ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาแพงเพชร

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาแพงเพชร ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาแพงเพชร 2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาแพงเพชร ใน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต การดาเนินการศึกษาแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ครู จานวน 41 คน นักเรียน จานวน 133 คน และผู้ปกครอง จานวน 133 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้แก่ ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ฉบับที่ 2 สาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ได้แก่ ด้านผลผลิต ขั้นตอนที่ 2 แนวทางพัฒนาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาแพงเพชร โดยการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ จานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการประเมิน พบว่าภาพรวมของโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาแพงเพชร อยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยนาเข้า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรดาเนินงาน ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานที่ ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การติดตาม ตรวจสอบ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวางแผนการดาเนินงาน ด้านผลผลิต ฉบับที่ 1 มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปลูกฝังให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง เห็นความสาคัญและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการลด การคัดแยกขยะ และการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สร้างความตระหนักจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ฉบับที่ 2 มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปลูกฝังให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง เห็นความสาคัญและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการลด การคัดแยกขยะ และการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สร้างความตระหนักจิตสานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดกับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

2. แนวทางพัฒนาการดาเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาแพงเพชร พบว่า ด้านปัจจัยนาเข้า สถานศึกษาควรมีการวางแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการดาเนินงาน ความร่วมมือของบุคลากรโดยมีเป้าหมายเดียวกัน การจัดสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม เพียงพอ การใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่า ด้านกระบวนการ สถานศึกษาควรมีการนากระบวนการ PLC (Professional Learning Community) มาใช้ในการพัฒนาการดาเนินงาน เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจ ผ่านการร่วมคิด ร่วมทา ด้านผลผลิต สถานศึกษาควรมีการหาอัตลักษณ์ด้านโรงเรียนปลอดขยะโดยสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในด้านจิตสานึก ความรับผิดชอบ เมื่อโรงเรียนประสบผลสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยให้มีการส่งต่อไปยังครอบครัว และชุมชน

โพสต์โดย HUNSAKUNG : [21 ก.ย. 2565 เวลา 09:39 น.]
อ่าน [631] ไอพี : 180.183.56.228
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,740 ครั้ง
รู้ไว้เพื่อระวัง กรุ๊ปเลือดบอกความสุ่มเสี่ยงของโรคได้นะ
รู้ไว้เพื่อระวัง กรุ๊ปเลือดบอกความสุ่มเสี่ยงของโรคได้นะ

เปิดอ่าน 23,819 ครั้ง
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก

เปิดอ่าน 8,035 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 16,844 ครั้ง
เลือกหมอนให้นอนหลับสบาย
เลือกหมอนให้นอนหลับสบาย

เปิดอ่าน 9,836 ครั้ง
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)

เปิดอ่าน 61,179 ครั้ง
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์

เปิดอ่าน 9,220 ครั้ง
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด

เปิดอ่าน 50,067 ครั้ง
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"

เปิดอ่าน 15,841 ครั้ง
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร

เปิดอ่าน 69,314 ครั้ง
สมการและอสมการ
สมการและอสมการ

เปิดอ่าน 16,847 ครั้ง
กินอาหารจากไมโครเวฟบ่อย ๆ อันตรายไหมนะ?
กินอาหารจากไมโครเวฟบ่อย ๆ อันตรายไหมนะ?

เปิดอ่าน 55,378 ครั้ง
เครื่องแบบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
เครื่องแบบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เปิดอ่าน 11,660 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย

เปิดอ่าน 10,032 ครั้ง
คลิปข่าว ศธ. จ่อใช้ระบบสอบกลาง ประถม-มัธยม ปี 57 หากตกต้องซ้ำชั้น
คลิปข่าว ศธ. จ่อใช้ระบบสอบกลาง ประถม-มัธยม ปี 57 หากตกต้องซ้ำชั้น

เปิดอ่าน 8,233 ครั้ง
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 15,936 ครั้ง
รู้หรือไม่ สิทธิบัตรการออกแบบชิ้นแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ...
รู้หรือไม่ สิทธิบัตรการออกแบบชิ้นแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ...
เปิดอ่าน 38,392 ครั้ง
ความหมายของคำว่า แม่
ความหมายของคำว่า แม่
เปิดอ่าน 14,032 ครั้ง
น้ำผึ้งจากดอกลำไย
น้ำผึ้งจากดอกลำไย
เปิดอ่าน 12,754 ครั้ง
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"
เปิดอ่าน 45,252 ครั้ง
อาชีพเสริมข้าราชการ ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม
อาชีพเสริมข้าราชการ ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ