ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input : I) ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 2) ประเมินด้านกระบวนการ (Process : P) ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 3)ประเมินด้านผลผลิต (Outputs : O) ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) และ 4) ประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcomes : O) ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 57 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,138 คน และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,138 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 57 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ไม่นับรวมผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,138 คน ผู้ประเมินจึงใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 291 คน ส่วนนักเรียนใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 293 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input : I) ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการประเมินด้านกระบวนการ (Process : P) ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) มีค่าความเชื่อมั่น 0.90 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการประเมินด้านผลผลิต (Outputs : O) ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 และฉบับที่ 4 แบบสอบถามการประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcomes : O) ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) มีค่าความเชื่อมั่น 0.86 สถิติที่ผู้ประเมินใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินความคิดเห็นด้านปัจจัยพื้นฐาน (Input : I) ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏผลดังนี้

ความคิดเห็นของครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 9 โรงเรียนมีความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 4 บุคลากรของโรงเรียนมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 5 ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการดำเนินโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) อยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 10 โรงเรียนมีความพร้อมในการดำเนินโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อที่ 9 โรงเรียนมีความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และข้อที่ 5 ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการดำเนินโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) อยู่ในระดับมาก

2. การประเมินด้านกระบวนการ (Process : P) ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 9 ครูผู้สอนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 8 ครูผู้สอนร่วมกันจัดกิจกรรมขยะบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 3 คณะทำงานร่วมกันในการเตรียมดำเนินงานโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) อยู่ในระดับมาก

3. การประเมินด้านผลผลิต (Outputs : O) ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังนี้

ความคิดเห็นของครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 3 นักเรียนกำจัดได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย และข้อที่ 6 นักเรียนจัดการขยะมูลฝอยที่มีวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 7 นักเรียนรู้วิธีการลดปริมาณขยะและรู้วิธีการใช้วัสดุทดแทนเพื่อลดปริมาณขยะ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 13 นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 7 นักเรียนรู้วิธีการลดปริมาณขยะและรู้วิธีการใช้วัสดุทดแทนเพื่อลดปริมาณขยะ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 8 นักเรียนลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์โดยเลือกใช้สินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แทนขนาดเล็กการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 13 นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 14 นักเรียนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 6 นักเรียนจัดการขยะมูลฝอยที่มีวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 10 นักเรียนรู้วิธีการนำวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายมาซ่อมใช้ใหม่ก่อนที่จะทิ้งเป็นขยะ อยู่ในระดับมาก

4. การประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcomes : O) ของโครงการปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังนี้

ความคิดเห็นของครูผู้สอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 9 นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 10 นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 3 สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ กิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นผู้ของปกครองนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 9 นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 1 รูปแบบกิจกรรมตอบสนองความต้องการของนักเรียน อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็นของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 9 นักเรียนมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 1 รูปแบบกิจกรรมตอบสนองความต้องการของนักเรียน อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ข้อที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย nattaya : [5 ต.ค. 2565 เวลา 07:00 น.]
อ่าน [573] ไอพี : 182.52.97.206
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,991 ครั้ง
วิธีดูสุริยุปราคาที่ถูกต้อง
วิธีดูสุริยุปราคาที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 14,895 ครั้ง
ชาวโลกแห่ดูคลิป สิ่งเล็กๆ ในสังคมที่เรียกว่า “น้ำใจ“ ยอดคนดูเกือบ3ล้านครั้งแล้ว
ชาวโลกแห่ดูคลิป สิ่งเล็กๆ ในสังคมที่เรียกว่า “น้ำใจ“ ยอดคนดูเกือบ3ล้านครั้งแล้ว

เปิดอ่าน 11,177 ครั้ง
สมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป
สมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป

เปิดอ่าน 8,324 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว

เปิดอ่าน 14,747 ครั้ง
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 12,804 ครั้ง
ลายมือมีพลัง
ลายมือมีพลัง

เปิดอ่าน 15,324 ครั้ง
คุณครูจะช่วยเพิ่มสมาธิและความสนใจของนักเรียน ได้ด้วยเทคนิคนี้
คุณครูจะช่วยเพิ่มสมาธิและความสนใจของนักเรียน ได้ด้วยเทคนิคนี้

เปิดอ่าน 16,956 ครั้ง
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้

เปิดอ่าน 17,457 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 7,897 ครั้ง
บิดซ้ายยืดขวา หยุดปวดจากคอมพิวเตอร์
บิดซ้ายยืดขวา หยุดปวดจากคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 253,712 ครั้ง
Pronouns  ( คำสรรพนาม )
Pronouns ( คำสรรพนาม )

เปิดอ่าน 12,142 ครั้ง
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!

เปิดอ่าน 12,159 ครั้ง
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านได้ความรู้คู่เพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านได้ความรู้คู่เพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.

เปิดอ่าน 22,373 ครั้ง
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!

เปิดอ่าน 54,633 ครั้ง
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?
"แคดอกแดง" มีประโยชน์อย่างไร?

เปิดอ่าน 140,016 ครั้ง
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน  หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?
เปิดอ่าน 13,603 ครั้ง
วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา
เปิดอ่าน 11,805 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
เปิดอ่าน 13,742 ครั้ง
ถั่วพร้า
ถั่วพร้า
เปิดอ่าน 71,479 ครั้ง
3ป. ที่ทำให้ลูก"เสียคน"
3ป. ที่ทำให้ลูก"เสียคน"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ