ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้รายงาน นางสาวศศิธร อุดรจรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังทอง

โรงเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอ

วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอ

วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2564 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ในการดำเนินงานของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2564 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การดำเนินงานของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ปีการศึกษา 2564 และ 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ที่ได้จากโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2564

โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 145 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารและผู้แทนครู) ครูผู้รับผิดขอบโครงการและครูประจำชั้น จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 66 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 66 คน ของโรงเรียนบ้านวังทอง ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า

ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผู้ให้ข้อมูล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้รับผิดขอบโครงการและครูประจำชั้น ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านผลผลิต ผู้ให้ข้อมูล คือ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha Coefficient) ดัดแปลงจากสูตร KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดังนี้ ฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.977 และฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.937 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบทโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2564 รวมทุกด้าน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูประจำชั้น มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.65)

เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ขั้นเตรียมการและการวางแผนการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ

อยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D. = 0.65) และความเป็นไปได้ของโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D. = 0.64) ตามลำดับ และอันดับสุดท้ายวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก ( = 4.29, S.D. = 0.70)

2. ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอ

วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2564 รวมทุกด้าน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูประจำชั้น มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ ความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.55) ตามลำดับ

3. ด้านกระบวนการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอ

วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2564 รวมทุกด้าน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูประจำชั้น มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน อยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = 0.74) และช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.31, S.D. = 0.57) ตามลำดับ

4. ด้านผลผลิตโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง อำเภอ

วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2564 รวมทุกด้าน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูประจำชั้น นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ขั้นกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.65) และกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D. = 0.65) ตามลำดับ

โพสต์โดย lookwavoon : [27 ก.ย. 2565 เวลา 13:58 น.]
อ่าน [749] ไอพี : 125.25.36.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,598 ครั้ง
หาที่ฝึกงานยังไงให้โดนและมีโอกาสได้ทำงานต่อ
หาที่ฝึกงานยังไงให้โดนและมีโอกาสได้ทำงานต่อ

เปิดอ่าน 10,335 ครั้ง
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้

เปิดอ่าน 16,521 ครั้ง
ฮิตจัด มาชม กังนัมสไตล์ ฉบับ "ทหารเรือไทย"
ฮิตจัด มาชม กังนัมสไตล์ ฉบับ "ทหารเรือไทย"

เปิดอ่าน 50,571 ครั้ง
การทอดผ้าป่า
การทอดผ้าป่า

เปิดอ่าน 989 ครั้ง
อยากเป็นติวเตอร์ ครูสอนพิเศษหางานสอนพิเศษที่ไหนดี?
อยากเป็นติวเตอร์ ครูสอนพิเศษหางานสอนพิเศษที่ไหนดี?

เปิดอ่าน 49,083 ครั้ง
การทักทาย (Response) การตอบ
การทักทาย (Response) การตอบ

เปิดอ่าน 15,680 ครั้ง
คึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่ชม แมงกะพรุนหลากสี จ.ตราด ห้องพักเต็ม
คึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่ชม แมงกะพรุนหลากสี จ.ตราด ห้องพักเต็ม

เปิดอ่าน 9,666 ครั้ง
PSY - GANGNAM STYLE คลิปยอดฮิต "กังนัม สไตล์"
PSY - GANGNAM STYLE คลิปยอดฮิต "กังนัม สไตล์"

เปิดอ่าน 11,719 ครั้ง
เสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดแบบปิงปองดูสิ
เสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดแบบปิงปองดูสิ

เปิดอ่าน 13,427 ครั้ง
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 27,576 ครั้ง
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

เปิดอ่าน 20,521 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ค ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ค ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 16,710 ครั้ง
ทายใจจากอักษรท้ายชื่อ
ทายใจจากอักษรท้ายชื่อ

เปิดอ่าน 11,978 ครั้ง
ภัยเงียบของเด็กไทย
ภัยเงียบของเด็กไทย

เปิดอ่าน 23,858 ครั้ง
ฟังกันหรือยัง คลิปยอดฮิต ครูฝึกสอนไฟแรง ร้องหมอลำระบบการศึกษา
ฟังกันหรือยัง คลิปยอดฮิต ครูฝึกสอนไฟแรง ร้องหมอลำระบบการศึกษา

เปิดอ่าน 15,798 ครั้ง
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน
เปิดอ่าน 14,314 ครั้ง
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
เปิดอ่าน 10,013 ครั้ง
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
เปิดอ่าน 11,746 ครั้ง
โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง
โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง
เปิดอ่าน 17,318 ครั้ง
HRD & E-Learning
HRD & E-Learning

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ