ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รายงาน : พรรณทิพพา แซ่ซิ้ม

ปีการศึกษา : 2564

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านสันทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ส่วนขยายผลผลิตของโครงการด้านผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อ และความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPPIEST Model ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชากรในการประเมินโครงการครั้งนี้ จำนวน 49 คน ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 36 คน (ทั้งนี้ไม่รวมผู้ประเมิน) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ไม่รวมผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ จำนวน 736 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจงและการสุ่มแบบแบ่งชั้น ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 736 คน ได้กำหนดค่ากลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie&Morgan) ได้จำนวน 254 คน รวมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 303 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า

1. พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.82 รองลงมา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.89 และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 4.29

2. ผลการประเมินด้านบริบทโครงการ ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 2) โครงการมีกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ3) โครงการมีกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของความมีวินัย และกิจกรรมในโครงการมีกระบวนการที่ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการทำความดีด้วยการมีวินัยต่อตนเองและสังคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา คือโครงการมีกิจกรรมที่สามารถนำคุณธรรมพื้นฐานด้านความมีวินัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน และกิจกรรมในโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหามีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการมีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินโครงการ และงบประมาณที่ใช้สําหรับดําเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ และบุคลากรมีความพร้อมและการกระตือรือร้นในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ3) ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการโครงการ ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเองและสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด 2) การกําหนดระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และ3) การเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่ชุมชนมีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยมีผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตแต่ละด้าน ดังนี้

5.1 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านผลกระทบโครงการ ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) นักเรียนมีพฤติกรรมในด้านความมีวินัยดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด 2) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการทำความดีด้วยการมีวินัยต่อตนเองและสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด และ3) ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการ จนทำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ตามลำดับ

5.2 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านผลกระทบโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 2) ผู้ปกครองนักเรียนมีความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการ จนทำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และ3) นักเรียนมีพฤติกรรมในด้านความมีวินัยดีขึ้น รองลงมา คือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและชุมชนในการดำเนินชีวิตตามคุณธรรมพื้นฐานด้านความมีวินัย และนักเรียนมีความภาคภูมิใจในการทำความดีด้วยการมีวินัยต่อตนเองและสังคม ตามลำดับ

5.3 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านประสิทธิผลโครงการ ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) นักเรียนมีวินัยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และนักเรียนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของความมีวินัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2) นักเรียนมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ และนักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐานด้านความมีวินัยในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ3) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการทำความดีด้วยการมีวินัยต่อตนเองและสังคม ตามลำดับ

5.4 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านประสิทธิผลโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) นักเรียนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของความมีวินัย และนักเรียนมีความภาคภูมิใจในการทำความดีด้วยการมีวินัยต่อตนเองและสังคม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

2) นักเรียนมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ และ3) นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐานด้านความมีวินัยในการดำเนินชีวิต และนักเรียนมีวินัยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามลำดับ

5.5 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านความยั่งยืนโครงการ ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) มีแนวทางปฏิบัติในการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการนำโครงการไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน มีกรอบระยะเวลาในการบริหารจัดการโครงการอย่างชัดเจน และโครงการควรมีการดำเนินอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2) มีการดำเนินงานต่อเนื่องทั้งในชั้นเรียนและภาพรวมทุกปี และ3) สถานศึกษาพร้อมให้ความร่วมมือดำเนินโครงการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จต่อไป รองลงมา คือ มีการกำหนดโครงการในแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามลำดับ

5.6 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านความยั่งยืนโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) มีกรอบการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม

2) โครงการควรมีการดำเนินอย่างต่อเนื่องต่อไป และ3) สถานศึกษาพร้อมให้ความร่วมมือดำเนินโครงการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ รองลงมา คือ มีกรอบระยะเวลาในการบริหารจัดการโครงการอย่างชัดเจน ตามลำดับ

5.7 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านการถ่ายทอดส่งต่อโครงการ ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานด้านความมีวินัย อยู่ในระดับมากที่สุด 2) มีการถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติของโครงการด้านพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานด้านความมีวินัยให้แก่หน่วยงานอื่น อยู่ในระดับมากที่สุด และ3) มีการถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการแต่ละกิจกรรมให้แก่หน่วยงานอื่น รองลงมา คือ มีการขยายผลโครงการให้กับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ตามลำดับ

5.8 ผลการประเมินส่วนขยายผลผลิตด้านการถ่ายทอดส่งต่อโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) มีการถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการแต่ละกิจกรรมให้แก่หน่วยงานอื่น อยู่ในระดับมากที่สุด 2) มีแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรมให้สถานศึกษาอื่นนำไปศึกษาเทียบเคียง และโครงการสามารถเป็นแบบอย่างขยายผลให้กับสถานศึกษาอื่นได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และ3) มีการถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติของโครงการด้านพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานด้านความมีวินัยให้แก่หน่วยงานอื่น และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานด้านความมีวินัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามลำดับ

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านสันทราย พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) นักเรียนมีพัฒนาการความมีวินัยเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการดำเนินโครงการต่อไป อยู่ในระดับมากที่สุด และ3) ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภูมิใจในตัวนักเรียนที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมในโครงการ รองลงมา คือ ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการของครูที่รับผิดชอบกิจกรรมเป็นที่น่าพึงพอใจ, ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนักเรียนสามารถนำผลการจัดกิจกรรมไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ตามลำดับ

7. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านสันทราย พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) นักเรียนมีพัฒนาการความมีวินัยเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผู้ปกครองพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการดำเนินโครงการต่อไป อยู่ในระดับมากที่สุด และ3) ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการของครูที่รับผิดชอบกิจกรรมเป็นที่น่าพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ปกครองภูมิใจในตัวนักเรียนที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมในโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมตามโครงการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม, สถานศึกษาแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมโครงการให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามลำดับ

โพสต์โดย Phanthippha : [26 ก.ค. 2565 เวลา 13:26 น.]
อ่าน [597] ไอพี : 171.4.226.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,826 ครั้ง
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์

เปิดอ่าน 59,688 ครั้ง
การอ่านแบบ  Skimming
การอ่านแบบ Skimming

เปิดอ่าน 14,742 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"

เปิดอ่าน 24,138 ครั้ง
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เปิดอ่าน 18,370 ครั้ง
ตำนานคิวปิด
ตำนานคิวปิด

เปิดอ่าน 9,540 ครั้ง
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี
สตอเรจแก้วเก็บข้อมูลได้หลายร้อยล้านปี

เปิดอ่าน 7,723 ครั้ง
ยันแก๊สโซฮอล์ ไม่ได้ก่อมลพิษฯ ทำให้เกิดมะเร็ง
ยันแก๊สโซฮอล์ ไม่ได้ก่อมลพิษฯ ทำให้เกิดมะเร็ง

เปิดอ่าน 16,653 ครั้ง
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

เปิดอ่าน 17,024 ครั้ง
เทศกาล ไหว้พระจันทร์
เทศกาล ไหว้พระจันทร์

เปิดอ่าน 11,924 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 27,267 ครั้ง
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล

เปิดอ่าน 11,198 ครั้ง
แรงบิดและแรงม้า
แรงบิดและแรงม้า

เปิดอ่าน 22,858 ครั้ง
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อสารเคมีหก
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อสารเคมีหก

เปิดอ่าน 8,674 ครั้ง
ลดความอ้วนด้วยตะเกียบ ช่วยถ่วงให้กินได้ช้าลงและคำเล็กลง
ลดความอ้วนด้วยตะเกียบ ช่วยถ่วงให้กินได้ช้าลงและคำเล็กลง

เปิดอ่าน 12,708 ครั้ง
10 อันตรายทลายโลก จากเทคโนโลยี
10 อันตรายทลายโลก จากเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 9,962 ครั้ง
Student Perceptions of Selected Technology Student Association Activit
Student Perceptions of Selected Technology Student Association Activit
เปิดอ่าน 21,339 ครั้ง
การตัดแต่งต้นไม้
การตัดแต่งต้นไม้
เปิดอ่าน 163,684 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
เปิดอ่าน 14,387 ครั้ง
ช้อน-ส้อม จุ่มน้ำร้อนหม้อหุงข้าว ฆ่าเชื้อโรคไม่ตาย
ช้อน-ส้อม จุ่มน้ำร้อนหม้อหุงข้าว ฆ่าเชื้อโรคไม่ตาย
เปิดอ่าน 22,573 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ