ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทความ การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี

หัวข้อวิจัย การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิม

พระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

โดย คมคาย น้อยสิทธิ์

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนร่วมกับแนวทางการจัดกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 2) ศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนที่เป็นผลจากการจัดกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีของโรงเรียน วัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีในการส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 776 คน ครูและบุคลากร จำนวน 44 คน ผู้ปกครอง จำนวน 260 คน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนที่พัฒนาขึ้นของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ประกอบด้วย 7 ด้าน 21 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1. ด้านความความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียน/ใฝ่เรียนรู้ การปฏิบัติตามข้อตกลงห้องเรียน การทำงานเป็นทีม 2. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกหก/ให้ข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงและถูกต้อง ไม่ลักขโมยของผู้อื่น เก็บของมีค่าได้แล้วส่งคืนครู 3. ด้านความกตัญญู แสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ เรียนรู้ประวัติบุคคลสำคัญของท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นไทย 4. ด้านความพอเพียง การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การประหยัดและอดออม 5. ด้านอุดมการณ์คุณธรรม การปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรมของโรงเรียน การจัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม 6. ด้านความมีวินัย การปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อตกลงของโรงเรียน การตรงต่อเวลา การอดทน มุ่งมั่นทำงาน 7. ด้านความมีจิตอาสา การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชน การแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น การเสียสละเพื่อส่วนรวม และ การสร้างกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีตามตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม เชิงคุณธรรมนักเรียน จำนวน 10 ต้นกล้า ได้แก่ ต้นกล้าที่ 1 หนูน้อยยอดกตัญญู ต้นกล้าที่ 2 ชีวิตติดอาสา ต้นกล้าที่ 3 ของหายได้คืน ต้นกล้าที่ 4 แถวเด็กดี ต้นกล้าที่ 5 หนูน้อยนักบุญ ต้นกล้าที่ 6 หัวชนเส้น ต้นกล้าที่ 7 เดินตามรอยพ่อ ต้นกล้าที่ 8 ฉลาดใช้เทคโนโลยี ต้นกล้าที่ 9 วัยใส รู้ภัย ยาเสพติด ต้นกล้าที่ 10 หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี 2) ผลการศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวแปรคุณธรรมอัตลักษณ์ (MOR) มีความตรง เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (Chi-Square = 8.881, df = 8, p = .352) และผลการประเมินพฤติกรรม เชิงคุณธรรมของนักเรียน พบว่า ระดับคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนที่เป็นผลจากการจัดกิจกรรม ต้นกล้าแห่งความดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความมีวินัย อยู่ระดับมากที่สุด และด้านความซื่อสัตย์สุจริต อุดมการณ์คุณธรรม ความกตัญญู ความมีจิตอาสา ความพอเพียง และด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากตามลำดับ 3) ผลความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อผลการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ด้วยกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีที่ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน พบว่า ในภาพรวมนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจต่อคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุดเหมือนกัน ด้านตัวบ่งชี้ นักเรียนและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ ต่อตัวบ่งชี้ไม่ลักขโมยของผู้อื่นมากที่สุด ส่วนครูมีความพึงพอใจต่อตัวบ่งชี้ เก็บของมีค่าได้แล้วส่งคืนครูมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

ผลงานการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.ศุภสิน ภู่ศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ (ข้าราชการบำนาญ) ดร.สมาพร มณีอ่อน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง ดร.สาวิตรี จุ้ยทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1 ดร.สาวิตรี สิทธิชัยการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ ดร.นัฐราพร พิชญากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางรักน้อย และนางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ในการร่วมประชุมกลุ่มให้ข้อมูล คำแนะนำ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ช่วยตรวจสอบประเด็นตัวชี้วัดคุณธรรม อัตลักษณ์ กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีในการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียน และ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จนกระทั่งการวิจัยผลงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

สุดท้ายขอขอบคุณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม ตอบแบบสอบถาม ทำให้ผลงาน เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมต้นกล้า แห่งความดี เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำเร็จได้ตามที่กำหนด ไว้ ณ โอกาสนี้

คมคาย น้อยสิทธิ์

โพสต์โดย AmmORASA : [20 ก.ย. 2565 เวลา 14:59 น.]
อ่าน [778] ไอพี : 49.49.243.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,601 ครั้ง
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

เปิดอ่าน 9,011 ครั้ง
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม

เปิดอ่าน 16,519 ครั้ง
พระบรมรูปทรงม้า
พระบรมรูปทรงม้า

เปิดอ่าน 14,317 ครั้ง
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน

เปิดอ่าน 74,618 ครั้ง
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

เปิดอ่าน 41,009 ครั้ง
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

เปิดอ่าน 9,336 ครั้ง
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม

เปิดอ่าน 52,663 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี

เปิดอ่าน 17,999 ครั้ง
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา
ฟินแลนด์ vs ไทย อะไรคือกุญแจแห่งความสำเร็จทางการศึกษา

เปิดอ่าน 10,929 ครั้ง
เหนือกว่า
เหนือกว่า 'กิมจิฟีเวอร์' 'ศัลยกรรมไทย'

เปิดอ่าน 21,941 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์

เปิดอ่าน 57,339 ครั้ง
Nouns  ( Subject - Verb Agreement )
Nouns ( Subject - Verb Agreement )

เปิดอ่าน 12,002 ครั้ง
แนะปรับกระจก-ท่านั่งเหมาะสม ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
แนะปรับกระจก-ท่านั่งเหมาะสม ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

เปิดอ่าน 10,486 ครั้ง
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)

เปิดอ่าน 13,490 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?

เปิดอ่าน 30,385 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดอ่าน 7,534 ครั้ง
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
เปิดอ่าน 11,198 ครั้ง
ฟังหรือยัง เพลง "จากนี้ไปจนนิพพาน"
ฟังหรือยัง เพลง "จากนี้ไปจนนิพพาน"
เปิดอ่าน 11,739 ครั้ง
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น
เปิดอ่าน 8,650 ครั้ง
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ