ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจความพึงพอใจ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

จากการดำเนินงานพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละซูแม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ส่งผลให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความพึงพอใจ ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง ๑ แสดงความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละซูแม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ด้านที่ 1 ด้านอาคารสถานที่

ข้อที่ การดำเนินงานจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านอาคารสถานที่

1 ความพึงพอใจต่อการทาสีอาคารเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4.75 0.53 มากที่สุด

2 ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและน่าเรียน 4.60 0.70 มากที่สุด

3 ความพึงพอใจต่อการจัดทาสีใหม่และซ่อมแซมฝ้าเพดานของอาคารเอนกประสงค์/โรงอาหารเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4.51 0.76 มากที่สุด

4 ความพึงพอใจต่อการจัดทาสีและจัดห้องสมุดใหม่เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4.70 0.61 มากที่สุด

5 ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงอาคารละหมาดเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4.65 0.68 มากที่สุด

6 ความพึงพอใจต่อการจัดสร้างศาลาเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4.66 0.69 มากที่สุด

รวมด้านที่ 1 ด้านอาคารสถานที่ 4.64 0.66 มากที่สุด

จากตาราง ๑ พบว่านักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละซูแม ในระดับมากที่สุด เมื่อมองรายด้านพบว่าด้าน ความพึงพอใจต่อการจัดทาสีและจัดห้องสมุดใหม่เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.๗0) ส่วนด้านความพึงพอใจต่อการจัดทาสีใหม่และซ่อมแซมฝ้าเพดานของอาคารเอนกประสงค์/โรงอาหารเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.๕๑)

ตาราง ๒ แสดงความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละซูแม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ด้านที่ 2 ด้านบริเวณโรงเรียน

ข้อที่ การดำเนินงานจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านบริเวณโรงเรียน

๗ ความพึงพอใจต่อการสร้างแผงเหล็กติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน 4.47 0.83 มาก

๘ ความพึงพอใจต่อการจัดสร้างประตูโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4.79 0.44 มากที่สุด

๙ ความพึงพอใจต่อการจัดสวนหย่อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศของนักเรียน 4.69 0.60 มากที่สุด

๑๐ ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงที่ล้างจานเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4.45 0.81 มาก

๑๑ ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงกระบะต้นไม้เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.57 0.81 มากที่สุด

๑๒ ความพึงพอใจต่อจุดถ่ายภาพเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4.58 0.69 มากที่สุด

๑๓ ความพึงพอใจต่อการจัดทำและปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 4.34 0.76 มาก

รวมด้านที่ 2 ด้านบริเวณโรงเรียน 4.56 0.71 มากที่สุด

จากตาราง ๒ พบว่านักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละซูแม ในระดับ มากที่สุด เมื่อมองรายด้านพบว่าด้าน ความพึงพอใจต่อจุดถ่ายภาพเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ( = 4.๕๘) ส่วนความพึงพอใจต่อการจัดทำและปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.4๓)

ผลที่ได้รับ

ผลที่ได้รับจากการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตะโละ ซูแม อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ดังนี้

1. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

๑.๑ ผู้เรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ ผู้เรียนมีอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๑.๓ ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และจิตที่ดี

๑.๔ ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ และมีความสุขกับการเรียนรู้

๑.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิด จิตใจ และคุณธรรมต่าง ๆ อันพึงประสงค์ได้

๑.๖ ทำให้ครูและผู้เรียนเป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความสงบ เรียบง่าย ทำให้เข้าใจตนเอง และผู้อื่นไปด้วย

2. ผลที่เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒.๑ ทำให้ครูและผู้เรียนเป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความสงบ เรียบง่าย ทำให้เข้าใจตนเอง และผู้อื่นไปด้วย

๒.๒ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่การงานของทุกคนในสถานศึกษาช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้

เกิดผลสำเร็จทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๓ ครูมีแรงจูงใจ และมีความสุขในการจัดการเรียนการสอน

๒.๔ ครูมีความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน

๒.๕ ทำให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้เป็นแหล่ง ดันคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

๓.๑ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ปลอดภัยและน่าอยู่

๓.๒ มีแหล่งเรียนรู้ที่คอยสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน

๓.๓ สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

4. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครองและชุมชน

๔.๑ ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นต่อโรงเรียน

๔.๒ ผู้ปกครองและชุมชนมีเจนคติที่ดี รักและหวงแหนต่อโรงเรียน

๔.๓ ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๔.๔ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้

1.1 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้ดำเนินการโดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพ เดมมิ่ง (PDCA) ดังนั้นควรนำผลในครั้งนี้ไปใช้ศึกษาบริบทและดำเนินการพัฒนาของโรงเรียน ชุมชน ว่ามีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากครั้งนี้อย่างไร

1.2 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พบว่าผู้แทนครู ตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นโรงเรียนควรมีการสร้างองค์ความรู้ให้กับครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

1.3 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พบว่า ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ขาดงบประมาณในการปรับปรุงบูรณะซ่อมแซม และจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพราะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาเพราะทรัพยากรเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างศรัทธา ให้เกิดกับครู นักเรียน และชุมชน โดยแสดงความจริงใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละและความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความศรัทธา เคารพนับถือ สามารถร่วมกันระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษาได้อย่างเพียงพอในการดำเนินการ

1.4 ผลหลังจากการที่ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้ดำเนินการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงสามารถระดมทรัพยากรได้เป็นจำนวนมาก จนสามารถการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนารูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านอื่นๆ ต่อไป เช่น การพัฒนางานวิชาการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาครั้งต่อไป

2.1 โรงเรียนควรทำการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้กับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2.2 โรงเรียนควรมีการศึกษาในเรื่องการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับโรงเรียนในสังกัดเดียวกันที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นสารสนเทศในการนำมาพัฒนารูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านอื่น ๆของโรงเรียนต่อไป

โพสต์โดย สนิท : [21 ก.ย. 2565 เวลา 18:29 น.]
อ่าน [596] ไอพี : 171.7.250.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,155 ครั้ง
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน

เปิดอ่าน 11,804 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”

เปิดอ่าน 22,775 ครั้ง
ลายมือคนสันโดษ
ลายมือคนสันโดษ

เปิดอ่าน 2,866 ครั้ง
3 อันดับทุเรียนเปลี่ยนรูปให้พลังงานสูง แนะทานให้เหมาะสมต่อร่างกาย
3 อันดับทุเรียนเปลี่ยนรูปให้พลังงานสูง แนะทานให้เหมาะสมต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 17,921 ครั้ง
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 20,717 ครั้ง
16 ของมงคล แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย!!
16 ของมงคล แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย!!

เปิดอ่าน 83,962 ครั้ง
ผักพื้นบ้าน 13 ชนิด ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ไม่ทำลายตับ
ผักพื้นบ้าน 13 ชนิด ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ไม่ทำลายตับ

เปิดอ่าน 40,482 ครั้ง
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?

เปิดอ่าน 13,853 ครั้ง
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

เปิดอ่าน 17,647 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 18,362 ครั้ง
ฟักทองญี่ปุ่น
ฟักทองญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 21,825 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 9,613 ครั้ง
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน

เปิดอ่าน 9,682 ครั้ง
เข้าใจธรรมชาติของเด็ก มิติใหม่ครูไทยยุคดิจิตอล
เข้าใจธรรมชาติของเด็ก มิติใหม่ครูไทยยุคดิจิตอล

เปิดอ่าน 17,990 ครั้ง
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

เปิดอ่าน 73,939 ครั้ง
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
9 สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก
เปิดอ่าน 11,442 ครั้ง
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
เปิดอ่าน 55,264 ครั้ง
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู
เปิดอ่าน 27,740 ครั้ง
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู
พุทธธรรมสำหรับการพัฒนาชีวิตครู
เปิดอ่าน 11,683 ครั้ง
12 เทคนิคกันสมองเหี่ยว
12 เทคนิคกันสมองเหี่ยว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ