ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน บ้านซับน้อยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564

รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 6 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ และการประเมินทบทวน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา เพื่อสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา และเพื่อรายงานผลการประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน 82 คน และนักเรียน จํานวน 91 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ฉบับ ลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เครื่องมือทุกฉบับผ่านการทดลองหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่นและอํานาจจําแนก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลดําเนินการด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา ได้รับการสำรวจโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้าน ตามคู่มือครูการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 91 คน ได้รับการออกเยี่ยมบ้านโดยครูประจำชั้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

2. ผลการคัดกรองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 โดยรวม พบว่า ด้านการเรียน ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ และด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 100 ส่วนด้านสุขภาพ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 96.00 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 9.09 และด้านเศรษฐกิจ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 44.00 กลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 56.00

3. ผลการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยรวม พบว่า ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ และด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 100 ส่วนด้านการเรียน เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 98.48 กลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 1.52 ด้านสุขภาพ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 96.67 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 3.03 และด้านเศรษฐกิจ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 39.39 กลุ่มมีปัญหา ร้อยละ 60.61

4. ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยนักเรียนประเมินตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ในภาพรวมเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 93.94 กลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา ร้อยละ 6.06 การประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยครูประเมินนักเรียน ในภาพรวมเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ 39.56 กลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา ร้อยละ 60.44 และการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยผู้ปกครองประเมินนักเรียน ในภาพรวมเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 91.21 กลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา ร้อยละ 8.79

5. ผลการดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนที่โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา ดําเนินการอยู่ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การนํานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 66 คน กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2 ครั้ง จํานวนผู้ปกครองร่วมกิจกรรม 79 คน การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 39 คน การจัดกิจกรรมการนํานักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 91 คน และการกิจกรรมรักการอ่านและการพัฒนาวินัยเชิงบวก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 66 คน

6. ผลการดําเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาดำเนินการประกอบด้วย กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 91 คน การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนเพื่อป้องกันสารเสพติดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 39 คน การจัดกิจกรรมให้คําปรึกษานักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 19 คน การจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 66 คน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 66 คน

7. ผลการดําเนินกิจกรรมการส่งต่อที่โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา ดําเนินการประกอบด้วย การดำเนินงาน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การส่งต่อนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ นักเรียนที่ส่งต่อ จำนวน 1 คน การส่งต่อนักเรียนที่เจ็บป่วยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองย่างทอย จำนวน 4 คน และการส่งต่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จำนวน 11 คน

8. ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการประเมินทบทวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51)

9. ความคิดเห็นของครูผู้สอน ที่มีต่อการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา ภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( = 4.42)

10. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55)

11. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45)

12. ผลการประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 โดยครูผู้สอนภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49)

โพสต์โดย kewa : [29 ก.ค. 2565 เวลา 05:57 น.]
อ่าน [549] ไอพี : 110.169.229.14
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 64,528 ครั้ง
ขั้นตอนวิธีการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขั้นตอนวิธีการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เปิดอ่าน 9,803 ครั้ง
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย

เปิดอ่าน 12,076 ครั้ง
ผลไม้ล้างพิษ
ผลไม้ล้างพิษ

เปิดอ่าน 25,329 ครั้ง
ระบบสี Subtractive
ระบบสี Subtractive

เปิดอ่าน 3,841 ครั้ง
กลิ่นคนแก่คืออะไร? เปิดข้อสงสัยพร้อม 5 วิธีป้องกัน
กลิ่นคนแก่คืออะไร? เปิดข้อสงสัยพร้อม 5 วิธีป้องกัน

เปิดอ่าน 9,592 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ พ.ศ.2556
แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ พ.ศ.2556

เปิดอ่าน 17,496 ครั้ง
เกมส์
เกมส์

เปิดอ่าน 12,321 ครั้ง
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว

เปิดอ่าน 8,059 ครั้ง
ฟังเอ็มพี 3 ดังสุดๆ วันละแค่ 1 ชม. อันตรายร้ายแรงถึงหูดับได้
ฟังเอ็มพี 3 ดังสุดๆ วันละแค่ 1 ชม. อันตรายร้ายแรงถึงหูดับได้

เปิดอ่าน 16,562 ครั้ง
พี่น้องร่วมสาบาน
พี่น้องร่วมสาบาน

เปิดอ่าน 9,515 ครั้ง
แบบคำขอมีบัตร ประจำตัวข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบคำขอมีบัตร ประจำตัวข้าราชการ ตำแหน่ง ผอ.สพท.

เปิดอ่าน 36,506 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร

เปิดอ่าน 11,567 ครั้ง
8 การออกกำลังดีที่สุด และแย่ที่สุดสำหรับหัวใจ
8 การออกกำลังดีที่สุด และแย่ที่สุดสำหรับหัวใจ

เปิดอ่าน 13,399 ครั้ง
 8 ข่าวสุขภาพที่ไม่ควรลืมประจำปี 2010
8 ข่าวสุขภาพที่ไม่ควรลืมประจำปี 2010

เปิดอ่าน 46,118 ครั้ง
เรื่องของเลนส์
เรื่องของเลนส์

เปิดอ่าน 11,466 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
เปิดอ่าน 2,985 ครั้ง
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
เปิดอ่าน 12,609 ครั้ง
นวดกดจุดบนใบหน้า ทางเลือกแก้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ
นวดกดจุดบนใบหน้า ทางเลือกแก้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ
เปิดอ่าน 11,139 ครั้ง
อึ้ง! คลิปเด็กรัสเซียเตะครู
อึ้ง! คลิปเด็กรัสเซียเตะครู
เปิดอ่าน 15,919 ครั้ง
ยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ