ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการจำแนกประเภทจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้สื่อแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) และวาดภาพประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านบือจะ

อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการจำแนกประเภทจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนก

สิ่งมีชีวิต โดยใช้สื่อแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) และวาดภาพประกอบ

รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบือจะ

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนูรอิลฮาม รีจิ

รายวิชา วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต

โดยใช้สื่อแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) และวาดภาพประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบือจะให้

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) พัฒนาทักษะการจำแนกประเภทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบือจะที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้สื่อ

แผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) และวาดภาพประกอบ และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบือจะ ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง

การจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้สื่อแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) และวาดภาพประกอบ โดยประชากร

ที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบือจะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน

26 คน ใน 1 ห้องเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้สื่อแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) และวาดภาพประกอบ

2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชน่ารู้ (หน้าที่และส่วนต่างๆของพืช) และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งมีชีวิตรอบตัว (ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต) จำนวน 16 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ว 1.2 ป.4/1 และ ว 1.3 ป.4/1-ป.4/4 จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 2) แบบประเมินทักษะการจำแนกประเภทจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบระหว่างเรียนและคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบือจะ หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้สื่อแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) และวาดภาพประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 53.65 และ 25.38 ตามลำดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.06 และ 1.60 ตามลำดับ โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.42/84.62 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ถือว่าผ่านเกณฑ์และบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ส่วนผลการประเมินทักษะการจำแนกประเภทของนักเรียนหลังการใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้สื่อแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) และ

วาดภาพประกอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีทักษะการจำแนกประเภทโดยเฉลี่ยเท่ากับ 14.75 คิดเป็นร้อยละ98.33 ซึ่งมีระดับคุณภาพเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์และบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) ที่สูงขึ้นอีกด้วย

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต โดยใช้สื่อแผนผังมโนทัศน์ (Concept Map) และวาดภาพประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนบ้านบือจะ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.92 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 26.41 และหลังเรียน

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.62 แสดงว่ามีค่าการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 58.21

ซึ่งถือได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 อีกทั้งเมื่อศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.2 ป.4/1 และ

ว 1.3 ป.4/1-ป.4/4 เปรียบเทียบในปีการศึกษา 2563 (ก่อนนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้)

ในปีการศึกษา 2564 (ได้นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19) และในปีการศึกษา 2565 (ได้นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ปกติ) พบว่าในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังกล่าว ในปีการศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 75.56 ในปีการศึกษา 2564 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 79.72 และในปีการศึกษา 2565 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 89.87 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.16 และ 10.15 ตามลำดับ ซึ่งมีการพัฒนาขึ้น เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสำเร็จในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังแสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ Onsite

โพสต์โดย นูร : [10 ก.ย. 2565 เวลา 16:45 น.]
อ่าน [2684] ไอพี : 171.7.246.248
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,555 ครั้ง
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์
วิธีการชมฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 9,152 ครั้ง
คำตอบของ 3 จี ในประเทศไทย เอาไงกันแน่
คำตอบของ 3 จี ในประเทศไทย เอาไงกันแน่

เปิดอ่าน 9,369 ครั้ง
ชะตากรรมผู้ให้กำเนิด"บล็อก"
ชะตากรรมผู้ให้กำเนิด"บล็อก"

เปิดอ่าน 56,592 ครั้ง
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 11,278 ครั้ง
วิธีแก้เมื่อลืมกินยาตามเวลา
วิธีแก้เมื่อลืมกินยาตามเวลา

เปิดอ่าน 12,817 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 4,203 ครั้ง
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

เปิดอ่าน 8,017 ครั้ง
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 7,300 ครั้ง
สอนภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องสอนคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่
สอนภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องสอนคืออะไร ไขข้อข้องใจได้ที่นี่

เปิดอ่าน 11,993 ครั้ง
รสชาติแบบไหนดีต่อสุขภาพ
รสชาติแบบไหนดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 15,025 ครั้ง
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม

เปิดอ่าน 2,058 ครั้ง
แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด
แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด

เปิดอ่าน 10,740 ครั้ง
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 13,162 ครั้ง
วิธีทาลิปกลอสให้สวย
วิธีทาลิปกลอสให้สวย

เปิดอ่าน 19,932 ครั้ง
เรียนรู้จากนิราศ
เรียนรู้จากนิราศ

เปิดอ่าน 264,149 ครั้ง
Pronouns  ( คำสรรพนาม )
Pronouns ( คำสรรพนาม )
เปิดอ่าน 43,860 ครั้ง
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค
เปิดอ่าน 10,956 ครั้ง
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"
วิจัยพบการดื่ม "กาแฟ-ชา" อาจลดเสี่ยง "สโตรก-สมองเสื่อม"
เปิดอ่าน 26,721 ครั้ง
ต้นคริสต์มาส
ต้นคริสต์มาส
เปิดอ่าน 72,217 ครั้ง
อีโมติคอน อักษรแสดงอารมณ์
อีโมติคอน อักษรแสดงอารมณ์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ