ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักเรียน เพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ผู้ประเมิน นางสาวทวีทรัพย์ จันทรทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักเรียน

เพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี

ผู้ประเมิน นางสาวทวีทรัพย์ จันทรทิพย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี และ 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 74 คน ซึ่งใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ซึ่งใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีจำนวน 196 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรตามตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejecie & Morgan) และ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีจำนวน 196 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรตามตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejecie & Morgan) รวมทั้งสิ้น จำนวน 481 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ รวม จำนวน 7 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาค่าความตรงของเครื่องมือใช้สูตร IOC ใช้แอลฟา หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรของครอนบาร์ค

ผลการประเมิน โดยสรุปมี ดังนี้

1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและข้าราชการครู มีความคิดเห็นด้านบริบทในการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ ระดับความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่า โครงการมี ความเหมาะสมสอดคล้องของความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการและความเป็นไปได้ของโครงการ

2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและข้าราชการครู มีความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความเหมาะสมของกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่า โครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องของความเหมาะสมของบุคลากรความเหมาะสมของงบประมาณความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ และด้านความเหมาะสมของกิจกรรม

3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า ข้าราชการครูมีการปฏิบัติด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม และร้อยละการติดตามของโครงการ ได้ดำเนินการกิจกรรม จำนวน 10 กิจกรรม สรุปผลในภาพรวมของด้านกระบวนการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด จะเห็นได้ว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ แสดงว่าด้านกระบวนการของโครงการมีความเหมาะสมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องของร้อยละการดำเนินงานตามโครงการและร้อยละการติดตามของโครงการ

4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า กิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่น้อง หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่น้องผ่านเกณฑ์ การประเมิน ในระดับมากที่สุด อบรมโดยวิทยากรภายนอก หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วอบรมโดยวิทยากรภายนอก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมาก ระดับความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วความพึงพอใจของนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วความพึงพอใจของผู้ปกครอง ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ในระดับมากที่สุด ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด และระดับความพึงพอใจของครู พบว่า หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วความพึงพอใจของครู ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ทวีทรัพย์ จันทรทิพย์ : [19 ก.ย. 2565 เวลา 16:08 น.]
อ่าน [192] ไอพี : 223.206.236.214
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,526 ครั้ง
การนำหลักคณิตศาสตร์ มาเล่นกับตัวเลข ให้กลายเป็นสิ่งที่น่าทึ่งที่สุด ชมคลิป
การนำหลักคณิตศาสตร์ มาเล่นกับตัวเลข ให้กลายเป็นสิ่งที่น่าทึ่งที่สุด ชมคลิป

เปิดอ่าน 6,720 ครั้ง
Single Gateway กับสังคมไทย "เมื่อกล่องแพนดอร่าเปิดแล้ว"
Single Gateway กับสังคมไทย "เมื่อกล่องแพนดอร่าเปิดแล้ว"

เปิดอ่าน 28,820 ครั้ง
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน
เส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยที่ขาแตก มีอันตรายมากน้อยแค่ไหน

เปิดอ่าน 19,563 ครั้ง
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้

เปิดอ่าน 12,671 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปอะไร ? โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปอะไร ? โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส

เปิดอ่าน 2,276 ครั้ง
7 กิจกรรมวันหยุด ชาร์จแบตตัวเองก่อนเริ่มทำงาน
7 กิจกรรมวันหยุด ชาร์จแบตตัวเองก่อนเริ่มทำงาน

เปิดอ่าน 23,911 ครั้ง
วิธีลดน้ำหนักขั้นเทพ! ค่อยๆ ลด แต่ลดได้จริง
วิธีลดน้ำหนักขั้นเทพ! ค่อยๆ ลด แต่ลดได้จริง

เปิดอ่าน 8,211 ครั้ง
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ

เปิดอ่าน 9,866 ครั้ง
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)

เปิดอ่าน 19,556 ครั้ง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

เปิดอ่าน 13,590 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์

เปิดอ่าน 31,623 ครั้ง
การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์
การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์

เปิดอ่าน 40,069 ครั้ง
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เปิดอ่าน 13,399 ครั้ง
รวมรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2507 ถึง 2557
รวมรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2507 ถึง 2557

เปิดอ่าน 64,426 ครั้ง
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,754 ครั้ง
มาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่สนุกมากกว่าทอล์คโชว์ เว้าภาษาอีสาน
มาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่สนุกมากกว่าทอล์คโชว์ เว้าภาษาอีสาน

เปิดอ่าน 31,749 ครั้ง
ปลาสวยงาม
ปลาสวยงาม

เปิดอ่าน 8,343 ครั้ง
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก ปี 2557

เปิดอ่าน 35,521 ครั้ง
ภาษาน่ารู้ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาอิตาเลียน
ภาษาน่ารู้ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาอิตาเลียน

เปิดอ่าน 92,482 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ