ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านศรีประชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านศรีประชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ผู้ประเมิน นายธนะเดช บุญเทียม

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านศรีประชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 2

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

รัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้น และศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพอนามัยภายใต้ความตระหนักถึงความสำคัญขอลกระบวนการพัฒนาที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ระหว่างนักเรียนและครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ดังนั้น การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นแนวทางเพื่อการประเมินความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค์ของโครงการ กลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านศรีประชา ปีการศึกษา 2563 จำนวน 200 คน ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี 4 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ 1 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินฉบับที่ 1 สำหรับครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 50 ข้อ แบบประเมินฉบับที่ 2 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 40 ข้อ แบบประเมินฉบับที่ 3 สำหรับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินฉบับที่ 4 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ไม่เป็นกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินฉบับที่ 5 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ไม่เป็นกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม ประกอบด้วยนโยบาย จุดมุ่งหมาย สภาพความต้องการ สิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและความจำเป็น ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ้านศรีประชา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย สื่อ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ และบุคลากรตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ้านศรีประชา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

1.3 ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผนการจัดการ และกิจกรรมในการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนบ้านศรีประชา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

1.4 ด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามความคิดของครูโรงเรียนบ้านศรีประชา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และนักเรียนได้รับบริการ ด้านสุขภาพจากครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ ส่วนใหญ่ได้รับบริการ ด้านสุขภาพ การบริการอนามัยโรงเรียน การตรวจสุขภาพ การสอนสุขศึกษาจากครู ได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมโภชนาการ และทันตสาธารณสุข การออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ การให้คำปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนได้รับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน

2. ด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นคล้ายกัน ได้แก่ งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนน้อยไม่เพียงพอ ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล และโดยส่วนใหญ่ภาครัฐกำหนดนโยบายมาให้มาก มาสามารถนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติได้ครบตามกำหนด ส่วนข้อเสนอแนะโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านศรีประชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานตามโครงการให้เพียงพอ ผู้บริหารระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ควรให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โรงเรียนควรจัดกิจกรรม ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน โรงเรียน และชุมชนมากกว่านี้ อีกทั้งให้การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นให้เพียงพอและมีอย่างต่อเนื่อง

กล่าวโดยสรุป การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านศรีประชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชากรในชุมชนต่อไป

โพสต์โดย KruTong : [9 ส.ค. 2565 เวลา 09:37 น.]
อ่าน [851] ไอพี : 101.51.243.216
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 48,512 ครั้ง
ฝึกลูกจำศัพท์อังกฤษ50คำได้ไม่ต้องท่อง หมวดสิ่งของทั่วไป
ฝึกลูกจำศัพท์อังกฤษ50คำได้ไม่ต้องท่อง หมวดสิ่งของทั่วไป

เปิดอ่าน 16,795 ครั้ง
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ

เปิดอ่าน 26,989 ครั้ง
9 วิธีปลดหนี้บัตรเครดิตแบบชิลๆ
9 วิธีปลดหนี้บัตรเครดิตแบบชิลๆ

เปิดอ่าน 22,835 ครั้ง
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"

เปิดอ่าน 12,007 ครั้ง
นอร์แมน โจเซฟ วู้ดแลนด์ ผู้ร่วมคิดค้น"บาร์โค้ด" เสียชีวิตแล้ว วัย 91 ปี
นอร์แมน โจเซฟ วู้ดแลนด์ ผู้ร่วมคิดค้น"บาร์โค้ด" เสียชีวิตแล้ว วัย 91 ปี

เปิดอ่าน 9,548 ครั้ง
สามเณรน้อย ท่องบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคล่องมาก ทึ่งสวดมนต์ตั้งแต่ยังอ่านไม่ออก
สามเณรน้อย ท่องบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคล่องมาก ทึ่งสวดมนต์ตั้งแต่ยังอ่านไม่ออก

เปิดอ่าน 13,215 ครั้ง
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน
หลับไม่ลง-ตื่นยาก! นาฬิกานอนเคลื่อน

เปิดอ่าน 15,106 ครั้ง
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น
ตกแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้น

เปิดอ่าน 14,807 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 14,466 ครั้ง
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย
ความรักของแม่ ช่วย"สมอง"ลูกขยาย

เปิดอ่าน 33,319 ครั้ง
โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของครู"
โฉมใหม่ หอพัก สกสค. "บ้านหลังที่สองของครู"

เปิดอ่าน 18,332 ครั้ง
ระกำ
ระกำ

เปิดอ่าน 9,904 ครั้ง
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?
น้ำประปาแปลงร่าง กลายเป็นน้ำแข็งคนกลับชอบ!?

เปิดอ่าน 12,753 ครั้ง
ฟังเพลงถูกใจเหมือนร่างกายได้ออกกำลังกาย
ฟังเพลงถูกใจเหมือนร่างกายได้ออกกำลังกาย

เปิดอ่าน 11,787 ครั้ง
แสงส่องทางจากการศึกษา
แสงส่องทางจากการศึกษา

เปิดอ่าน 927 ครั้ง
10 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
10 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
เปิดอ่าน 28,038 ครั้ง
ห่วงโซ่อาหาร
ห่วงโซ่อาหาร
เปิดอ่าน 22,468 ครั้ง
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
เปิดอ่าน 36,097 ครั้ง
คุณลักษณะของผู้ตัดสินฟุตซอลที่ดี
คุณลักษณะของผู้ตัดสินฟุตซอลที่ดี
เปิดอ่าน 22,608 ครั้ง
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ