ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

ผู้ประเมิน ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมาน

ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ

ปีทปี่ระเมิน 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model มีวัตถุประสงค์ ของการประเมินเพื่อ 1.ประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 2. ศึกษาผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนากิจกรรม ผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 3. ศึกษาความ คิดเห็นของนักเรียนต่อการดําเนินงานการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนด้วยกระบวนการ ลูกเสือในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 4. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียนและนักเรียนต่อการดําเนินงานโครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือใน ศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน ชุชนวัดท่าสุธาราม ปีการศึกษา 2563 แยกออกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครู จํานวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน (ยกเว้นผู้อํานวยการสถานศึกษาและ ตัวแทนครู) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จํานวน 57 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จํานวน 57 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผล การประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ดา้ นการ วางแผน ด้านการดําเนินงานและดา้ นการปรับปรุง

2. ผลการดําเนินกิจกรรมตามการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนด้วย กระบวนการลูกเสือในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ใน ระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติและด้าน การตรวจสอบ

3. ผลการการประเมินเมื่อสิ้นสุดการประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนด้วย กระบวนการลูกเสือในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ใน ระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านผลผลิตและด้านความ ยั่งยืน

4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการดําเนินโครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียน ด้วยกระบวนการลูกเสือในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ต้นแบบลูกเสือเกี่ยวกับ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหา น้อย 3 อันดับ นักเรียนสามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมของโครงการไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันฯ กิจกรรมในโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้นเหมาะสมกับวัยและพฤติกรรมของ นักเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมทําให้นักเรียนได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจว่ามีประโยชน์ต่อการ ดําเนินชีวิต

5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองมีที่มีต่อการดําเนินงานการ ประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นโรงเรียน ต้นแบบลูกเสือ

โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แยกเป็น นักเรียน เรียงตามค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา โครงการส่งเสริมกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและความต้องการของ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน และ จํานวนกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม ไม่มากเกินไปและไม่น้อย เกินไป ส่วนผู้ปกครอง เรียงอันดับที่มีค่ามากสุดไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ การดําเนินโครงการพัฒนา กิจกรรมผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ มี ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา โครงการส่งเสริมกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและความต้องการของ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน และจํานวนกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม ไม่มากเกินไปและไม่น้อย เกินไป

โพสต์โดย Atcha : [26 ก.ค. 2565 เวลา 17:28 น.]
อ่าน [582] ไอพี : 171.6.230.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,330 ครั้ง
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต

เปิดอ่าน 7,007 ครั้ง
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า

เปิดอ่าน 39,129 ครั้ง
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน
ทำไมคนญี่ปุ่นไม่แซงคิว...เรื่องดี ๆ ที่อยากให้อ่าน

เปิดอ่าน 28,143 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)

เปิดอ่าน 10,099 ครั้ง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง

เปิดอ่าน 7,435 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)

เปิดอ่าน 13,559 ครั้ง
ADSL ทำงานอย่างไร?
ADSL ทำงานอย่างไร?

เปิดอ่าน 18,430 ครั้ง
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)

เปิดอ่าน 8,986 ครั้ง
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เปิดอ่าน 19,887 ครั้ง
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญราชการชายแดน

เปิดอ่าน 9,016 ครั้ง
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้

เปิดอ่าน 21,342 ครั้ง
ดูแลขั้นพื้นฐานสู่ผิวสุขภาพดี
ดูแลขั้นพื้นฐานสู่ผิวสุขภาพดี

เปิดอ่าน 18,071 ครั้ง
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี

เปิดอ่าน 8,640 ครั้ง
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21

เปิดอ่าน 8,382 ครั้ง
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ

เปิดอ่าน 11,635 ครั้ง
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
เปิดอ่าน 2,987 ครั้ง
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
เปิดอ่าน 19,413 ครั้ง
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
มหัศจรรย์ "ผึ้งบำบัด" รักษาอาการเรื้อรัง-ไมเกรน-อัลไซเมอร์ กระแสตอบรับล้นหลาม
เปิดอ่าน 10,177 ครั้ง
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ
เปิดอ่าน 8,081 ครั้ง
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ