ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564

ชื่องานวิจัย ประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ทำวิจัย นางสาวผาณิต ฉ่ำเมืองปักษ์

สังกัด โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 โดยมุ่งเน้นคุณภาพใน 4 ด้าน ประกอบด้วย คุณภาพด้านครู คุณภาพด้านนักเรียน คุณภาพผู้บริหาร และคุณภาพสถานศึกษา และเพื่อหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครบุรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้ประเมินสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินเป็นแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เป็นการถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศและสถานภาพ

ตอนที่ 2 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครบุรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิดกำหนดคำตอบ 5 ระดับ โดยกำหนดไว้ 4 ด้าน คือ คุณภาพด้านครู คุณภาพด้านนักเรียน คุณภาพผู้บริหาร และคุณภาพสถานศึกษา

ตอนที่ 3 เป็นแบบคำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบประเมินได้เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564

การเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้ประเมินได้ดำเนินการประชุมชี้แจงบุคลากร แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการการและมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ ประชุมวางแผนการทำงาน มอบหมายงานให้บุคลากรแต่ละฝ่าย หาแนวทางปฏิบัติ กำหนดรายละเอียดและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน วางแผน การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยมอบหมายให้คณะทำงานร่วมกันในการประเมินกิจกรรมเสร็จแล้วส่งเอกสารบันทึกข้อมูลให้กับฝ่ายวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมินใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ ใน 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพด้านครู คุณภาพด้านนักเรียน คุณภาพผู้บริหาร และคุณภาพสถานศึกษา

วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์แบบประเมินข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการโดยการใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) ตีความหมายในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) หรือตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน (Inductive method) คือพิจารณาความเหมือนกันความแตกต่างกันและความสัมพันธ์กันมาหาข้อสรุป แล้วบรรยายวิเคราะห์เป็นความเรียง

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผู้ประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 56 คน โดยการหาจำนวนและร้อยละ มีผลดังนี้

1.1 เพศ พบว่า เป็นเพศชาย จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 เป็นเพศหญิง จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57

1.2 สถานภาพ ตำแหน่งของผู้ประเมินมากที่สุด ได้แก่ ข้าราชการครู จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมาได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวนตำแหน่งละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41

2. การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดที่สุด ( =4.92, S.D.=0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คุณภาพด้านนักเรียน ( =4.96, S.D.=0.17) รองลงมา ได้แก่ คุณภาพด้านครู ( =4.93, S.D.=0.19) และด้านมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ คุณภาพด้านผู้บริหาร ( =4.91, S.D.=0.24) และคุณภาพด้านสถานศึกษา ( =4.91, S.D.=0.21)

3. การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 เกี่ยวกับคุณภาพด้านครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.93, S.D.=0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ( =4.96, S.D.=0.18) รองลงมาคือ ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ( =4.95, S.D.=0.21) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ครูมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการนิเทศภายใน ( =4.92, S.D.=0.20)

4. การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 เกี่ยวกับคุณภาพด้านนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.96, S.D.=0.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามระดับชั้น ( =4.99, S.D.=0.09) รองลงมา คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ( =4.98, S.D.=0.13) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต ( =4.96, S.D.=0.18)

5. การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 เกี่ยวกับคุณภาพด้านผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.91, S.D.=0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารเป็นนักคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการ ตัดสินใจ ทักษะในการจัดการที่ดี ( =4.96, S.D.=0.20) รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถวางแผนงานด้านวิชาการได้ อย่างดีเยี่ยม ( =4.94, S.D.=0.24) นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจผลการบริหารและการจัดการศึกษา ( =8.87, S.D.=0.33)

6. การประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 เกี่ยวกับคุณภาพด้านสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.91, S.D.=0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ( =4.95, S.D.=0.18) รองลงมาคือ สถานศึกษามีครูและบุคลากรที่ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( =4.94, S.D.=0.20) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา ( =4.89, S.D.=0.26)

7. ข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนครบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปีการศึกษา 2564 จากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ควรพัฒนาตามนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสม บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการที่มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานโครงการ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้เป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม การประชุมกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ การสนับสนุนงบประมาณวัสดุที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ ควรมีการ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีมของบุคลากร เน้นกระบวนการดำเนินงาน PDCA และปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคปัญหาการดำเนินโครงการ

โพสต์โดย nidnid : [19 ส.ค. 2565 เวลา 18:11 น.]
อ่าน [1506] ไอพี : 223.205.218.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,227 ครั้ง
10 ขั้นตอน ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 16,242 ครั้ง
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้

เปิดอ่าน 10,588 ครั้ง
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน

เปิดอ่าน 12,416 ครั้ง
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก
ภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ กินเจ ถือศีลกินผัก

เปิดอ่าน 18,012 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน

เปิดอ่าน 12,053 ครั้ง
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
อวัยวะภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

เปิดอ่าน 10,226 ครั้ง
ความลับ ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก
ความลับ ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 8,198 ครั้ง
ความผูกพันสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?
ความผูกพันสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?

เปิดอ่าน 4,552 ครั้ง
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา

เปิดอ่าน 13,248 ครั้ง
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ

เปิดอ่าน 33,369 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59
เดินหน้าปฏิรูปครู พฤติกรรมการสอนของ ครู 59

เปิดอ่าน 19,750 ครั้ง
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ
สมุนไพรไทยลดความอ้วน ลดไขมัน ตัวช่วยเพื่อหุ่นสวยเป๊ะ

เปิดอ่าน 57,532 ครั้ง
จรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณครู

เปิดอ่าน 12,496 ครั้ง
ชีวิตยิ่งใช้ ยิ่งได้กำไรกลับคืน
ชีวิตยิ่งใช้ ยิ่งได้กำไรกลับคืน

เปิดอ่าน 20,265 ครั้ง
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร

เปิดอ่าน 382,686 ครั้ง
Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ )
Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ )
เปิดอ่าน 10,048 ครั้ง
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา
จะจำใบหน้าของใครให้ได้แม่นยำ ต้องจ้องคอยดูที่ลูกตา
เปิดอ่าน 50,405 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ Open Source คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ Open Source คืออะไร?
เปิดอ่าน 10,948 ครั้ง
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร
เปิดอ่าน 9,535 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ