ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประเมินโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนา โดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนา โดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 ประเด็นคือ 4.1) เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ก่อนและหลังการดำเนินโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดจากโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 4.3) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนา โดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพะเนาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพะเนาที่ศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 47 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านพะเนาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 47 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพะเนาที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564 ทุกคนจำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการประเมินและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละ และการทดสอบค่า t - test แบบ Dependent ผลการประเมินปรากฏ ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนา โดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ครูและบุคลกรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบาย กลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดและความต้องการของโรงเรียนและชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนา โดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลกรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรการบริหารของโครงการและความรู้ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลกรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า

4.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน หลังเข้าร่วมโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับนักเรียนทั้ง 6 กิจกรรม ตามความคิดเห็น ของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนและผู้ปกครองพบว่านักเรียน เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการดำเนินกิจกรรมในโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกิจกรรม

4.3 การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียน บ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองพบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

5. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนา โดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปโครงการสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงโรงเรียนบ้านพะเนาโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทั้งในด้านการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน และนักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม นำความรู้ ดำรงชีวิตอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ยังสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนจึงสมควรให้ดำเนินโครงการนี้ต่อไป

โพสต์โดย somyi : [5 ส.ค. 2565 เวลา 03:12 น.]
อ่าน [387] ไอพี : 27.145.150.215
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,824 ครั้ง
รู้ทันดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ดีก่อนรูด
รู้ทันดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ดีก่อนรูด

เปิดอ่าน 15,358 ครั้ง
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน

เปิดอ่าน 12,481 ครั้ง
ฟ้าทะลายโจร ยอ หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ
ฟ้าทะลายโจร ยอ หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ

เปิดอ่าน 14,356 ครั้ง
โรงเรียนสุขภาวะตอบโจทย์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โรงเรียนสุขภาวะตอบโจทย์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เปิดอ่าน 10,295 ครั้ง
ชมคลิป สถานทูตสหรัฐทำคลิปรับวันสงกรานต์
ชมคลิป สถานทูตสหรัฐทำคลิปรับวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 14,468 ครั้ง
4 ท่าบริหาร เพื่อหน้าท้องเพรียวสวย
4 ท่าบริหาร เพื่อหน้าท้องเพรียวสวย

เปิดอ่าน 29,762 ครั้ง
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด

เปิดอ่าน 14,953 ครั้ง
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

เปิดอ่าน 27,098 ครั้ง
"นพ.ยง" มีคำตอบ! เคยติด "โควิด-19" ติดซ้ำได้หรือไม่-ต้อง "ฉีดวัคซีน" อีกหรือไม่.?
"นพ.ยง" มีคำตอบ! เคยติด "โควิด-19" ติดซ้ำได้หรือไม่-ต้อง "ฉีดวัคซีน" อีกหรือไม่.?

เปิดอ่าน 11,455 ครั้ง
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูอาชีวะทั่วประเทศ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูอาชีวะทั่วประเทศ

เปิดอ่าน 164,954 ครั้ง
เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง
เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 9,150 ครั้ง
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้
วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้

เปิดอ่าน 97,770 ครั้ง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เปิดอ่าน 236,698 ครั้ง
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 35,652 ครั้ง
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 42,388 ครั้ง
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

เปิดอ่าน 10,282 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่!! ข้อคิดวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 16,086 ครั้ง
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร

เปิดอ่าน 10,886 ครั้ง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง

เปิดอ่าน 21,058 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (บรูไนดารุสซาลาม)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (บรูไนดารุสซาลาม) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ