ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157

ชื่อเรื่อง รายงานผลการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157

ผู้รายงาน นางสมศรี รัตนศรี ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157

ปีการศึกษา 2563 – 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อรายงานผลการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ในการแก้ปัญหา คือ 1.1) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ และ 1.2) เพื่อแก้ปัญหาการแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน คือ 1.2.1) ปัญหาการหนีเรียน 1.2.2) ปัญหาการทะเลาะวิวาท และ 1.2.3) ปัญหากลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ในปีการศึกษา 2563-2564 โดยมีการสรุปผลการประเมิน แบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 1) ผลการดาเนินงานในการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 จากการบริหาร 4 กลุ่มงาน จานวนกิจกรรม 9 กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2564 2) ผลการแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ที่มีต่อการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 และ 4) ผลที่เกิดจากการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ในส่วนของเกียรติบัตรรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โดยผลการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 พบว่า

ตอนที่ 1 ผลการดาเนินงานในการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 จากการบริหาร 4 กลุ่มงาน จานวนกิจกรรม 9 กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับความช่วยเหลือทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา ผ้ากันเปื้อน/ที่นอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ทุนจากกองทุนเสมอภาค ค่าพาหนะ อาหารเช้า เครื่องแต่งกาย(ชุดพละ/ชุดนักเรียน/ชุดผ้าไทย) กระเป๋านักเรียน นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี และนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพซึ่งประกอบด้วยนักเรียนตั้งแต่ละดับชั้น ป.1-ม..3 จากการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการบริหารจัดการ 4 กลุ่มงานและมีกิจกรรมจานวน 9 กิจกรรม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ ใช้กิจกรรม 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพวิชาเพิ่มเติม(นักธุรกิจน้อย) 2) กิจกรรม

การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการฐานการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 3) กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ 4) กิจกรรม

ตลาดนัดพอเพียง และ 5) กิจกรรมการเรียนรู้ การขายของออนไลน์ กลุ่มบริหารงบประมาณ ใช้

กิจกรรม 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย

ใช้กิจกรรม 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแบบสหวิทยาการฐานการเรียนรู้

หลักสูตร การเขียนแผนบูรณาการแบบสหวิทยาการฐานการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และกลุ่มบริหารทั่วไป ใช้กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ

1) กิจกรรมการสารวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และ 2) กิจกรรมขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมี

คุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งครอบคลุมขอบข่ายการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม

นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ทาให้นักเรียนได้รับการฝึก

ประสบการณ์ให้เป็นผู้ประกอบการ คิดเป็น ทาได้ ขายเป็น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้มี

รายได้ระหว่างเรียน การปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการประกอบอาชีพ การพึ่งพอตนเอง การรู้จักเป็นนัก

วางแผนการตลาด และการมีคุณธรรมของผู้ประกอบการ คือซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น กตัญญู และ

มีแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพที่ดี หรือเป็น

ทางเลือกที่ดีให้กับนักเรียนในอนาคตได้

ตอนที่ 2 ผลการแก้ปัญหาการแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน คือ 1) ปัญหา

การหนีเรียน 2) ปัญหาการทะเลาะวิวาท และ 3) ปัญหากลุ่มเสี่ยงยาเสพติด พบว่า นักเรียนที่

แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ในปีการศึกษา 2563 ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้นเกือบทุกคนจาก

การทากิจกรรมตามโครงการทั้ง 9 กิจกรรม โดยในปีการศึกษา 2563 จานวนนักเรียนหนีเรียน ได้รับ

การพัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้นจานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 80.26 นักเรียนที่มีปัญหาทะเลาะวิวาท

ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้นจานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด

ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้น จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ78.94 และสาหรับปีการศึกษา 2564

มีนักเรียนที่มีปัญหาการหนีเรียน ปัญหาการทะเลาะวิวาท และปัญหากลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ได้รับการ

พัฒนาพฤติกรรมจากการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ มีดีขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่มีต่อการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิดรภาพที่ 157 ปีการศึกษา 2564 พบว่า

3.1 คณะครู มีความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 พิจารณาโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับที่มาก

( x̅ = 4.50, S.D =0.56) เมื่อพิจารณาตามการบริหารจัดการสถานศึกษา 4 กลุ่มงาน พบว่า กลุ่มงาน

ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 2 กลุ่มงาน ได้แก่กลุ่มบริหารงบประมาณ (x̅ =4.69,S.D = 0.47) และ

และกลุ่มบริหารงานบุคคล (x̅ = 4.50,S.D = 0.50 ) เมื่อพิจารณาตามรายกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่มี

ความพึงพอใจมากที่สุดทุกกิจกรรม 6 กิจกรรม เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด 3 ลาดับ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ ( x̅ = 4.69, S.D =0.47)

รองลงมาได้แก่ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม (นักธุรกิจ

น้อย) ( x̅ = 4.67, S.D =0.48) และ กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ( x̅ = 4.58, S.D =0.50) กิจกรรมที่

คณะครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยกว่าข้ออื่นและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้แก่

กิจกรรมการเรียนรู้การขายของออนไลน์ ( x̅ = 4.09, S.D =0.73) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า

ข้อที่มีความพึงพอใจมากกว่าข้ออื่น ๆ มีจานวน 4 ข้อ ได้แก่ข้อที่ 5 เรียนรู้จากสื่อของจริง ที่เป็นแหล่ง

เรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ่มเพาะ ฝึกทักษะอาชีพ ขับเคลื่อนการ

พัฒนาผู้เรียนจาก 5 ฐานการเรียนรู้ ( x̅ =4.89, S.D =0.33) ข้อที่ 7 ฐานการเรียนรู้ กะลา GSP ฝึก

ระสบการณ์นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คิดเป็น ทาได้ขายเป็น มีความ ซื่อสัตย์

ขยัน อดทนมุ่งมั่น กตัญญู เรียนรู้ภูมปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี ทาผลิตภัณฑ์จากลูกปัดกะลาที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฝึกทักษะการผลิต การจาหน่ายขายตรง และขายออนไลน์ มีความคิด

สร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน รู้จักวางแผนการทางาน ทาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ พึ่งตนเอง มีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระของครอบครัว ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุข ลดปัญหาการขาดแคลน ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ( x̅ = 4.89, S.D =0.33) ข้อที่ 30

ฐานกะลามีการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ชุดลาโพง ฯลฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้และ

จาหน่ายผลิตภัณฑ์กะลาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ( x̅ = 4.89, S.D =0.33) และ ข้อที่ 35 มี

การประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจ แนว

การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยส่งเสริมงานอาชีพจากฐานการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( x̅ = 4.89, S.D =0.33) และข้อที่คณะครูมีความพึงพอใจน้อยกว่าข้อ

อื่น ได้แก่ข้อ 26 นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไป วางแผนการตลาด พัฒนา

ปรับปรุงและ ดาเนินการขายสินค้าออนไลน์ ร่วมกับผู้ปกครอง ตามความสน ใจของลูกค้าได้

( x̅ = 3.22, S.D =0.44)

3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการนักธุรกิจ

น้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 4.43 , S.D = 0.59) เมื่อพิจารณาตามการบริหารจัดการสถานศึกษา 4 กลุ่มงาน กลุ่ม

งานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 1 กลุ่มงาน ได้แก่กลุ่มบริหารงบประมาณ (x̅ =4.52,S.D = 0.51) และ

กลุ่มบริหารงานที่เหลือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกกลุ่มงาน เมื่อพิจารณาตามรายกิจกรรม

พบว่า กิจกรรมที่มีความพึงพอใจมากที่สุดทุกกิจกรรม 3 กิจกรรม เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไป

หาค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ลาดับ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

รายวิชาเพิ่มเติม (นักธุรกิจน้อย) ( x̅ =4.60,S.D=0.50) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5

ฐานการเรียนรู้ (x̅=4.52,S.D=0.51)และกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง (x̅ = 4.50, S.D =0.51) กิจกรรม

ที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยกว่าข้ออื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรม

การเรียนรู้การขายของออนไลน์ (x̅ =4.00,S.D= 0.73)และเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ข้อที่มี

ความพึงพอใจมากกว่าข้ออื่น จานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 5 เรียนรู้จากสื่อของจริง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้

ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ่มเพาะ ฝึกทักษะอาชีพ ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนจาก 5 ฐานการเรียนรู้ ( x̅ = 4.86, S.D =0.38) ข้อที่ 7 ฐานการเรียนรู้กะลา GSP ฝึกประสบการณ์นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คิดเป็น ทาได้ขายเป็น มีความ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น กตัญญู เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี ทาผลิตภัณฑ์จากลูกปัดกะลา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฝึกทักษะการผลิต การจาหน่ายขายตรง และขายออนไลน์ มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบชิ้นงาน รู้จักวางแผนการทางาน ทาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พึ่งตนเอง มีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระของครอบครัว ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ลดปัญหาการขาดแคลน ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ( x̅ = 4.86, S.D =0.38) ข้อที่ 30 ฐานกะลามีการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้และจาหน่ายผลิตภัณฑ์กะลาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ( x̅ = 4.86, S.D =0.38) ข้อที่ 44 นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมเช่น เงินทุนการศึกษา เงินค่าพานะนักเรียนยากจน เป็นต้น และเงินช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่จาเป็น และส่งเสริมอาชีพ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ( x̅ = 4.86, S.D =0.38) และข้อที่ 46 จัดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง คณะครู เพื่อ สร้างความเข้าใจแนวดาเนินการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมงานอาชีพให้กับนักเรียนร่วมกัน ( x̅ = 4.86, S.D =0.38 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าข้ออื่น ๆ ได้แก่ข้อ 26 นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไป วางแผนการตลาด พัฒนา ปรับปรุงและ ดาเนินการขายสินค้าออนไลน์ ร่วมกับผู้ปกครอง ตามความสนใจของลูกค้า ( x̅ = 3.29, S.D =0.49)

3.3 ผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ =4.26,S.D = 0.67) พิจารณาตามการบริหารจัดการสถานศึกษา 4 กลุ่มงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกกลุ่มงาน และกลุ่มงานที่มีความพึงพอใจมากกว่าข้ออื่น ๆ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ลาดับ ได้แก่ กลุ่มบริหารทั่วไป (x̅ =4.48,S.D= 0.53) รองลงมาได้แก่ กลุ่มบริหารงบประมาณ (x̅ =4.42,S.D = 0.57) และ กลุ่มบริหารวิชาการ (x̅ =4.19,S.D = 0.70) สาหรับกลุ่มงานที่มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มงานอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (x̅ =4.05,S.D = 0.66) เมื่อพิจารณาตามรายกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดมี 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสารวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( x̅ = 4.50, S.D =0.52) กิจกรรมที่มีความพึงพอใจน้อยกว่าข้ออื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้การขายของออนไลน์ (x̅ =3.64,S.D = 0.74 ) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจมากกว่าข้ออื่น ๆ เรียงลาดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ลาดับ ได้แก่ ข้อที่ 44 นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมเช่น เงินทุนการศึกษา เงินค่าพานะนักเรียนยากจน เป็นต้น และเงินช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่จาเป็น และส่งเสริมอาชีพ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ( x̅ = 4.80, S.D =0.41) รองลงมา ได้แก่ข้อ 45 นักเรียนที่หนีเรียน ทะเลาะวิวาท และกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เลือกเรียนรู้ทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจ ( x̅ = 4.63, S.D =0.48) และข้อที่ 30

ฐานกะลามีการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ชุดลาโพง ฯลฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์กะลาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ( x̅ = 4.60, S.D =0.49) และข้อที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจน้อยกว่าข้ออื่น ๆ ได้แก่ ข้อที่ 26 นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไป วางแผนการตลาด พัฒนา ปรับปรุงและ ดาเนินการขายสินค้าออนไลน์ร่วมกับผู้ปกครองตามความสนใจของลูกค้าได้ (x̅= 3.33,S.D =0.69)

3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x̅ =4.48,S.D = 0.54) พิจารณาตามการบริหารจัดการสถานศึกษา 4 กลุ่มงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 กลุ่มงาน ได้แก่กลุ่มบริหารงบประมาณ (x̅ =4.53,S.D = 0.52) และกลุ่มบริหารทั่วไป (x̅ =4.50,S.D = 0.51) กลุ่มงานที่มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มงานอื่น ๆได้แก่กลุ่มบริหารงานบุคคล(x̅=4.40,S.D= 0.54) เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่ามีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 6 กิจกรรม เรียงลาดับค่าเฉลี่ยกิจกรรมมากที่สุดไปค่าเฉลี่ยน้อยสุด 3 ลาดับ ได้แก่ กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ( x̅ = 4.59, S.D =0.49) รองลงมาได้แก่ กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการฐานการเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ( x̅ = 4.54, S.D =0.54) และ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ ( x̅ = 4.53, S.D =0.52) กิจกรรมที่มีความพึงพอใจน้อยกว่ากิจกรรม อื่น ๆได้แก่กิจกรรมการเรียนรู้การขายของออนไลน (x̅ =4.24,S.D =0.56) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากกว่าข้ออื่น ๆ เรียงลาดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปน้อยสุด 3 ลาดับได้แก่ ข้อที่ 23 นักเรียนเกิดประสบการณ์จริงที่ได้รับทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข ( x̅ = 4.91, S.D =0.29) รองลงมาได้แก่ข้อที่ 4 หลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยใช้ฐานการเรียน 5 ฐานการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างเหมาะสมกับความถนัด ความสนใจและวัยของผู้เรียน ( x̅ = 4.91, S.D =0.29) และข้อที่15 นักเรียนในโครงการนักธุรกิจน้อยฯ และนักเรียนขาดแคลน ทุนทรัพย์ นักเรียนชอบหนีเรียน ทะเลาะวิวาท และกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด มีการรวมกลุ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีครูที่ปรึกษา ร่วมสร้างอาชีพอิสระนาสินค้าจาหน่ายในช่วงเวลาที่โรงเรียนกาหนด เช่น ช่วงเช้า ช่วงพักกลางวัน ช่วงชั่วโมงชุมนุม และช่วงกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง เป็นต้น มีรายได้ระหว่างเรียนและมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ( x̅ = 4.80, S.D =0.41) และข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยกว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อที่ 26 นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไป วางแผนการตลาด พัฒนา ปรับปรุงและ ดาเนินการขายสินค้าออนไลน์ ร่วมกับผู้ปกครอง ตามความสนใจของลูกค้าได้ ( x̅ = 3.68, S.D =0.47)

3. สรุปผลความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโดยรวม ที่มีต่อการบริหารโครงการ นักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 พบว่า

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก

มิตรภาพที่ 157 อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.39 ,S.D = 0.62) พิจารณาตามการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 4 กลุ่มงาน พบว่า กลุ่มงานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 1 กลุ่มงาน ได้แก่กลุ่มบริหาร

งบประมาณ (x̅ =4.52,S.D = 0.54) ที่เหลือ 3 กลุ่มงานอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด

ไปค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป (x̅ =4.41,S.D = 0.53) กลุ่มบริหารวิชาการ

(x̅ =4.37,S.D = 0.65) และกลุ่มบริหารงานบุคคล (x̅ =4.34,S.D = 0.62) เมื่อพิจารณารายกิจกรรม

พบว่า กิจกรรมที่พอใจมากที่สุด มี 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้

(x̅= 4.52,S.D=0.54) และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ (x̅ =4.50 ,S.D = 0.61) ส่วนกิจกรรมที่มี

ความพึงพอใจน้อยกว่าข้ออื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การขายของออนไลน์ (x̅ =3.95 ,

S.D = 0.72) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด มี 2 ข้อที่ 14 มีการกาหนด

แนวทาง รูปแบบ กิจกรรม วิธีการดาเนินการและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนส่งเสริมอาชีพ

อิสระเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีเงินทุนในการรวมกลุ่มผลิตสินค้าตามความสนใจ ความถนัด

มาจาหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (x̅= 4.75,S.D=0.43) และข้อที่ 44 นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับ

การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมเช่น เงินทุนการศึกษา เงินค่าพานะนักเรียนยากจน เป็นต้น และเงิน

ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่จาเป็น และส่งเสริมอาชีพ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (x̅= 4.75,S.D=0.43)

และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 26 นักเรียนนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไป

วางแผนการตลาด พัฒนา ปรับปรุงและ ดาเนินการขายสินค้าออนไลน์ ร่วมกับผู้ปกครอง ตามความ

สนใจของลูกค้าได้ (x̅ = 3.54 ,S.D = 0.56)

ตอนที่ 4 ผลที่เกิดจากการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ในส่วนของเกียรติบัตรรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

จากผลการสรุปการบริหารโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ในปีการศึกษา 2563 – 2564 ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นข้อมูล

สารสนเทศสาหรับให้ผู้บริหารสถานศึกษา ดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา 4 กลุ่มงาน และ

จานวน 9 กิจกรรม นาไปกาหนดเป็นนโยบายในการบริการโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นาสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 จังหวัดลพบุรี ในปีการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย ศรี : [18 ส.ค. 2565 เวลา 15:46 น.]
อ่าน [413] ไอพี : 182.52.97.216
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 277,521 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

เปิดอ่าน 10,568 ครั้ง
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ

เปิดอ่าน 18,729 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"

เปิดอ่าน 13,268 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน

เปิดอ่าน 15,640 ครั้ง
5 วิธีป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบง่าย ๆ
5 วิธีป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 12,748 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557

เปิดอ่าน 26,061 ครั้ง
ลอการิทมิกธรรมชาติ
ลอการิทมิกธรรมชาติ

เปิดอ่าน 9,265 ครั้ง
วิธีง่าย ๆ ในการเผาผลาญแคลอรีนอกยิม
วิธีง่าย ๆ ในการเผาผลาญแคลอรีนอกยิม

เปิดอ่าน 12,472 ครั้ง
เฮ ! ปรับลดค่าไฟลงอีก 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มพฤศจิกายนนี้
เฮ ! ปรับลดค่าไฟลงอีก 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มพฤศจิกายนนี้

เปิดอ่าน 12,763 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 33,308 ครั้ง
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดอ่าน 15,455 ครั้ง
"รางวัลให้ครู"
"รางวัลให้ครู"

เปิดอ่าน 2,830 ครั้ง
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น

เปิดอ่าน 8,961 ครั้ง
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด

เปิดอ่าน 12,496 ครั้ง
ดูโอ้ลูกเสือไทย ดีดกีตาร์โชว์เพลง BALADA เป๊ะมาก ๆ
ดูโอ้ลูกเสือไทย ดีดกีตาร์โชว์เพลง BALADA เป๊ะมาก ๆ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,527 ครั้ง
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร

เปิดอ่าน 23,279 ครั้ง
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย

เปิดอ่าน 22,554 ครั้ง
นานาไอเดีย แปลงยางรถยนต์เก่า มาใช้อย่างเก๋ไก๋ ทำไว้ใช้เองที่บ้าน/ที่โรงเรียน หรือทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้
นานาไอเดีย แปลงยางรถยนต์เก่า มาใช้อย่างเก๋ไก๋ ทำไว้ใช้เองที่บ้าน/ที่โรงเรียน หรือทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้

เปิดอ่าน 26,672 ครั้ง
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)

เปิดอ่าน 1,924 ครั้ง
วิธีกำจัดแมลงเม่า
วิธีกำจัดแมลงเม่า เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ