ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษารูปแบบ Online 2) เพื่อประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน และคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Online 3) เพื่อศึกษา ผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบ Onlineโดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDcRE 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้แนวทางการนิเทศการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบ Online โดยใช้กระบวนการ PIDcRE โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนแกนนำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ปีการศึกษา 2564 6 โรงเรียน จำนวน 6 คน ในปีการศึกษา 2564 ดำเนินการนิเทศด้วยกระบวนการ PIDcRE ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนการนิเทศ (P-Planning) 2) การให้ความรู้ในสิ่งที่จะทำตามแผน (I-Informing) 3) การปฏิบัติการนิเทศ (D-Doing) ในขั้นตอนนี้ดำเนินการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching : c) มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนการชี้แนะ (Pre- coaching) 2) ขั้นการชี้แนะ (Coaching) 3) ขั้นสรุปผลชี้แนะ (Post-caching) 4) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน (R-Reinforcing) 5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (E-Evaluating) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยสองส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ได้แก่ แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา แบบประเมินคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดย ครู, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าร้อยละความก้าวหน้า

ผลการศึกษา

การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE มีดังนี้

1. การประเมินก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาของครู พบว่า คะแนนประเมินก่อนอบรมความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.83 มีระดับคุณภาพเท่ากับ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 3.54 และมีคะแนนประเมินหลังอบรมความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.17 มีระดับคุณภาพเท่ากับ 4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 3.97 และผลคะแนนการประเมินก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ของครู พบว่า ครูที่มีคะแนนความก้าวหน้า 20 คะแนน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และครูที่มีคะแนนความก้าวหน้า 19 คะแนน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67

2. การประเมินแผนการจัดการเรียนการสอน และคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบ Online พบว่า การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาโดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 และการประเมินคุณภาพของคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ผลการประเมินคุณภาพของคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ มาก

3. ผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบ Online โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยครูประเมินตนเองผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 โดยครูประเมินตนเอง อยู่ในระดับ มาก ผลการประเมินคุณภาพของผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 โดยผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก ผลการประเมินคุณภาพของผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยศึกษานิเทศก์ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 โดยศึกษานิเทศก์ อยู่ในระดับ มาก

4. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้แนวทางการนิเทศการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบ Online โดยใช้กระบวนการ PIDcRE ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่า ความพึงพอใจของของครูที่มีต่อการใช้แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบ Online โดยกระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ผลระดับความพึงพอใจของของครูที่มีต่อการใช้แนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รูปแบบ Online โดยกระบวนการนิเทศแบบ PIDcRE ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ มากที่สุด

โพสต์โดย นางธนากาญจน์ สนธิกุล : [8 ส.ค. 2565 เวลา 14:58 น.]
อ่าน [1060] ไอพี : 171.4.223.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 5,112 ครั้ง
โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม

เปิดอ่าน 11,825 ครั้ง
ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561"เคลียริ่งเฮาส์" สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย...?
ปรับระบบสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2561"เคลียริ่งเฮาส์" สะเทือนสังคมไทย : ใครได้-ใครเสีย...?

เปิดอ่าน 19,031 ครั้ง
วิธีแก้ปวดหลัง
วิธีแก้ปวดหลัง

เปิดอ่าน 2,462 ครั้ง
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล

เปิดอ่าน 17,925 ครั้ง
พระลักษมี
พระลักษมี

เปิดอ่าน 52,373 ครั้ง
เผยแพร่ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เผยแพร่ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2561)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เปิดอ่าน 15,626 ครั้ง
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน

เปิดอ่าน 56,378 ครั้ง
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น

เปิดอ่าน 15,563 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563
คู่มือการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) สิงหาคม 2563

เปิดอ่าน 43,905 ครั้ง
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน

เปิดอ่าน 24,756 ครั้ง
มาตรฐานของ e-learning
มาตรฐานของ e-learning

เปิดอ่าน 21,020 ครั้ง
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้

เปิดอ่าน 13,066 ครั้ง
ฮวงจุ้ยช่วยปรับสมดุลสุขภาพ
ฮวงจุ้ยช่วยปรับสมดุลสุขภาพ

เปิดอ่าน 13,743 ครั้ง
 8 ข่าวสุขภาพที่ไม่ควรลืมประจำปี 2010
8 ข่าวสุขภาพที่ไม่ควรลืมประจำปี 2010

เปิดอ่าน 58,961 ครั้ง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง

เปิดอ่าน 15,820 ครั้ง
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน
เปิดอ่าน 459,929 ครั้ง
Nouns ( คำนาม ) Types ( ชนิดของคำนาม )
Nouns ( คำนาม ) Types ( ชนิดของคำนาม )
เปิดอ่าน 35,651 ครั้ง
ศรัทธา 4
ศรัทธา 4
เปิดอ่าน 5,158 ครั้ง
ประวัติความน่าจะเป็น
ประวัติความน่าจะเป็น
เปิดอ่าน 175,421 ครั้ง
สาระดีๆ สำหรับครูที่ต้องการจัดทำผลงาน(คศ.3)
สาระดีๆ สำหรับครูที่ต้องการจัดทำผลงาน(คศ.3)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ