ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จังหวัดนครพนม

ชื่อเรื่อง การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จังหวัดนครพนม

ผู้วิจัย สมัยณพัชร ราชชมภู

ปีที่วิจัย 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 2) หาแนวทางพัฒนาการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 3) ติดตามผลการการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน กลุ่มผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย ผู้วิจัย 1 คน ผู้ร่วมวิจัย 38 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 7 คน ดำเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการ 4 ขั้นตอน 2 วงรอบ ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนกลับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการพัฒนางานสู่ความสำเร็จ แบบประเมินการพัฒนางานสู่ความสำเร็จ แบบสัมภาษณ์การพัฒนางาน สู่ความสำเร็จ และแบบสังเกตการพัฒนางานสู่ความสำเร็จ

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพ ปัญหา และความต้องการจำเป็นในการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 1.1 สภาพการพัฒนางานการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ได้แก่ 1) โรงเรียนยังไม่มีแนวการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนชัดเจน 2) ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานตามโครงการการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิม โดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง 4) ครูบางส่วนยังไม่เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนางานตามโครงการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 4) ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการนำสื่อเทคโนโลยีที่ได้รับจากโครงการการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1.2 ปัญหาการพัฒนางานสู่ความสำเร็จตามโครงการการนิเทศแบบมีส่วน

ร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ใน

โรงเรียนบ้านนาคอย 1) ครูส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาตนเองด้านการสร้างขีดความ สามารถในการแข่งขัน 2) ครูขาดทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 3) ครูขาดการปรับปรุงและพัฒนาด้านปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ตนเองและผู้เรียน และ4) ครูขาดการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.3 ความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนางานสู่ความสำเร็จตามโครงการการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในโรงเรียนบ้านนาคอย ตามกลยุทธ์การพัฒนา 1) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 2) การบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา 4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน และ 5) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้นักเรียน

2. แนวทางการพัฒนางานสู่ความสำเร็จตามโครงการการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในโรงเรียนบ้านนาคอย ประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนางาน 5 กลยุทธ์ 20 ตัวชี้วัด และมีการดำเนินงาน 25 โครงการ 49 กิจกรรม

3. ผลการพัฒนางานสู่ความสำเร็จตามโครงการการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในโรงเรียนบ้านนาคอย พบว่า

3.1 ผลการพัฒนางานสู่ความสำเร็จ ดำเนินการได้ในระดับมาก ทุกกลยุทธ์ ผลการพัฒนาเป็นที่พอใจ สิ้นสุดการพัฒนากลยุทธ์ที่ 2-5 ในวงรอบที่ 1 มีเพียงกลยุทธ์ที่ 1 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ต้องออกแบบการพัฒนาเพิ่มขึ้นในวงรอบที่ 2 ซึ่งผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 มีความก้าวหน้า จากวงรอบที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 85.03

3.2 ผลการพัฒนางานสู่ความสำเร็จตามโครงการการนิเทศแบบมีส่วนร่วม

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

ในภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับกระบวนการในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ พัฒนางานตามกลยุทธ์ ส่งผลให้เกิดคุณภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนามีกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลาย มีความสุขในการเรียน รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ครูและบุคลากรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นและพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ มีส่วนร่วมในงานของโรงเรียนมากขึ้น ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี

คำสำคัญ : การนิเทศแบบมีส่วนร่วม ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

โพสต์โดย หมัย : [27 ก.ย. 2565 เวลา 16:54 น.]
อ่าน [764] ไอพี : 223.206.248.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,088 ครั้ง
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้
รับประทาน"บร็อคโคลี"ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบได้

เปิดอ่าน 15,085 ครั้ง
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557

เปิดอ่าน 17,894 ครั้ง
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู

เปิดอ่าน 10,927 ครั้ง
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทยเดี๋ยวนี้... ฤๅว่าจะสายเกินไป
ทบทวนระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาของไทยเดี๋ยวนี้... ฤๅว่าจะสายเกินไป

เปิดอ่าน 91,886 ครั้ง
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย
จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย

เปิดอ่าน 9,375 ครั้ง
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 33,816 ครั้ง
ฝนดาวตกเจมินิดส์
ฝนดาวตกเจมินิดส์

เปิดอ่าน 69,815 ครั้ง
มหัศจรรย์ เลข 11
มหัศจรรย์ เลข 11

เปิดอ่าน 25,003 ครั้ง
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล
เท่...แต่โหด กับ พิทบูล

เปิดอ่าน 9,217 ครั้ง
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป

เปิดอ่าน 17,100 ครั้ง
ชนชาติแรกที่สูบบุหรี่
ชนชาติแรกที่สูบบุหรี่

เปิดอ่าน 101,608 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร?

เปิดอ่าน 11,410 ครั้ง
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้

เปิดอ่าน 20,264 ครั้ง
ประโยชน์ของมะระ
ประโยชน์ของมะระ

เปิดอ่าน 38,819 ครั้ง
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน

เปิดอ่าน 8,165 ครั้ง
ยันแก๊สโซฮอล์ ไม่ได้ก่อมลพิษฯ ทำให้เกิดมะเร็ง
ยันแก๊สโซฮอล์ ไม่ได้ก่อมลพิษฯ ทำให้เกิดมะเร็ง
เปิดอ่าน 15,342 ครั้ง
ชาวเน็ตชื่นชมมาก วงดนตรีเด็ก ร.ร.เล็กในทุ่งกว้าง
ชาวเน็ตชื่นชมมาก วงดนตรีเด็ก ร.ร.เล็กในทุ่งกว้าง
เปิดอ่าน 26,223 ครั้ง
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์
เปิดอ่าน 31,183 ครั้ง
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
ล้างพิษตับ ขับสารพิษ...เทรนด์สุขภาพสุดฮิต พ.ศ. นี้
เปิดอ่าน 3,382 ครั้ง
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ