำหรับผู้เรียน ครูต้องการพัฒนาความรู้ เรื่อง นวัตกรรม และเทคโนโลยี และครูต้องการคำปรึกษาแนะนำ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลการวัดและประเมินผลอย่างมีระบบ ทั้ง 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ μ = 4.65 σ = 0.48 และมีการรับฟังความคิดเห็นของครูเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ครูต้องการได้รับความรู้เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร ครูต้องการพัฒนาตนเอง เรื่อง การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ครูต้องการพัฒนาตนเอง เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน และครูต้องการได้รับคำปรึกษาแนะนำ เรื่อง แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเท่ากัน คือ μ = 4.56 σ = 0.50

2. ผลการดำเนินการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวดำเนินการนิเทศการศึกษา โดยประกอบด้วยขั้นตอนการนิเทศ ดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct Assistance)

2. การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม (Group Development)

3. การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Professional Development)

4. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)

5. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research)

3. ผลการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชัยบุรีพิทยาก่อนและหลังได้รับการนิเทศการศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลการเปรียบเทียบทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนก่อนและหลังได้รับการนิเทศการศึกษา มีดังนี้

3.1 ผลการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชัยบุรีพิทยาก่อนและหลังได้รับการนิเทศการศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลการเปรียบเทียบทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนก่อนได้รับการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง เน้นการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีปัญหามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ μ = 1.55 σ = 0.50 รองลงมาได้แก่ เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง มีค่าเฉลี่ย μ = 1.60 σ = 0.50 และการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์อย่างเป็นระบบ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกัน มีปัญหาน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ μ = 1.95 σ = 0.22 และจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 55 คน ไม่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

3.2 ผลการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชัยบุรีพิทยาก่อนและหลังได้รับการนิเทศการศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลการเปรียบเทียบทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนหลังได้รับการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ด้านการมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ มีค่ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ μ = 4.62 σ = 0.49 รองลงมาได้แก่ ด้านการมีความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาตนเอง และด้านการมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้เพื่อการนำไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ μ = 4.56 σ = 0.50 และด้านการเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง มีค่าน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ μ = 4.22 σ = 0.42 และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 55 คน มีผู้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสอดคล้องกันจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73 โดยมีข้อเสนอแนะว่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนสื่อการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เพียงพอ และมีความหลากหลายในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

3.3 ผลการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชัยบุรีพิทยาก่อนและหลังได้รับการนิเทศการศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลการเปรียบเทียบทักษะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน หลังได้รับการนิเทศการศึกษาที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนได้รับการนิเทศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอนโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ที่มีต่อการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ μ = 4.64 σ = 0.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เนื้อหาของรูปแบบการนิเทศการศึกษาเข้าใจง่าย รูปแบบการนิเทศการศึกษาระบุถึงความต้องการของผู้นำไปใช้อย่างชัดเจน ผลการนิเทศมีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย และมีการนำข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน มีค่ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ μ = 4.71 σ = 0.46 รองลงมาได้แก่ รูปแบบการนิเทศการศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของครู เนื้อหาของรูปแบบการนิเทศการศึกษาสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ ผลที่ได้รับจากการนิเทศการศึกษามีการอธิบายอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และกระบวนการนิเทศมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ มีค่ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ μ = 4.65 σ = 0.48 และรูปแบบการนิเทศการศึกษานำไปใช้ได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า รูปแบบการนิเทศการศึกษามีการวางแผนและดำเนินการนิเทศร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการนิเทศการศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้รับการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ μ = 4.56 σ = 0.50

โพสต์โดย แดง : [29 มิ.ย. 2565 เวลา 06:50 น.]
อ่าน [1573] ไอพี : 110.78.43.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,855 ครั้ง
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน

เปิดอ่าน 36,891 ครั้ง
ปลาสวยงาม
ปลาสวยงาม

เปิดอ่าน 15,558 ครั้ง
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 15,507 ครั้ง
"เก้าอี้เปลี่ยนโลก" ฝีมือเยาวชน PTTEP Teenergy ช่วยลดปัญหาโลกร้อนง่ายๆ ด้วยตัวเอง
"เก้าอี้เปลี่ยนโลก" ฝีมือเยาวชน PTTEP Teenergy ช่วยลดปัญหาโลกร้อนง่ายๆ ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 11,494 ครั้ง
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 43,599 ครั้ง
วิธีการเชิงระบบ
วิธีการเชิงระบบ

เปิดอ่าน 11,786 ครั้ง
ส้มป่อย สุดยอดผักเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ส้มป่อย สุดยอดผักเพิ่มภูมิคุ้มกัน

เปิดอ่าน 12,485 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 25,730 ครั้ง
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด

เปิดอ่าน 13,515 ครั้ง
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 21,205 ครั้ง
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน

เปิดอ่าน 12,383 ครั้ง
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!
เอกราช เก่งทุกทาง เขียนเตือนทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ อย่าเป็นดรีมทีม!

เปิดอ่าน 11,770 ครั้ง
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก
5 ประโยชน์จากน้ำมันมะกอก

เปิดอ่าน 34,468 ครั้ง
Verbs ( Types )
Verbs ( Types )

เปิดอ่าน 3,698 ครั้ง
พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย

เปิดอ่าน 12,506 ครั้ง
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
เปิดอ่าน 28,313 ครั้ง
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เปิดอ่าน 16,764 ครั้ง
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร
ประวัติจังหวัดมุกดาหาร
เปิดอ่าน 12,406 ครั้ง
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
เปิดอ่าน 16,310 ครั้ง
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ