ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นการรายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ของ ดี - แอล สตัฟเฟิลบีมและคณะ (D. L. Stufflebeam and Others, 1971 : 216-265) ในประเด็น 1) ด้านบริบท (Context evaluation) -ของโครงการ 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) ของโครงการ 3) ด้านกระบวนการ (Process evaluation) ของโครงการ 4) ด้านผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการ

ประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมประชากร จำนวน 13 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียน

บ้านท้องคุ้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 53 คน และ ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 53 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือแบบประเมิน จำนวน 8 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context evaluation) โครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวม มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก (=4.48,=0.48)

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ปัญหาและความจำเป็นของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, = 0.5) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( = 4.33, = 0.49)

ผลการประเมินด้านบริบท(Context evaluation) โครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวม มีความสอดคล้อง อยู่ในระดับ

มากที่สุด (=4.53,=0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, = 0.64) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ำที่สุด ได้แก่ ความสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก ( = 4.43,  = 0.70)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) โครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามความคิดเห็น

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (=4.47,=0.65)

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57,= 0.65) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ความพร้อมของงบประมาณ

อยู่ในระดับมาก ( = 4.43, = 0.70)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process evaluation) โครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตาม

ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวม มีระดับปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.53,=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การวางแผน

อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, = 0.58) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ การดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( = 4.44, = 0.61)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการ พบว่า

4.1 ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวม มีระดับความสำเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.50,=0.49)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ นักเรียนแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ต่อสถานบันกษัตริย์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73, = 0.46) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ( = 4.20, = 0.41)

4.2 ผลการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.40 บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80

(ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ) เมื่อพิจารณาเป็นระดับชั้น พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้นมีพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 โดยระดับชั้นที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.75 และระดับชั้นที่มีค่าร้อยละต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80.00

4.3 ผลการประเมินการประเมินความพึงพอใจ พบว่า 1) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพรวม

มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.53,=0.59) 2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (=4.43,=0.66) 3) ผลการประเมินความพึงพอใจ

ต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวม อยู่ในระดับ

มากที่สุด ( =4.55,S.D.= 0.53) 4) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.46,S.D.= 0.48

โพสต์โดย อัจฉริยาพร : [9 ต.ค. 2565 เวลา 05:24 น.]
อ่าน [171] ไอพี : 184.22.23.204
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,586 ครั้ง
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"

เปิดอ่าน 18,055 ครั้ง
เกมส์แข่งรถ
เกมส์แข่งรถ

เปิดอ่าน 9,547 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 27,836 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553

เปิดอ่าน 28,285 ครั้ง
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 13,728 ครั้ง
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด

เปิดอ่าน 1,482 ครั้ง
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย

เปิดอ่าน 41,132 ครั้ง
วิธีแก้ the dependency service or group failed to start ใน Win7
วิธีแก้ the dependency service or group failed to start ใน Win7

เปิดอ่าน 13,891 ครั้ง
อภิชาติ หาลำเจียก
อภิชาติ หาลำเจียก

เปิดอ่าน 14,009 ครั้ง
วลีเด็ดแห่งปี 2555
วลีเด็ดแห่งปี 2555

เปิดอ่าน 36,473 ครั้ง
ภาษาจีนน่ารู้
ภาษาจีนน่ารู้

เปิดอ่าน 13,241 ครั้ง
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา

เปิดอ่าน 14,238 ครั้ง
แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน
แสงแดดช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน

เปิดอ่าน 13,319 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน
ลายมือนักธุรกิจเงินล้าน

เปิดอ่าน 8,271 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,633 ครั้ง
"ผักกูด" ผักที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็ก
"ผักกูด" ผักที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็ก

เปิดอ่าน 12,630 ครั้ง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง

เปิดอ่าน 13,383 ครั้ง
พจนานุกรมฟิสิกส์
พจนานุกรมฟิสิกส์

เปิดอ่าน 25,114 ครั้ง
เมื่องานที่ทำ ยังไม่เป็นงานที่ใช่ จะอยู่ทำก่อนหรือจากไป
เมื่องานที่ทำ ยังไม่เป็นงานที่ใช่ จะอยู่ทำก่อนหรือจากไป

เปิดอ่าน 34,683 ครั้ง
นวดศีรษะและต้นคอก่อให้เกิดอันตรายจริงหรือ?
นวดศีรษะและต้นคอก่อให้เกิดอันตรายจริงหรือ? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ