ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ของครูภาษาไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ของครูภาษาไทย 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ของครูภาษาไทย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ของครูภาษาไทย โดยใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model 2) การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยการตรวจสอบคุณภาพและยืนยันความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบตรวจสอบและยืนยันร่างรูปแบบการนิเทศที่พัฒนาขึ้น 3) การทดลองใช้รูปแบบและประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ของครูภาษาไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเอกชน จำนวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) รูปแบบการนิเทศและคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศ (2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA (3) แบบประเมินความสามารถด้านการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านตามแนว PISA (4) แบบประเมินความสามารถด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนว PISA (5) แบบประเมินความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนว PISA (6) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ของครูภาษาไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) แบบ 2 กลุ่มสัมพันธ์กัน และแบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ 4) การขยายผลและเผยแพร่รูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ของครูภาษาไทย

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ของครูภาษาไทย ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการนิเทศ และ 5) ปัจจัยสนับสนุนการนิเทศ

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างรูปแบบการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model โดยการประเมินความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม ของรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี โดยรวมมีความสมเหตุสมผล อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ =4.76) ผลการประเมินความเป็นไปได้ โดยรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.75) ผลการประเมินความเหมาะสม โดยรวมมีความเหมาะสม ระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.71) และ ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนพัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ของครูภาษาไทย โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสม โดยรวมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x ̅ = 4.67)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ของครูภาษาไทย พบว่า ครูมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA หลังนิเทศสูงกว่าก่อนนิเทศ และหลังนิเทศมีคะแนนทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 มีความสามารถด้านการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA หลังการนิเทศ อยู่ในระดับดีมากสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 มีความสามารถด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA อยู่ในระดับดีมากสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA อยู่ในระดับดีมาก สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .05 และ ผลเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนของครูที่ได้รับการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model พบว่า คะแนนหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการใช้รูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model ส่งผลให้นักเรียนของครูที่ได้รับการนิเทศ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการนิเทศแบบ TAKECARE Model เพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ของครูภาษาไทย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและและครูผู้รับการนิเทศ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ โดยรวมระดับมากที่สุด นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูที่ได้รับการนิเทศแบบ TAKE CARE Model โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจของต่อการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA ของครูภาษาไทย โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ รูปแบบการนิเทศ, TAKECARE Model, การจัดการเรียนรู้,การอ่านตามแนว PISA

โพสต์โดย สุวิมล_LEE : [20 ก.ย. 2565 เวลา 13:33 น.]
อ่าน [765] ไอพี : 49.228.8.28
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,187 ครั้ง
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 20,051 ครั้ง
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม
15 เรื่องกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 204,288 ครั้ง
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี

เปิดอ่าน 134,834 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี

เปิดอ่าน 20,792 ครั้ง
รวยๆ เฮงๆ กับของมงคลรับวันตรุษจีน
รวยๆ เฮงๆ กับของมงคลรับวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 43,833 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

เปิดอ่าน 18,235 ครั้ง
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา

เปิดอ่าน 12,343 ครั้ง
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"

เปิดอ่าน 24,180 ครั้ง
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 17,438 ครั้ง
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 74,135 ครั้ง
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 9,334 ครั้ง
สารอาหาร ที่เซลล์มะเร็งต้องการ
สารอาหาร ที่เซลล์มะเร็งต้องการ

เปิดอ่าน 58,241 ครั้ง
ตารางธาตุ
ตารางธาตุ

เปิดอ่าน 84,819 ครั้ง
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ

เปิดอ่าน 12,232 ครั้ง
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก
กระโดดเชือกแบบทีมเจ๋งๆ ลีลาเทพโคตร! ขอบอก

เปิดอ่าน 3,292 ครั้ง
พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย
เปิดอ่าน 104,931 ครั้ง
วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก
เปิดอ่าน 18,532 ครั้ง
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร
กำราบหวัดร้ายด้วยฟ้าทะลายโจร
เปิดอ่าน 15,909 ครั้ง
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
เปิดอ่าน 14,817 ครั้ง
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา
บ้าเก่าไม่ทันหาย....บ้าใหม่กำลังมา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ