ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

ผู้รายงาน นางสาวกัลยรัตน์ จิตต์สำรวย

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมินกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 208 คน รวมทั้งสิ้น 238 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.95 ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที (t-test) ผลการประเมินพบว่า (1) การประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า โครงการสามารถสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ โครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาของโรงเรียน โรงเรียนมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนในการดำเนินงานโครงการและสามารถปฏิบัติได้จริง ส่วนนักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ (2) การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่าโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ปรัชญา พันธกิจ ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่วนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ (3) การประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ดำเนินกิจกรรมโครงการตามระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา กำกับติดตามและนิเทศระหว่างการดำเนินงานและหลังการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และมีกำหนดกิจกรรมโครงการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษา ส่วนการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ (4) การประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ พบว่า (4.1) ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมหลังการจัดกิจกรรมสูงก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4.2) การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีการพัฒนาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ และคนในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา นักเรียนปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเป็นอย่างดีส่วนภาพความสำเร็จของผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากการดำเนินตามโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ (4.3) การประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่วนกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการมีความเหมาะสมกับนักเรียนและมีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่น ๆ

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, ส่งเสริม, คุณธรรม จริยธรรม

โพสต์โดย Zind : [20 ธ.ค. 2565 เวลา 10:27 น.]
อ่าน [415] ไอพี : 1.0.157.28
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,656 ครั้ง
ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา-ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ความต่อเนื่องทางนโยบาย?
ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา-ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ความต่อเนื่องทางนโยบาย?

เปิดอ่าน 8,487 ครั้ง
เตือนสถานที่วัยรุ่นเสี่ยงติดหวัด 2009 จะมีที่ไหนบ้าง เตรียมระวัง!
เตือนสถานที่วัยรุ่นเสี่ยงติดหวัด 2009 จะมีที่ไหนบ้าง เตรียมระวัง!

เปิดอ่าน 16,157 ครั้ง
7 วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่
7 วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่

เปิดอ่าน 8,232 ครั้ง
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต

เปิดอ่าน 12,126 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

เปิดอ่าน 14,986 ครั้ง
โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไ่ม่ยาก!
โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไ่ม่ยาก!

เปิดอ่าน 14,618 ครั้ง
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ

เปิดอ่าน 18,182 ครั้ง
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก?
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก?

เปิดอ่าน 20,359 ครั้ง
Computer Graphic คืออะไร
Computer Graphic คืออะไร

เปิดอ่าน 26,180 ครั้ง
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย

เปิดอ่าน 7,376 ครั้ง
ลองอ่าน"เมื่อเฟซบุ๊คเฉลยปริศนา เพราะอะไรเราจึงไม่มีปุ่มคลิก"dislike"(ไม่ชอบ) ให้พวกคุ
ลองอ่าน"เมื่อเฟซบุ๊คเฉลยปริศนา เพราะอะไรเราจึงไม่มีปุ่มคลิก"dislike"(ไม่ชอบ) ให้พวกคุ

เปิดอ่าน 11,081 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ "เด็ก" ปลอดภัย ใน "อินเตอร์เน็ต"
ทำอย่างไรให้ "เด็ก" ปลอดภัย ใน "อินเตอร์เน็ต"

เปิดอ่าน 4,366 ครั้ง
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม

เปิดอ่าน 16,717 ครั้ง
ต้นไม้อะไรเหมาะกับ วันเกิดของคุณ
ต้นไม้อะไรเหมาะกับ วันเกิดของคุณ

เปิดอ่าน 18,966 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน

เปิดอ่าน 24,717 ครั้ง
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )
พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )
เปิดอ่าน 9,711 ครั้ง
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ
เปิดอ่าน 10,474 ครั้ง
เทคนิคการเรียนรู้ของไฟยน์แมน (Feynman Learning Technique)
เทคนิคการเรียนรู้ของไฟยน์แมน (Feynman Learning Technique)
เปิดอ่าน 15,349 ครั้ง
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน
เปิดอ่าน 10,811 ครั้ง
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ