ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ ของโรงเรียนบ้านนามีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ชื่อเรื่อง

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ ของโรงเรียนบ้านนามีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

นายปรีชา สุขศรี ผู้วิจัย

ปีที่วิจัย 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาของ โรงเรียนบ้านนามีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 2) พัฒนา รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งระบบของโรงเรียนบ้านนามีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ 3) ประเมินผลการใช้ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งระบบของโรงเรียนบ้านนามีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน 108 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบประเมินรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ แบบบันทึกการประชุม แบบนิเทศติดตามผล และแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 3 ฉบับ มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.81, 0.84, 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis และวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนามีน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า โรงเรียนให้ ความสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนากระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพใน 3 ด้านคือ ด้านการบริหารงานตามภารกิจหลักของโรงเรียน ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ด้านหน้าที่การบริหาร ได้แก่ การนํา การวางแผน การจัด องค์การการควบคุม ด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ หลักการบริหารตนเอง หลักการ กระจายอํานาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ ทั้งระบบของโรงเรียนบ้านนามีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า 1) รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ ทั้งระบบของโรงเรียน บ้านนามีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวม มีความ เหมาะสม และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบของ รูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด 2) คู่มือการใช้รูปแบบ มีความเหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายผลการประเมินที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ

การจัดรูปแบบการพิมพ์มีความเหมาะสม ความเหมาะสมของการเรียงลําดับของเนื้อหา ความชัดเจน ของหลักการและเหตุผล คู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่ายและสะดวกในการนําไปใช้ในสถานการณ์จริง และ ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ความชัดเจนของเนื้อหาที่นําเสนอในคู่มือ

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา คุณภาพทั้งระบบของโรงเรียนบ้านนามีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 ใน 3 ประเด็นคือ 1) การนิเทศติดตามผลการใช้รูปแบบ พบว่า โรงเรียนได้ ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณโครงการ/ กิจกรรมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นการมีส่วนรวมและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามขอบข่ายงานตามภารกิจหลัก ของโรงเรียนคือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป 2) การประเมิน ประสิทธิผลของรูปแบบโดยภาพรวม พบว่า ความเป็นประโยชน์ และความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ที่สุด ส่วนความเป็นไปได้ และความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของ รูปแบบแล้ว มีผลการประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อยู่ใน ระดับมาก ถึงมากที่สุด และ 3) การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบโดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจต่อการนํารูปแบบไปใช้ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วทุกด้านคือ ด้าน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านภารกิจหลักในการบริหารโรงเรียน และด้านหน้าที่การบริหาร มีความพึงพอใจต่อการนํารูปแบบไปใช้อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ThamchaWong : [20 ส.ค. 2565 เวลา 18:06 น.]
อ่าน [1588] ไอพี : 171.5.130.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 38,762 ครั้ง
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน

เปิดอ่าน 18,599 ครั้ง
การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจาย การปรับปรุงโปรแกรมสื่อในโรงเรียน
การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจาย การปรับปรุงโปรแกรมสื่อในโรงเรียน

เปิดอ่าน 17,365 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด

เปิดอ่าน 10,609 ครั้ง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง

เปิดอ่าน 18,476 ครั้ง
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์

เปิดอ่าน 461 ครั้ง
ออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ต้องเริ่มยังไง
ออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ต้องเริ่มยังไง

เปิดอ่าน 8,940 ครั้ง
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก

เปิดอ่าน 21,564 ครั้ง
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น

เปิดอ่าน 19,551 ครั้ง
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม
น้ำสมุนไพร ปรับสมดุลธาตุ เวลาไหนควรดื่ม

เปิดอ่าน 10,243 ครั้ง
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช

เปิดอ่าน 13,482 ครั้ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง
กินถั่ววอลนัท ตัดหนทางมะเร็ง

เปิดอ่าน 33,964 ครั้ง
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 9,335 ครั้ง
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน

เปิดอ่าน 13,444 ครั้ง
ลูกบาศก์ของรูบิค
ลูกบาศก์ของรูบิค

เปิดอ่าน 1,576 ครั้ง
กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ เด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารให้ครบหมู่หลากหลาย
กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ เด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารให้ครบหมู่หลากหลาย

เปิดอ่าน 11,928 ครั้ง
ถือศีล กินเจ
ถือศีล กินเจ
เปิดอ่าน 10,818 ครั้ง
พนักงานล้างจาน ระดับเทพ ล้างจานเร็ว
พนักงานล้างจาน ระดับเทพ ล้างจานเร็ว
เปิดอ่าน 13,605 ครั้ง
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?
เปิดอ่าน 30,114 ครั้ง
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1
ความพิศวงของตัวเลข จำนวนเฉพาะตอนที่ 1
เปิดอ่าน 10,546 ครั้ง
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ