ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อ การประเมินโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวพัชรีพร ขาวประทุม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ปีที่วิจัย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2563-2564

¬การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียน การสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน กล่าวคือ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19 ) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 3) เพื่อประเมินกระบวนการ(Process Evaluation) ของโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา เครื่องมือการประเมินใช้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบประเมินพฤติกรรม และแบบทดสอบ สถิติที่ใน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ผลการประเมินและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินพบว่า

ผลการการประเมินโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมความชัดเจนความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายกับกิจกรรมของโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยด้านบริบทของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน เห็นว่าวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณารายด้าน ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์มีความชัดเจนจำเพาะ เจาะจง วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ และ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ตามลำดับ รองลงมาคือวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของชุมชนในปัจจุบัน มีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 และวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการความเหมาะสมในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของทรัพยากรการผลิตด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ดำเนินโครงการ และ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมเห็นว่า ปัจจัยนำเข้า มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ฯ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ส่วนด้านสถานที่ดำเนินโครงการและงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.28 และ 4.17 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

3. ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ของการบริหารโครงการ ได้แก่ การเตรียมการ การดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมการประเมินผล และการสรุปรายงานผลของโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยด้านกระบวนการตามประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณารายด้านของประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ ด้านการดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม การประเมินผล และการเตรียมการตามความคิดเห็นของครูผู้สอนเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 4.15 และ 4.10 ตามลำดับ ส่วนด้านการสรุปรายงานผล ครูผู้สอนมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้านและความเหมาะสมของการดำเนินการปฏิบัติงานตามกิจกรรมโดยภาพรวมเห็นว่า กระบวนการดำเนินการปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมทุกฐานตามความคิดเห็นของครูผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 และ 4.59 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูผู้สอนมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ซึ่งผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกด้าน

4. ผลประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ของโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ได้แก่ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครง นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาต่อโครงการของโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”ผลการวิเคราะห์

4.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ เรื่อง การดำเนินงานสร้างนวัตกรรมกล่องรักเรียนในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) หลังดำเนินโครงการ สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียน เรื่อง การดำเนินงานสร้างนวัตกรรมกล่องรักเรียนในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ของโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ของโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” โดยรวมร้อยละ 88.67 เมื่อพิจารณารายการประเมินของทักษะการปฏิบัติ พบว่า นักเรียน มีทักษะด้านการเก็บรักษาอุปกรณ์ มากที่สุด ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ มีทักษะในการทำงานตามขั้นตอน ผลงานมีคุณภาพ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถนำผลงานมาสร้างสรรค์ได้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.33, 86.67, 83.33 และ 80.00 ตามลำดับซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัด การเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ของโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 เมื่อพิจารณารายข้อ โครงการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระวิชานักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้นำความรู้จากสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม สถานที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม ส่วนหัวข้อ มีความปลอดภัยในชีวิต จากการแพร่ระบาดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) จากการปฏิบัติการเรียนการสอนของโครงการนี้ โครงการน่าสนใจและเรียนได้อย่างสนุกสนาน ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอย่างมีความสุข นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้เรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มและ เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้เหมาะสมซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนหัวข้อ มีส่วนร่วมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกิจกรรม ของนักเรียนนักเรียนมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อโครงการการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ของโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.57, 4.51, 4.41 และ 4.45 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มของแหล่งข้อมูลพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การจัดการเรียนรู้บูรณาการจากการแพร่ระบาดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) การจัดการเรียนรู้โดยเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงการดำเนินกิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและความก้าวหน้าทาง การเรียนตามหลักสูตร ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และการประชาสัมพันธ์โครงการ รองลงมามีความพึงใจอยู่ในระดับมากการดำเนินงานตามโครงการ การนำความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนและการยอมรับของชุมชนในโครงการ และการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การดำเนินงานตามโครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการจากการแพร่ระบาดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น รองลงมาอยู่ในระดับมาก การจัดการเรียนรู้โดยเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การดำเนินกิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร การเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม การนำความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนและการยอมรับของชุมชนในโครงการ และ การประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การดำเนินงานตามโครงการ ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นการนำความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันรองลงมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก การจัดการเรียนรู้บูรณาการจากการแพร่ระบาดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) การจัดการเรียนรู้โดยเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การดำเนินกิจกรรมเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร การเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน และการยอมรับของชุมชนในโครงการ และการประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย แนน : [10 ก.ย. 2565 เวลา 13:51 น.]
อ่าน [826] ไอพี : 1.46.11.253
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,498 ครั้ง
อาหารต้องเลี่ยง ภาชนะต้องห้าม อย่านำเข้าไมโครเวฟ
อาหารต้องเลี่ยง ภาชนะต้องห้าม อย่านำเข้าไมโครเวฟ

เปิดอ่าน 10,498 ครั้ง
"ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป)
"ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป)

เปิดอ่าน 20,896 ครั้ง
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้

เปิดอ่าน 6,501 ครั้ง
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย

เปิดอ่าน 14,509 ครั้ง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง

เปิดอ่าน 12,590 ครั้ง
กรมอุตุฯเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทย
กรมอุตุฯเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทย

เปิดอ่าน 1,465 ครั้ง
กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ เด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารให้ครบหมู่หลากหลาย
กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ เด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารให้ครบหมู่หลากหลาย

เปิดอ่าน 22,071 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์

เปิดอ่าน 26,618 ครั้ง
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!

เปิดอ่าน 27,356 ครั้ง
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น

เปิดอ่าน 8,250 ครั้ง
ความในใจครูไร้สัญชาติถึงนายกฯ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อรับราชการครู
ความในใจครูไร้สัญชาติถึงนายกฯ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อรับราชการครู

เปิดอ่าน 16,288 ครั้ง
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว

เปิดอ่าน 10,944 ครั้ง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง

เปิดอ่าน 13,761 ครั้ง
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย

เปิดอ่าน 48,924 ครั้ง
ระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
ระบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535

เปิดอ่าน 13,666 ครั้ง
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
เปิดอ่าน 21,767 ครั้ง
ความหมายของมัลติมีเดีย
ความหมายของมัลติมีเดีย
เปิดอ่าน 14,404 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-0 เซต คว้าแชมป์เอเชีย 2013 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-0 เซต คว้าแชมป์เอเชีย 2013 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
เปิดอ่าน 2,223 ครั้ง
น้ำมะนาวจี๊ดจ๊าด สูงวัยสุขภาพดี
น้ำมะนาวจี๊ดจ๊าด สูงวัยสุขภาพดี
เปิดอ่าน 14,922 ครั้ง
แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน
แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ