ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model

ผู้รายงาน นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model วัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Products Evaluation) 5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) 6) เพื่อประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 7) เพื่อประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) และ 8) เพื่อประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation)

กลุ่มกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู) ครูและบุคลากร จำนวน 23 คน ผู้ปกครอง จำนวน 138 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 138 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มของเครจซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น จำนวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 8 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

1. ด้านบริบท (Context) ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X= 3.60, S.D. =0.51) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (X = 3.82, S.D.=0.64)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X= 3.81, S.D.= 0.41) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดำเนินโครงการ (X= 4.08, S.D.= 0.70)

3. ด้านกระบวนการ (Process) ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X= 3.82, S.D.=0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การประสานงานให้ความร่วมมือของครูและบุคลากรในการดำเนินโครงการ (X= 3.96, S.D.= 0.80)

4. ด้านผลผลิต (Product) ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X= 3.82,S.D.=0.21) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละกิจกรรม ได้แก่ 1) นักเรียนมีคุณลักษณะทางการเคลื่อนไหวที่ดี 2) ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ได้รับความร่วมมือ ครูและบุคลากรมีความรู้ และความพยายามในการศึกษาเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างทีมอยู่เสมอ 3) ซ้อมช่วงเลิกเรียนเริ่มเวลา 15.00 นาที เน้นในเรื่องฝึกทักษะเทคนิค และความสัมพันธ์ของทีม 4) นักเรียนมีสมรรถภาพที่ดีและมีความพร้อมในการที่จะทำการแข่งขันกับทีมต่าง ๆ 5) ครูและบุคลากรมีการปรับสภาพและแก้ไขข้อบกพร่องของทีม เสริมความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยการสร้างสถานการณ์คล้ายจริงเพื่อให้นักกีฬาเกิดความชำนาญกับเกมการแข่งขัน และ 6) มีสนามฝึกซ้อม สถานที่ อุปกรณ์การฝึกซ้อม อาคารกีฬาอเนกประสงค์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ด้านผลกระทบ (Impact) ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 3.84,S.D.=0.33) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูและบุคลากรมีความตื่นตัวในการปฏิบัติและเชื่อมั่นในผลงานที่ได้ร่วมพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา (X=3.93, S.D.=0.59)

6. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 3.81,S.D.=0.41) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีผลงานที่ได้รับรางวัลการแข่งขันชนะเลิศกีฬาระดับภาค (X=3.92, S.D.=0.74)

7. ด้านความยั่งยืน (Sustainability) ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 3.84,S.D.=0.37) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผลสำเร็จเป็นสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจและมุ่งที่จะทำให้มีความยั่งยืน (X=3.93, S.D.=0.69)

8. ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X= 3.84,S.D.=0.35) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีจุดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินโครงการ (X=3.94, S.D.=0.67)

โพสต์โดย สุ : [29 ส.ค. 2565 เวลา 06:35 น.]
อ่าน [2427] ไอพี : 101.51.33.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,698 ครั้ง
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด

เปิดอ่าน 15,760 ครั้ง
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้

เปิดอ่าน 12,864 ครั้ง
เตือนอย่าทดลองแมงมุมหม้ายดำ รักษานกเขาไม่ขัน
เตือนอย่าทดลองแมงมุมหม้ายดำ รักษานกเขาไม่ขัน

เปิดอ่าน 12,865 ครั้ง
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท

เปิดอ่าน 11,859 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน

เปิดอ่าน 51,648 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 1,552 ครั้ง
วิธีรับมือกับสายแคมป์ท้ายโซนในเกม Garena Free Fire
วิธีรับมือกับสายแคมป์ท้ายโซนในเกม Garena Free Fire

เปิดอ่าน 14,217 ครั้ง
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร

เปิดอ่าน 409,973 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

เปิดอ่าน 18,248 ครั้ง
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์

เปิดอ่าน 36,088 ครั้ง
ทำไม สัญลักษณ์โอลิมปิก ต้องเป็นรูปวงกลม 5 ห่วง
ทำไม สัญลักษณ์โอลิมปิก ต้องเป็นรูปวงกลม 5 ห่วง

เปิดอ่าน 21,636 ครั้ง
คุณสมบัติของ e-Learning
คุณสมบัติของ e-Learning

เปิดอ่าน 16,983 ครั้ง
ยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะ

เปิดอ่าน 31,390 ครั้ง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง

เปิดอ่าน 18,806 ครั้ง
หัวเผือก-หัวมัน กินเล่น ๆ แต่ได้ประโยชน์จริง
หัวเผือก-หัวมัน กินเล่น ๆ แต่ได้ประโยชน์จริง

เปิดอ่าน 59,631 ครั้ง
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก
ทีฆายุโก - ฑีฆายุโก
เปิดอ่าน 1,113 ครั้ง
ทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เปิดอ่าน 23,901 ครั้ง
เกร็ดประวัติวัดโพธิ์
เกร็ดประวัติวัดโพธิ์
เปิดอ่าน 31,049 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?
รับชมย้อนหลัง รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ?
เปิดอ่าน 15,545 ครั้ง
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!
อยากรวย! ต้องขยันอ่านหนังสือ เคล็ดลับความรวยที่ไม่ค่อยมีใครบอก!!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ