ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทคัดย่อ การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู(เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) โดยใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อ (1) ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) (2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation: I) ของการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) (3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) และ 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) ประชากรที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 332 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 17 คน นักเรียน จำนวน 150 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 244 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 15 คน นักเรียน จำนวน 108 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 108 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ยกเว้นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนครูและผู้แทนผู้บริหารได้อยู่ในส่วนที่เป็นครูผู้สอนแล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล การประเมินและการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

สรุปผล

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) สรุปผลดังนี้

1. การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลำดับ จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านสภาวะแวดล้อม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับด้านปัจจัยนำเข้า ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านปัจจัยนำเข้า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความสอดคล้องของนโยบาย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และความต้องการจำเป็นของโครงการและสภาพปัญหาของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความสอดคล้องของนโยบาย ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก และความต้องการจำเป็นของโครงการและสภาพปัญหาของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation: I) ของการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมของบุคลากร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ความเพียงพอของงบประมาณ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และความเพียงพอของวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมของบุคลากร ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ ความเพียงพอของวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และความเพียงพอของงบประมาณ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การนิเทศและติดตามการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินผล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และการวางแผน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การนิเทศและติดตาม การดำเนินงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินผล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และ การวางแผน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) ของการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) เกี่ยวกับกิจกรรมของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 กิจกรรม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามความคิดเห็นของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ รองลงมา คือ สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลด้านความสามารถพิเศษของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมที่ 2 การคัดกรองนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีการจำแนกนักเรียนตามเกณฑ์และเรียงลำดับการคัดกรอง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษากำหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานศึกษามีการประชุมทำข้อตกลงเกี่ยวกับการพิจารณาเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียน มีค่าเท่ากับสถานศึกษานำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใช้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีการประชุมทำข้อตกลงเกี่ยวกับการพิจารณาเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีสถานศึกษามีการจำแนกนักเรียนตามเกณฑ์และเรียงลำดับการคัดกรอง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานศึกษากำหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียน มีค่าเท่ากับสถานศึกษานำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใช้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนและพัฒนานักเรียนให้สอดคล้อง ต่อนโยบายของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานศึกษามีความต่อเนื่องในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามกลุ่มนักเรียนที่คัดกรอง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนและพัฒนานักเรียนให้สอดคล้อง ต่อนโยบายของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนและพัฒนานักเรียน มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมที่ 4 การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษานักเรียนเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูตระหนักและเห็นคุณค่าในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และครูมีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง มีค่าเท่ากับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับลักษณะสภาพปัญหาของนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีการช่วยเหลือดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาอย่างใกล้ชิด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษานักเรียนเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และครูมีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

กิจกรรมที่ 5 การส่งต่อนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษามีการบันทึกผลการช่วยเหลือการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษามีการติดตามผลการส่งนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานศึกษาสรุปผลการส่งนักเรียนไว้เป็นหลักฐานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ สถานศึกษาสรุปผลการส่งนักเรียนไว้เป็นหลักฐานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษามีการบันทึกผลการช่วยเหลือการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และสถานศึกษามีการดำเนินการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีค่าเท่ากับสถานศึกษามีการติดตามผลการส่งนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) ของโครงการระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 กิจกรรม โดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นุ้ย : [6 ต.ค. 2565 เวลา 18:23 น.]
อ่าน [653] ไอพี : 125.24.149.71
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 5,901 ครั้ง
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร

เปิดอ่าน 20,984 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม
(ก.ค.ศ.)การพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้ และคุณธรรม

เปิดอ่าน 8,380 ครั้ง
ประโยชน์ของการหัวเราะ
ประโยชน์ของการหัวเราะ

เปิดอ่าน 13,787 ครั้ง
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน

เปิดอ่าน 10,377 ครั้ง
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส

เปิดอ่าน 594 ครั้ง
เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่ม Multi-skill ให้ตัวเองด้วย
เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่ม Multi-skill ให้ตัวเองด้วย

เปิดอ่าน 22,469 ครั้ง
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 63,793 ครั้ง
"นายกรัฐมนตรี" อธิบาย "ไทยแลนด์ 4.0" และ "คนไทย 4.0" ให้เข้าใจง่าย
"นายกรัฐมนตรี" อธิบาย "ไทยแลนด์ 4.0" และ "คนไทย 4.0" ให้เข้าใจง่าย

เปิดอ่าน 56,557 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 9,317 ครั้ง
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้
เทศกาลโคมไฟ...สีสันเมืองใต้

เปิดอ่าน 12,066 ครั้ง
9 หนทางสู่การลดน้ำหนักแบบทันใจ
9 หนทางสู่การลดน้ำหนักแบบทันใจ

เปิดอ่าน 29,863 ครั้ง
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 12,555 ครั้ง
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก

เปิดอ่าน 17,897 ครั้ง
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส

เปิดอ่าน 15,137 ครั้ง
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ

เปิดอ่าน 28,547 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
เปิดอ่าน 31,554 ครั้ง
"ฮาร์เล็ม เชค (Harlem Shake)" ขึ้นอันดับ 1 บิลบอร์ดแล้ว มาชมคลิปกันครับ
"ฮาร์เล็ม เชค (Harlem Shake)" ขึ้นอันดับ 1 บิลบอร์ดแล้ว มาชมคลิปกันครับ
เปิดอ่าน 18,808 ครั้ง
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา
เปิดอ่าน 33,634 ครั้ง
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"
เปิดอ่าน 22,117 ครั้ง
การเขียนที่ถูกต้องของคำว่า "โรฮีนจา-เมียนมา" แทน "โรฮิงญา-เมียนมาร์"
การเขียนที่ถูกต้องของคำว่า "โรฮีนจา-เมียนมา" แทน "โรฮิงญา-เมียนมาร์"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ